تأثیر انگیزه‌های رقابتی صنعت بر کارایی سرمایه‌گذاری و بهینگی ساختار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22103/jak.2021.17022.3409

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در واحدهای تجاری و نقش مدیران در تصمیمات سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه، این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر انگیزه‌های رقابتی صنعت به عنوان یکی از محرک‌های اصلی تصمیمات مدیران بر کارایی سرمایه‌گذاری و بهینگی ساختار سرمایه است.
روش: برای بررسی فرضیات در پژوهش، از داده‌های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1398 استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده‌های با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است.
یافته‌ها: براساس یافته‌های این پژوهش، انگیزه‌های رقابتی صنعت دارای تأثیر منفی (مثبت) و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری (ناکارایی) است، با این وجود انگیزه‌های رقابتی صنعت تأثیر معناداری بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری به صورت خاص ندارد. همچنین انگیزه‌های رقابتی صنعت دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهینگی ساختار سرمایه است و هیچ تأثیر معناداری بر انحراف مثبت و منفی از ساختار سرمایه بهینه ندارد.
نتیجه‌گیری: به صورت کلی نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر انگیزه‌های رقابتی صنعت بر بهبود عملکرد شرکت است، بنابراین، لازم است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در حوزه انگیزه مدیران به اهمیت تأثیر انگیزه‌های رقابتی صنعت و سایر گونه‌های انگیزه نیز توجه کنند و در هنگام تعیین پاداش و مزایا مدیران علاوه بر مبلغ پاداش به پاداش سایر مدیران صنعت و بازار کار مدیران نیز توجه کنند و تعادلی بین انواع مختلف انگیزه ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها


افلاطونی، عباس؛ امیربختیاروند، امین. (1396). نقش کیفیت افشا و کیفیت اقلام تعهدی در کاهش انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(4)، 180-167.
انواری رستمی، علی اصغر؛ تجویدی، الناز؛ جهانگرد، میثم. (1394). تأثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4، 130-109.
بادآورنهندی، یونس؛ تقی‌زاده‌خانقاه، وحید. (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 72 (20)، 19-42.
تهرانی، رضا؛ حصارزاده، رضا. (1388). تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری. تحقیقات حسابداری، 3، 67-50.
ثقفی، علی؛ عرب مازار یزدی، مصطفی (1389). کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(4)، 20-1 .
دموری، داریوش؛ قدک فروشان، مریم. (1397). سیاست‌های تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران. راهبرد مدیریت مالی، 4(6)، 175-157.
رحیمیان، نظام‌الدین؛ توکل نیا، اسماعیل؛ تیرگری، مهدی. (1392). بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(19)، 79-67 .
رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم؛ شاهوردیانی، شادی. (1385). مدیریت مالی راهبردی. چاپ اول. انتشارات کسا کاوش.
سهیلی‌فر، فاطمه؛ رمضان احمدی، محمد؛ جرجرزاده، علیرضا؛ نصیری، سعید. (1399). انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری. مجله دانش حسابداری، 11(2)، 137-107 .
فروغی، داریوش؛ ساکیانی، امین. (1395). تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش حسابداری و حسابرسی، 6(3)، 126-97.
مهرانی، کاوه؛ پروائی، اکبر. (1393). کیفیت افشا در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(4,5)، 54-27.
نمازی، محمد؛ مرادی، جواد. (1384). بررسی تجربی سازه‌های مؤثر در تعیین پاداش هیئت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 3(10)، 101-73.
ولیان، حسن؛ صفری گرایلی، مهدی؛ عبدلی، محمدرضا؛ کوشکی جهرمی، علیرضا. (1397). انگیزه‌های رقابتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی: آزمون نظریه محرک-پاسخ. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15(60)، 156-125.
References
Aflatooni, A., Amirbakhtiarvand, A. (2017). The Role of disclosure quality and accruals quality in reducing the deviation from the optimal capital structure Journal of Asset Management and Financing, 5(4),167-180 [In Persian].
Al‐Hadi, A., Hasan, M.M., Taylor, G., Hossain, M., Richardson, G. (2017). Market risk disclosures and investment efficiency: International evidence from the gulf cooperation council financial firms. Journal of International Financial Management Accounting, 28(3),349-393.
Ali, U., Hirshleifer, D. (2017). Opportunism as a firm and managerial trait: Predicting insider trading profits and misconduct. Journal of Financial Economics, 126(3),490-515.
Anvari Rostami, A.A., Tajvidi, E., Jahangard, M. (2016). Empirical investigation on the effect of capital structure and board compensation on investment efficiency. Journal of Empirical Research in Accounting, 4, 109-130 [In Persian].
Badavar Nahandi, B.N., Taghizadeh Khanqah, T.K. (2013a). The relationship between audit quality and investment efficiency. Accounting and Auditing Review, 20(2), 19-42 [In Persian].
Becker, B.E., Huselid, M.A. (1992). The Incentive effects of tournament compensation systems. Administrative Science Quarterly, 37(2), 336-350.
Biddle, G.C., Hilary, G., Verdi, R.S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting Economics, 48(2-3),112-131.
Brockman, P., Unlu, E. (2009). Dividend policy, creditor rights, and the agency costs of debt. Journal of Financial Economics, 92(2), 276-299.
Coles, J.L., Li, Z., Wang, A.Y. (2018). Industry tournament incentives. The Review of Financial Studies, 31(4), 1418-1459.
Cooney Jr, J.W., Kalay, A. (1993). Positive information from equity issue announcements. Journal of Financial Economics, 33(2), 149-172.
Dechow, P.M., Dichev, I.D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(s-1), 35-59.
Dickens, W.T., Katz, L.F. (1987). Interindustry wage differences and industry characteristics. In Lang Kevin Leonard Jonathan (Eds.). Unemployment and the Structure of Labor Markets (pp. 48-89): Blackwell.
Fazzari, S., Hubbard, R.G., Petersen, B. (1988). Investment, financing decisions, and tax policy. The American Economic Review, 78(2), 200-205.
Frank, M.Z., Goyal, V.K. (2009). Capital structure decisions: Which factors are reliably important? Financial Management; 38(1), 1-37.
Goodman, T.H., Neamtiu, M., Shroff, N., White, H.D. (2014). Management forecast quality and capital investment decisions. The Accounting Review, 89(1), 331-365.
Graham, J.R., Harvey, C.R., Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1-3), 3-73.
Hajihassani, F., Parkhondeh, T., Jeddi, D. (2020a). The impact of value added tax (VAT) on Investment efficiency of companies listed in Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 13(44), 23-41 [In Persian].
Jensen, M.C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. The American Economic Review, 76(2), 323-329.
Kubick, T.R., Lockhart, G., Mauer, D. (2018). Industry tournament incentives and debt contracting. Retrieved from: https://www.semanticscholar.org/paper/Industry-Tournament-Incentives-and-Debt-Contracting-Kubick/fdc4f 333a3ddfaedda002b0851eb18f38bbbbe67
Kubick, T.R., Lockhart, G.B. (2020). Industry tournament incentives and stock price crash risk. Financial Management, 345-369.
Lai, S.M., Liu, C.L. (2018). Management characteristics and corporate investment efficiency. Asia-Pacific Journal of Accounting Economics, 25(3-4), 295-312.
Lambert, R.A. (1986). Executive effort and selection of risky projects. The RAND Journal of Economics,17(1), 77-88.
Maslow, A. (1954). Motivation and Personality (Vol. 1): Harper & Brothers.
McKnight, P.J., Weir, C. (2009). Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies: A panel data analysis. The Quarterly Review of Economics Finance, 49(2),139-158.
McNichols, M.F. (2002). Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(s-1), 61-69.
Mehrani, K., Parvaei, A. (2014). Disclosure quality in family firms listed in the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 21(4), 527-540 [In Persian].
Mu, C., Wang, A., Yang, J. (2017). Optimal capital structure with moral hazard. International Review of Economics Finance, 48, 326-338.
Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have informationthat investors do not have. Journal of Financial Economic, 2(13), 187-221.
Namazi, M., Moradi, J. (2005). An empirical investigation of determinants of board of directors' bonuses of the firms accepted in Tehran Stock Exchange (TSE). Empirical Studies in Financial Accounting, 3(10), 73-101 [In Persian].
Neveu, R.P. (1989). Fundamentals of Managerial Finance. Thomson Learning South-Western, Nashville.
Rahimian, N., Tavakoinia, E., TirgariI, M. (2013b). Investigating the Curvilinear relationship between capital structure xith performance and frim value of companies listed in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 6(19), 67-79 [In Persian].
Rahnamay Roodposhty, F., Nikoomaram, H., Shahverdi, S. (2006). Strategic fincial managment. Tehran: Kasa Kawosh [In Persian].
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Studies, 11(2-3), 159-189.
Rosen, S. (1983). The economics of superstars: Reply. The American Economic Review; 73. 3,460-462.
Saghafi, A., Arabmazar, M. (2011). Financial reporting quality and investment inefficiency. Journal of Financial Accounting Research, 2(4), 1-20 [In Persian].
Scott, W.R. (2003). Financial Accounting Theory. Prentice Hall, New Jersey.
Silverstein, B. (2020). Managerial opportunism and corporate investment efficiency. Available at SSRN 3463419.
Soheilyfar, F., Ramezan Ahmadi, M., Jorjorzadeh , A., Nasiri, S. (2020b), Deviation from optimal capital structure and inefficiencies of investment. Journal of Accounting Knowledge, 11(2), 107-137 [In Persian].
Stulz, R. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of Financial Economics, 26(1), 3-27.
Supra, B., Narender, V., Jadiyappa, N., Girish, G. (2016). Speed of adjustment of capital structure in emerging markets. Theoretical Economics Letters, 6(1), 534-548.
Synn, C., Williams, C. (2015). Financial reporting quality and optimal capital structure. The 8th CAPANA Annual Research Conference, www.capana.net/www/conference2015/Syn nWilliams.pdf.
Tehrani, R., Hesarzadeh, R. (2009). The effect of free cash flow and financing constraints on over-investment and under-investment. Accounting and Auditing Research, 1(3), 50-67 [In Persian].
Valiyan, H., Safari Gerayli, M., Abdoli, M., Koushki Jahromi, A. (2018). The effect of tournament incentives on financial restatements: Stimulus-response theory test. Empirical Studies in Financial Accounting, 15(60), 125-156 [In Persian].
Van Binsbergen, J.H., Graham, J.R., Yang, J. (2010). The cost of debt. The Journal of Finance, 65(6), 2089-2136.
Wang, Y., Wang, Y. (2016). Economic value added, corporation growth and overinvestment—based on state-owned corporations. Modern Economy, 7. 14,1640.
Zalaghi, H., Amareh, R. (2019). Investigation of the relationship between working capital efficiency and deviation from the optimal level of capital structure in firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 7(3),71-84 [In Persian].
Zhang, H., Huang, H.J., Habib, A. (2018). The effect of tournament incentives on financial restatements: Evidence from China. The International Journal of Accounting, 53(2), 118-135.