نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی خطاکاری در مؤسسات حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22103/jak.2021.17962.3538

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی حسابرسان مستقل است.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی و بخش دولتی در سال 1399 است. در معادلات ساختاری حداقل نمونه 200 مورد پیشنهاد شده و بر اساس فرمول کوکران در جامعه نامحدود تعداد نمونه 385 مورد نیاز است. بر این مبنا تعداد500 پرسشنامه به صورت کاغذی و الکترونیکی ارسال شد و تعداد 441 نفر از آن‌ها گردآوری و مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری‌شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد رهبری اخلاقی بر قصد هشداردهی حسابرسان به صورت مستقیم تأثیر مثبت و معناداری دارد و این رابطه با واسطه هوش هیجانی نیز معنادار بوده و تقویت می‌شود. بنابراین، هوش هیجانی میانجی‌گری مناسب برای رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی حسابرسان است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش رعایت اصول رهبری اخلاقی و توجه به ارزش‌های اخلاقی در ارتباطات کارکنان در مؤسسات حسابرسی، قصد هشداردهی حسابرسان را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر می‌توان بیان کرد رهبری اخلاقی در مؤسسات حسابرسی، تقویت و توجه کارکنان به قابلیت‌های هیجانی و افزایش هوش هیجانی آنها را به همراه دارد. همچنین بر اساس این نتایج حسابرسان دارای هوش هیجانی بالا به دلیل اطلاع از احساسات و هیجانات خود و دیگران، می‌توانند عواطف خود را در شرایط پیچیده مشاهده تخلف توسط همکاران مدیریت نموده و بنابراین، تمایل بیشتری به هشداردهی دارند. پژوهش حاضر می‌تواند منجر به توجه بیشتر به موضوع هشداردهی، رفتار اخلاقی مدیران، مدیریت و درک عواطف کارکنان و کاهش تخلفات در حرفه حسابرسی در ایران شود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، حسن؛ ولی پور، هاشم؛ جمالی، غلامرضا (1397). بررسی رابطه مؤلفه‌های هوش هیجانی تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، (33)، 51-43.
بزرگ اصل، موسی؛ بهشور، اسحاق؛ احمدی پاک، فرشته (1400). خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و کمیته حسابرسی. مجله دانش حسابداری، 12(2)، 155-139.
بنی‌مهد، بهمن؛ گل محمدی، آرش (۱۳۹۶). بررسی رابطه میان جو اخلاقی و هشداردهی در مورد تقلب از طریق الگو گزارشگری اختیاری در حرفه حسابرسی ایران. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 2(۳)، ۸۶–۶۱.
بیگی هرچگانی، ابراهیم؛ بنی‌مهد، بهمن؛ رئیس‌زاده، سید محمدرضا؛ رؤیایی، رمضانعلی (۱۳۹۵)، بررسی تأثیر ویژگی رفتاری فرصت‌طلبی بر هشداردهی حسابرسان. دو فصلنامه حسابداری ارزش و رفتاری، 1(۲)، 9۵-6۵.
حاجیها، زهره؛ ملاسلطانی، جمال (1395). بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش تحلیلی با عمکرد حسابرسان. حسابداری مدیریت، 9(28)، 53-39.
حسن‌پور، شیوا؛ جهانشاد، آزیتا؛ نیکومرام، هاشم (1400). پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی تعدیل شده: آزمون نظریه‌های توجیه‌کننده حسابرسی. مجله دانش حسابداری، 12(1)، 17-1.
حسینی، سید حسین؛ بنی‌مهد، بهمن؛ صفری، زهرا (1399). بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب،با توجه به اثر مداخله‌کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی. مجله دانش حسابداری، 11(2)، 105-71.
درخشانمهر، آرش؛ جبارزاده کنگرلوئی، سعید؛ بحری ثالث، جمال؛ قلاوندی، حسن (۱۳۹۸). تحلیل روابط مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای، رهبری اخلاقی، مسئولیت‌های اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل. دانش حسابرسی، 19(۷۶)، ۲۳۰-۱۹۵.
دریایی، مجید؛ نیکومرام، هاشم؛ خان‌محمدی، محمدحامد (1399). تأثیر فرهنگ سازمانی بر گزارش خطاکاری سازمانی در حرفه حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(46)، 50-27.
رؤیایی، رمضانعلی؛ طالب نیا، قدرت اله؛ حساس یگانه، یحیی؛ جلیلی،صابر (1391). ادراک حسابرسان از رهبری مورد اعتماد و فرهنگ اخلاق محور بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 7(25)، 20-1.
شائمی، علی؛ علامه، سیدمحسن؛ عسکری، محبوبه (1392). استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفی کارکنان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 23(70)، 57-47.
صالحی، اله کرم؛ قیصری، طاهر؛ تامرادی، علی (1397). تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 1(4)، 71-60.
علامه، سیدمحسن؛ عباسی رستمی، نجیبه؛ صفری شاد، فرانک (1394). بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران. مدیریت توسعه و تحول، 7(22)، 70-63.
کاشانی‌پور، محمد؛ کرمی، غلامرضا؛ خنیفر، حسین؛ شعبانی، کیوان (۱۳۹۸)، بررسی قصد هشداردهی حسابرسان مستقل درباره خطاکاری: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 4(۸)، ۹۱-۶۳.
کرمی، محمدرضا؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ پورکریمی، جواد (1395). بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران). خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 7(2)، 34-17.
مرادی، مهدی؛ افشارایمانی، یگانه السادات (1396). رابطه بین هوش هیجانی, هوش معنوی و عملکرد حسابرس. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 9(35)، 64-41.
مشایخی، بیتا؛ اسکندری، قربان (1396). بررسی رابطه مؤلفه‌های هوش هیجانی و قضاوت حسابرس. دانش حسابرسی، 17(66)، 80-61.
ملانظری، مهناز؛ شمس، زهرا (1395). تأثیر هویت حرفه‌ای و ذهنیت نتیجه‌گرا بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان. فصلنامه پژوهش حسابداری،23، 158-145.
منتخب یگانه، محمد؛ بشلیده، کیومرث؛ شمسی، مرجان؛ هزاریان، سولماز (1395). بررسی رابطة رهبری اخلاقی با رفتارهای انحرافی در محیط کار: نقش میانجی تعهد عاطفی و جو اخلاقی. مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(1)، 153-137.
نیک‌کار، بهزاد؛ آزادی، کیهان؛ بنی‌مهد، بهمن؛ باقرسلیمی، سعید (1399). توانمندسازی روانشناختی و هشداردهی تقلب در حرفه حسابرسی:آزمون نظریه امنیت روانشناختی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(34)، 58-47.
هومن، حیدرعلی (۱۳۹۵). الگو یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
References
Ahmadi, H., Valipour, H., Jamali, Q. (2018). Investigating the relationship between emotional intelligence components and financial reporting quality in Tehran Stock Exchange. Journal of Development & Evolution Mnagement, 33, 43-51 [In Persian].
Al-Absy, M.S.M., Ismail, K.N.I.K., Chandren, S. (2019). Corporate governance mechanisms, whistle-blowing policy and earnings management practices of firms in Malaysia. Journal of Humanities and Social Sciences, 13(6), 917-922.
Allameh, S., Abassi Rostami, N. (2015). Study of effect social intelligence and emotional intelligence on managers' leadership style. Journal of Development & Evolution Mnagement, 1394(22), 63-70 [In Persian].
Alleyne, Ph., Hudaib. M., Pike, R. (2013). Towards a conceptual model of whistle-blowing intentions among external auditors. The British Accounting Review, 45, 10-23.
Anvari, F., Wenzel, M., Woodyatt, L., Haslam, S.A. (2019). The social psychology of whistleblowing: An integrated model, Organizational Psychology Review, 9(1), 41-67.
Banimahd, B., Golmohamadi, A. (2017). Investigating the relationship between ethical climate and Whistleblowing through optional reporting model in Iran's audit profession. Journal of Value & Behavioral Accounting, 2(3), 61-86 [In Persian].
Beigi Harchegani E., Banimahd B., Raiiszade S.M.R., Royaee, R. (2017).The effect of auditors’ feature machiavellian behavior on their whistle blowing. Journal of Value & Behavioral Accounting, 1(2), 65-95 [In Persian].
Bhal, K., Dadhich, A. (2011). Impact of ethical leadership and leader–member exchange on whistle blowing: The moderating impact of the moral intensity of the issue. Journal of Business Ethics, 103(3), 485–496.
Bhattacharjee, S., Moreno, K.K. (2013). The role of auditors' emotions and moods on audit judgment: a research summary with suggested practice implications. Current Issues in Auditing, 7(2), 1-8.
Brown, M.E., Trevino, L.K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17(6), 595–616.
Brown, M.E., Treviño, L.K., Harrison, D.A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117-134.
Boyle, E.J., Schwarzbach, H.R., Cooper, E.A. (2016). The importance of emotional intelligence traits for auditors. International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation, Inderscience Enterprises Ltd, 12(2), 151-166.
Bozorgasl, M., Behshour, I., Ahmadi Pak, F. (2021). Chief executive officer (CEO) narcissism and risk of financial reporting fraud with placing emphasis on the roles of auditors and audit committees. Journal of Accounting Knowledge, 12(2), 139-155 [In Persian].
Cheng, J., Bai, H., Yang, X. (2019). Ethical leadership and internal whistleblowing: A mediated moderation model. Journal of Business Ethics, 155, 115–130.
Cintya, L., Yustina, A.I. (2019). From intention to action in whistleblowing: Examining ethical leadership and affective commitment of accountants in Indonesia. International Journal of Business, 24(4), 412-433.
Coady, P., Byrne, S., Casey, J. (2018). Positioning of emotional intelligence skills within the overall skillset of practice-based accountants: Employer and graduate requirements. Accounting Education, 27, 94-120.
Copeland, M.K. (2015). The importance of ethics and ethical leadership in the accounting profession", research on professional responsibility and ethics in accounting (research on professional responsibility and ethics in accounting. Emerald Group Publishing Limited, 19, 61-98.
Culiberg, B., Mihelič, K.K. (2017). The evolution of whistleblowing studies: A critical review and research agenda. Journal of Business Ethics, 146, 787–803.
Daryaee, M., Nikoomaram, H., Khanmohammadi, M. (2020). The effect of organizational culture on whistle-blowing intention in audit profession. The Financial Accounting and Auditing Researches, 12(46), 27-50 [In Persian].
DeHoogh, A.H. Den Hartog, D.N. (2008). Ethical and despotic leadership, relationships with leader's social responsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study. The Leadership Quarterly, 19(3), 297-311.
Delmas, C. (2015). The ethics of government whistleblowing. Social Theory and Practice, 41(1), 77-105.
Dearborn, K. (2002). Studies in emotional intelligence redefine our approach to leadership development. Public Personnel Management, 31(4), 523–530.
Derakhshanmehr, A., Jabbarzadeh kangarluie, S., Bahri sales, J., Ghalavandi, H. (2019). Analysis of the relationship between the components of professional ethics, ethical leadership, social responsibilities and the performance of independent auditors. Journal of Audit Science, 19(76), 195-230 [In Persian].
Dodd-Frank (2010). Wall street reform and consumer protection act. https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-bill/4173/text.
Elci, M., Sener, I., Aksoy, S., Alpkan, L. (2012). The impact of ethical leadership and leadership effectiveness on employees’turnover intention: The mediating role of work related stress. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 289-297.
Forgas, J. P. (1995). Mood and judgment: The affect infusion model (AIM). Psychological Bulletin, 117(1), 39–66.
Gao, L., Brink. A. (2017). Whistblowing Studies in accounting research: A review of experimental studies on determinants of whistblowing. Journal of Accounting Literature, 38, 1–13.
Geng, X. (2021). The effects of perceived leader emotional intelligence and group prototypicality on subordinate whistleblowing intentions. Journal of Forensic Accounting Research, 6(1), 87–110.
Goleman, D. (1998). What makes a leader? Harvard Business Review, 76(6), 93-102.
Hajiha, Z., Molla Soltani, J. (2016). The investigation of relationship between emotional intelligence and analytic intelligence with performance auditors. Management Accounting, 9(28), 39-52 [In Persian].
Hassanpour, S., Jahanshad, A., Nikomaram, H. (2021). The economic consequences review of modified audit reporting: Testing the theories of audit assumptions. Journal of Accounting Knowledge, 12(1), 1-17[In Persian].
Hooman, A. (2016). Scientific guide to qualitative research. Tehran: Organization for the study and compilation of humanities books of universities, (7 Edation) [In Persian].
Hosseini, S., Banimahd, B., Safari, Z. (2020). Examining the effect of auditor's professional skepticism on fraud risk assessment, considering moderator effect of communication skill and social undermining. Journal of Accounting Knowledge, 11(2), 71-105 [In Persian].
Isa, A., Latiff, A., Osman, M., Haji Ahmad, A. (2021). Determinants of whistleblowing intention in organization. Journal of Environmental Treatment Techniques, 9(1), 54-58.
Ismail, S. (2015). Influence of emotional intelligence, ethical climates, and corporate ethical values on ethical judgment of Malaysian auditors. Asian Journal of Business Ethics, 4, 147–162.
Karami, M., Mirkamali, S.M., PoorKarimi, J. (2016). Review and clarify ethical leadership and its dimensions Case study: employees of University of Tehran. Public Policy in Administration, 7(2), 17-34 [In Persian].
Kalshoven, K., Den Hartogh, D., De Hoogh, A. (2011). Ethical at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The leadership quarterly, 22, 51-69.
Kashanipour M., Karami Gh., Khanifar H., Shabani, K. (2020). Study of whistleblowing intention of independent auditors about misconduct: An application of theory of planned behavior. Journal of Value & Behavioral Accounting, 4(8), 63-91 [In Persian].
Latan, H., Chiappetta Jabbour, C.J., Lopes de Sousa Jabbour, A.B. (2019). Ethical awareness, ethical judgment and whistleblowing: A moderated mediation analysis. Journal of Business Ethics, 155, 289–304.
Lee, J., Peccei, R. (2007). Perceived organizational support and affective commitment: The mediating role of organization based self esteem in the context of job insecurity. Journal of Organizational Behavior, 28, 661-685.
Lee, G., Xiao, X. (2018).Whistleblowing on accounting-related misconduct: A synthesis of the literature. Journal of Accounting Literature, 41, 22–46.
Lewis, D. (2011). Whistleblowing in a changing legal climate: Is it time to revisit our approach to trust and loyalty at the workplace? Business Ethics: A European Review, 20(1), 71–87.
Mansouri, B. (2001). Standardization of cyber or sharing emotional intelligence test for M.A students of state universities In Tehran.Tehran: Allameh Tabatabee University. [In Persian].
Mashayekhi, B., Eskandari, Gh. (2016).Investigating the relationship between the components of emotional intelligence and auditor's judgment. Journal of Audit Science, 17(66), 61-80 [In Persian].
Mayer, J.D., Caruso, D.R., Salovey, P. (2016). The ability model of emotional intelligence: Principles and updates. Emotion Review, 8(4), 290–300.
Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. salovey & D. J. sluyter (Eds.). Emotional development and emotional intelligence: Educational implications, 3–34.
McCleskey, J. (2014). Emotional intelligence and leadership: A review of the progress, controversy, and criticism. International Journal of Organizational Analysis, 22(1), 76-93.
Mesmer-Magnus, J., Viswesvaran, Chockalingam (Vish)., Jacob, J. (2010). Emotional intelligence, individual ethicality, and perceptions. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 26, 35-45.
Mesmer-Magnus, J., Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. Journal of Business Ethics, 62, 277–297.
Molanazari, M., Shams, Z. (2017). The influence of professional identity and outcome knowledge on professional judgment. Journal of Accounting and Social Interests, 6(4), 145-163 [In Persian].
Montakhab yeganeh, M., Beshalideh, K., Shamsi, M., Hazarian, S. (2016). Investigate of the relationship between ethical leadership and workplace deviance behaviors: Mediating role of affective commitment and ethical climate. Organizational Culture Management, 14(1), 137-153 [In Persian].
Moradi, M., Afshar Imani, Y. (2017). The relationship between emotional intelligence, spiritual intelligence & auditor's performance. The Financial Accounting and Auditing Researches, 9(35), 41-64 [In Persian].
Muslim, M., Ahmad, H., Rahim, S. (2019). The effect of emotional, spiritual and intellectual intelligence on auditor professionalism at the inspectorate of South Sulawesi Province. The Indonesian Accounting Review, 9(1), 73-84.
Near, J.P. (2020). Review of whistleblowing, toward a new theory by Kate Kenny. Journal of Business Ethics, 165, 753–755.
Near, J., Miceli, M. (2016). After the wrongdoing: What managers should know about whistleblowing. Journal of Business Horizons, 59, 105-114.
Neves, P., Story, J. (2015). Ethical leadership and reputation: Combined indirect effects on organizational deviance. Journal of Business Ethics, 555(1), 165-176.
Nikkar, B., Azadi, K., Banimahd, B., Bagersalimi, S. (2020). Psychological empowerment and whistle-blowing in the auditing profession: A test of psychological safety theory. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 9(34), 47-58 [In Persian].
Qian, J., Wang, B., Han, Z., Song, B. (2017). Ethical leadership, leader-member exchange and feedback seeking: A double-moderated mediation model of emotional intelligence and work-unit structure. Front. Psychol, 8-1174.
Robbins, S. (2002) .Organizational behavior, 9th ed.prentice-hall, Inc.
Royai, R., Talebnia, Gh., Hassas Yeganeh, Y., Jalili, S. (2013). The impact of auditor's perception of authentic leadership and ethical organizational culture on reduced audit quality practices. Iranian Journal of Management Sciences, 7(25), 1-20 [In Persian].
Sarbanes, P., Oxley, M. (2002). Sarbanes-Oxley act of 2002. Washington, D.C: US Congress.
Salehi, A., Ghesari, T., Tamoradi, A. (2018). The effect of emotional intelligence on auditor's performance with the interface of intellectual capital. Journal of Accounting and Management Vision, 1(4), 60-71 [In Persian].
Salovey, P., Bedell, B.T., Detweiler, J.B., Mayer, J.D. (2000). Current directions in emotional intelligence research. In Lewis, M. and Haviland-Jones, J.M. (Eds), Handbook of Emotions, 2nd ed., The Guilford Press, New York, NY, 20-504.
Salovey, P., Mayer, J.D. (1990). Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185–211.
Shaemi, A., Allameh, S., Askari, M. (2013). Talent management strategies and it’s relation with employees' emotional intelligence. Management Studies in Development and Evolution, 22(70), 47-75 [In Persian].
Shakeel, F., Kruyen, P.M., Thiel, S.V. (2019). Ethical leadership as process: A conceptual proposition. Public Integrity, 21(6), 613-624.
Shih, H.A., Susanto, E. (2010). Conflict management styles, emotional intelligence, and job performance in public organizations. International Journal of Conflict Management, 21(2), 147 - 168.
Taylor, E.Z., Curtis, M.B. (2010). An examination of the layers of workplace influences in ethical judgments: Whistleblowing likelihood and perseverance in public accounting. Journal of Business Ethics, 93(1), 21-37.
Thorndike, E.I. (1920). Intelligence and its uses. Harpers Magazine, 140, 227-235.
Tuan Mansor, T.M., Mohamad Ariff, A., Hashim, H.A. )2020(. Whistleblowing by auditors: The role of professional commitment and independence commitment. Managerial Auditing Journal, 35(8), 1033-1055.
Walumbwa, F.O., Mayer, D.M., Wang, P., Wang, H., Workman, K., Christensen, A.L. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader-member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115, 204-213.
Yang, L., Brink, A.G., Wier, B. (2018). The impact of emotional intelligence on auditor judgment. International Journal of Auditing, 22, 83–97.
Yilmaz, E. (2010).The analysis of organizational creativity in schools regarding principle’s ethical leadership characteristics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3949-3953.
Yoshida, Y., Sandall, J. (2013). Occupational burnout and work factors in community and hospital midwives: A survey analysis. Midwifery, 29(8), 921-926.
Zhang, F.W., Liao, J.Q., Yuan, J.M. (2016). Ethical leadership and whistleblowing: Collective moral potency and personal identification as mediators. Social Behavior and Personality: An international journal, 44(7), 1223-1232.
Yuan, L., Vu, M.C., Nguyen, T.T.N. (2018). Ethical leadership, leader-member exchange and voice behavior: Test of mediation and moderation processes. China: Proceedings of the 2018 2nd international conference on management engineering. Software Engineering and Service Sciences, 33–42, https://doi.org/10.1145/ 3180374.3181326.