بررسی رابطه بین چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و ویژگی‌های تردید حرفه‌ای حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دکتری گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.22103/jak.2021.16981.3407

چکیده

هدف: چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی از جمله مقرراتی است که برای حفظ استقلال و ارتقای کیفیت حسابرسی وضع شده است. اما اقدامات مدیریتی منجر به تردید حرفه‌ای در حسابرسان و درک ریسک چرخش در حسابرسان می‌شود که این می‌تواند بر کیفیت حسابرسی آنان اثرگذار باشد با توجه به اهمیت موضوع تردید حرفه‌ای حسابرسی، این پژوهش به بررسی رابطه بین چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی و ویژگی‌های تردید حرفه‌ای حسابرس می‌پردازد.
 روش: بدین منظور براساس پژوهش هرت و همکاران (2013) برای تردید حرفه‌ای حسابرس شش بعد ذهن پرسشگر، تعلیق در قضاوت، جستجوی دانش، درک میان فردی، اعتمادبه‌نفس و خودرأیی مطرح شد و تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی براین مؤلفه‌ها موردبررسی قرار گرفت. از طریق پرسشنامه‌ای که در بین 119 نفر از حسابرسان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کلیه شرکا، مدیران و سرپرستان حسابرسی توزیع شد، این موضوع بررسی شد.
 
یافته‌ها: براساس یافته‌های تجربی نتایج پژوهش نشان داد که چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی بر شش ویژگی تردید حرفه‌ای حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از بین شش مؤلفه تردید حرفه‌ای حسابرس، مؤلفه جستجوی دانش بیشتر تحت تأثیر چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی قرار می‌گیرد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن‌ می باشد که رابطه بلندمدت حسابرس و صاحبکار ممکن است تردید حرفه‌ای و در نهایت قضاوت حسابرس را محدود کند. به همین دلیل با کاهش مدت این رابطه یا به عبارتی افزایش چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی می‌تواند منجر به به‌کارگیری دانش بیشتر و تردید حرفه‌ای حسابرس شود.

کلیدواژه‌ها


احمد زاده، طه (1395). چرخش اجباری حسابرس. فصلنامه پژوهش حسابداری، 6(2)، 40-17.
حاجیها، زهره؛ گودرزی، احمد؛ فتاحی، زهرا (1392). ارتباط ویژگی‌های تردیدحرفه‌ای حسابرسان و قضاوت و تصمیم‌گیری آن‌ها. فصلنامه حسابداری مدیریت، 6(4)، 59-43.
حسینی، سید حسین؛ بنی‌مهد، بهمن؛ صفری،زهرا (1399). بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردیدحرفه ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب با توجه به اثر مداخله کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی. مجله دانش حسابداری، 11(2)، 105-71.
داوری،علی؛ رضازاده، آرش (1393). مدل‌سازی معادلات با نرم‌افزار PLS. نشر سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
رجبعلی زاده، جواد؛ حصارزاده، رضا؛ باقرپور کاشانی، محمدعلی (1395). بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(2)، 192-173.
رجبی، روح‌اله (1385). چالش‌های تعویض حسابرس. فصلنامه حسابدار رسمی، 3(8،9)، 65-53.
رؤیایی، رمضانعلی؛ یعقوب‌نژاد، احمد؛ آذین فر، کاوه (1393). ارتباط بین تردید حرفه‌ای و قضاوت حرفه‌ای حسابرسان مستقل. پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی، 6(22)، 95-67.
سجادی، سیدحسین؛ کاویانی، مریم؛ رشیدی باغی، محسن؛ صبرجو، جلال (1396). تأثیر چرخش حسابرس در سطح شریک و مؤسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی. دانش حسابرسی، 17(69)،80-59.
شفعتی، مرتضی؛ ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا (1399). بررسی تأثیر استعاره‌سازی ذهنی بر تردید حرفه‌ای حسابرسان در ارزیابی ریسک تقلب و کیفیت حسابرسی. فصلنامه حسابداری مدیریت، 13 (44)، 163-143.
غلامرضایی، محسن؛ حسنی، محمد (1398). تأثیر اختلالات شخصیت بر تردیدحرفه ای حسابرسان مستقل. مجله دانش حسابداری، 10(2)، 76-43.
کرمی، غلامرضا؛ بذرافشان، آمنه؛ محمدی، امیر (1390). بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود. مجله دانش حسابداری، 2(4)، 82-65.
گرد، عزیز؛ ناصری، مونا (1397). مطالعه ارتباط بین تردید حرفه‌ای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکت‌ها. فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی، 8(3)، 123-101.
ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا؛ کریمی، شبنم (1396). تحلیل تفسیری-ساختاری (ISM) عوامل مؤثر بر تردید حرفه‌ای حسابرسان. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 2(4)، 246-215.
وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ محمدی، سامان (1394). تغییر حسابرس و نوع گزارش حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 7(25)، 48-33.
یعقوب‌نژاد، احمد؛ رؤیایی، رمضانعلی؛ آذین‌فر، کاوه (1391). بررسی ارتباط بین شاخص‌های مکتب تردیدگرایی و کیفیت حسابرسی. مجله تحقیقات حسابداری مدیریت، 5(3)، 35-25.
References
Ahmadzadeh, T. (2016). Review on the mandatory rotation of auditor. Journal of Accounting Research, 6(2), 17-40 [In Persian].
Arel, B.R., Brody, G., Pany, K. (2005). Audit firm rotation and audit quality. The CPA Journal 75(1), 36-39.
Aschauer, E., Fink, M., Moro, A., Van Bakel-Auer, K., Warming-Rasmussen, B. (2017). Trust and professional skepticism in the relationship between auditors and clients: Overcoming the dichotomy Myth. Behavioral Research in Accounting, 29(1), 19-42.
Bowlin Kendall, O., Hobson Jessen, L., Piercey M.D. (2015). The effects of auditor rotation, professional skepticism, and interactions with managers on audit quality. The Accounting Review, 90(4), 1363-1393.
Brasel, K.R., Hatfield, R.C., Nickell, E.B., Parsons, L.M. (2019). The effect of fraud risk assessment frequency and fraud inquiry timing on auditors skeptical judgments and actions. Accounting Horizons, 33(1), 1-15.
Davari, A, Rezazadeh, A. (2014). Modeling Equations with PLS Software, Publisher: Jihad Daneshgahi Publishing Organization, Second Edition [In Persian].
Daugherty, B.E., Dickins, D., Hatfield, R.C., Higgs, J.L. (2013). Mandatory audit partner rotation: Perceptions of audit quality consequences. Current Issues in Auditing, 7(1), 30-35.
Enofe, A.O., Ukpebor, I., Ogbomo, N. (2016). The effect of ccounting ethics in improving auditor professional skepticism. International Rnal of Advanced Academic Research, 1(2), 1-16.
Dopuch, N., King, R.R., Schwartz, R. (2002). An experimental investigation of retention and rotation requirements. Journal of Accounting Research, 39(1), 93–117.
Fornell, C., Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Francis, J., Nanda, D., Olsson, P. (2008). Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital. Journal of Accounting Research, 46, 53–99.
Gholamrezaei, M., Hassani, M. (2019). The effects of personality disorder on auditors' professional skepticism. Journal of Accounting Knowledge, 10(2), 43-76 [In Persian].
Gord, A., Naseri, M. (2018). Relationship between the auditor's professional skepticism, rotation of auditors and audit quality of company. Journal of Accounting, Accountability and Society Interests, 8(3), 101-123 [In Persian].
Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M., Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/51463.
Hurtt, R.K. (2010). Development of a scale to measure professional skepticism.Auditing: A Journal of Practice &Theory, 29(1), 149–171.
Hurtt, R.K., Brown-Liburd, H., Earley, C.E., Krishnamoorthy, G. (2013). Research on auditor professional skepticism: Literature synthesis and opportunities for future research. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32(1), 45–97.
Hajiha, Z., Goodarzi, A., Fattahi, Z. (2013). Auditors’ skeptical characteristics and their relationship to auditors' judgments and decisions. Journal of Management Accounting, 6(4), 43-59 [In Persian].
Hookway, C. (1990). Scepticism. New York, NY: Routledge
Henseler, J., Ringle, C.M., Sinkovics, R.R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. New challenges to international marketing. Vol. 20, Emerald Group Publishing Limited. Bingley, 277-319.
Karami, G., Bazrafshan, A., Mohammadi, A. (2011). Investigating the relationship between auditor tenure and profit management. Journal of Accounting Knowledge, 2(4), 65-82 [In Persian].
Kealy, B.T., Lee, H.Y., Stein, M.T. (2017(. The association betwen audit-firm tenure and audit fees paid to successor auditors: Evidence from Arthur Andersen. Auditing: A Journal of Accounting Theory, 26(2), 95-116.
Knechel, W.R., Sofla, A.S., Svanström, T. (2018). The effect of professional skepticism on auditor compensation and auditor opinions. Working Paper, University of Auckland, Business School, Seminars and Events.
Li, D. (2010). Does auditor tenure affect accounting conservatism? Journal of Accounting, Public Policy, 29(2), 226–241.
Lu, T. (2005). Does opinion shopping impair auditor independence and audit quality? Journal of Accounting Research, 44(3), 561-583.
Lom, P. (2001). The limits of doubt: the moral and political implications of skepticism. Albany, NY: State University of New York Press.
Nelson, M.W. (2009). A model and literature review of professional skepticism in auditing. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 28, 1–34.
Quadackers, L., Groot, T., Wright, A. (2009). Auditors’ skeptical characteristics and their relationship to skeptical judgments and decisions. Working Paper, Vrije University.
Popova, V. (2006). The influence of skepticism and previous experience on auditor judgments. Working Paper.
Popkin, R.H. (1979). The history of scepticism from Erasmus to Spinoza. Berkeley, CA: University of California Press.
Rajabalizadeh, J., Hesarzadeh, R., Bagherpour Kashani, M.A. (2016). An investigation of the relationship between two dimensions of presumptive doubt and professional skepticism with professional judgment of an auditor. Accounting and Auditing Review, 23(2), 173-192 [In Persian].
Rajabi, R. (2006). Challenges of auditor replacement. Certified Public Accountant Quarterly, 3(8, 9), 53-65 [In Persian].
Royaee, R.A., Yaghoubnejad, A., Azinfar, K. (2014). The relationship between professional skepticism and the professional judgment of independent auditors. Accounting and Auditing Research, 6(22), 67-95 [In Persian].
Sajjadi, S.H., Kaviani, M., Rashidi Baghi, M., Sabarjoo, J. (2017). The effect of auditor rotation at the level of partner and audit firm on audit quality. Journal of Audit Science, 17(69), 59-80 [In Persian].
Syamsuddin, I.S., Abdul, H.H., Mediaty U. (2014). The influences of ethics, independence, and competence on the quality of an audit through the influence of professional skepticism. Journal of Research in Business and Management, 2(7), 8-14.
Valian, H., Abdoli, M.R., Karimi, S. (2017). Interpretive-structural analysis (ISM) factors affecting auditors' professional skepticism. Value and Behavioral Accounting Quarterly, 2(4), 215-246 [In Persian].
Vakilifard, H.R., Mohammadi, S. (2015). Changing the auditor and the type of audit report. Financial Accounting and Auditing Research, 7(25), 48-33 [In Persian].
Yaghoubnejad, A., Royaee, R., Azinfar, K. (2015). The relationship between Skepticism Indexes and Audit Quality. Journal of Management Accounting, 5(3), 25-35 [In Persian].