تأثیر افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22103/jak.2021.16637.3349

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت‌ها را مورد توجه قرار داده‌اند. ریسک‌های مرتبط با مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی می‌توانند بر فرآیندهای تجاری شرکت تاثیرگذار باشند، ریسک مالی را تشدید کنند و تهدیدی برای بقای شرکت محسوب گردند؛ از این رو، از سوی حسابرسان مورد توجه قرار می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت با تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی است.
 روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 97 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1398 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و در مجموع 679 سال-شرکت جهت انجام تحلیل درنظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، الگوی رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی بکارگرفته شد.
 یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سطح افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با تلاش حسابرس رابطه منفی دارد. همچنین رابطه منفی بین سطح افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی با کیفیت حسابرسی یافت شد، که این رابطه تحت تأثیر تلاش حسابرس قرار می‌گیرد.
 نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که حسابرسان با اعمال تلاش بیشتر، ریسک حسابرسی ناشی از سطح پایین افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را مدیریت می‌کنند. در واقع سطح پایین افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی منجر به افزایش تلاش حسابرس و به دنبال آن افزایش کیفیت حسابرسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


جامعی، رضا؛ نجفی، قاسم. (1398). بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 6(1)، 161-137.
حساس یگانه، یحیی؛ باباجانی، جعفر؛ تقوی فرد، محمدتقی؛ آرین‌پور، آرش. (1397). تحلیل عملکرد پایدار زیست محیطی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری ارزشی و رفتاری، 3(5)، 39-1.
حاجیها، زهره؛ شاکری، عبدالرضا. (1398). حاکمیت شرکتی، افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(44)، 192-175.
خواجوی، شکراله؛ بایزیدی، انور؛ جبارزاده، سعید. (1390). بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری،3(1)، 50-29.
خواجوی، شکراله؛ پورگودرزی، علیرضا؛ سرمدی نیا، عبدالمجید. (1398). رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و انتخاب حسابرس، با تاکید بر شهرت حسابرس شرکت. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 8(14)، 66-43.
صبوحی، نسترن؛ محمدزاده، امیر. (1397). بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی. دانش حسابداری مالی، 5(1)، 151-127.
طالب‌نیا، قدرت الله؛ علی‌خانی، راضیه؛ مرانجوری، مهدی. (1391). ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(3)، 60-43.
فخاری، حسین؛ ملکیان، اسفندیار؛ جفایی رهنی، منیر. (1396). تبیین و رتبه بندی مؤلفه‌ها و شاخص‌های گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی به روش تحلیل سلسله مراتبی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. حسابداری ارزشی و رفتاری، 2(4)، 187-153.
مرانجوری، مهدی؛ علی خانی، راضیه. (1393). افشای مسئولیت‌های اجتماعی و راهبری شرکتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(3)، 348-329.
ملکیان، اسفندیار؛ فخاری، حسین؛ جفایی رهنی، منیر. (1398). بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره شرکت بر میزان گزارشگری زیست محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی. مجله دانش حسابداری،10(2)، 112-77.
مهدوی، غلامحسین؛ دریائی، عباسعلی؛ علی‌خانی، راضیه؛ مرانجوری، مهدی. (1393). بررسی رابطه بین اندازه بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(3)، 103-87.
ناطقی، سمیرا و مهرانی، کاوه و تحریری، آرش. (1397). مروری بر پژوهش‌های حسابرسی در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(1). 179-159.
یبلویی خمسلویی، مالک؛ ایزدی نیا، ناصر؛ عرب صالحی، مهدی. (1397). تأثیر میزان شاخص‌های پایداری افشا شده بر کیفیت سود. مجله دانش حسابداری، 9(1)، 34-7.
References
Attig, N., El Ghoul, S., Guedhami, O., Suh, J. (2013). Corporate social responsibility and credit ratings. Journal of Business Ethics, 117(4), 679–694.
Alzoubi. E. (2017). Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jorden. Journal of International Accounting, 17(2), 170–189.
Asante-Appiah, B. (2020). Does the severity of a client’s negative environmental, social and governance reputation affect audit effort and audit quality? Journal of Accounting and Public Policy, 39(3), 1-22.
Bernardi, C., Stark, A.W. (2018). On the value relevance of information on environmental and social activities and performance–Some evidence from the UK stock market. Ournal of Accounting and Public Policy, 37(4), 282–299.
Burke, J., Hoitash, R., Hoitash, U. (2019). Auditor response to negative media coverage of client environmental, social, and governance practices. Accounting Horizons, 33(3), 1–23.
Bell, T.B., Landsman, W.R., Shackelford, D.A. (2001). Auditors’ perceived business risk and audit fees: analysis and evidence. Accounting Research Journal, 39(1), 35–43.
Blankley, A.I., Hurtt, D.N., MacGregor, J.E. (2012). Abnormal audit fees and restatements. Auditing A Journal of Practice & Theory, 31(1), 79–96.
Bernardi, C., Stark, A.W. (2018). On the value relevance of information on environmental and social activities and performance–Some evidence from the UK stock market. Journal of Accounting and Public Policy, 37(4), 282–299.
Chan, L.H., Chen, K.C., Chen, T.Y., Yu, Y. (2012). The effects of firm-initiated clawback provisions on earnings quality and auditor behavior. Journal of Accounting and Economics, 54(2–3), 180–196.
Chih, H.L., Shen, C.H., Kang, F.C. (2008). Corporate social responsibility, investor protection, and earnings management: Some international evidence. Journal of Business Ethics, 79(1–2), 179–198.
COSO. (2018). Applying enterprise risk management to environmental, social and governance-related risks. New York: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
Capelle-Blancard, G., Petit, A. (2019). Every little helps? ESG news and stock market reaction. Journal of Business Ethics, 57(2), 543–565.
Coombs, W.T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. Corp. Reput. Rev, 10 (3), 163–176.
Coombs, W.T., Holladay, S.J. (2006). Unpacking the halo effect: Reputation and crisis management. Journal of Communication Management, 10(2), 123–137.
Deephouse, D.L. (2000). Media reputation as a strategic resource: An integration of mass communication and resource-based theories. Journal of Management and Governance, 26(6), 1091–1112.
Dechow, P., Sloan, R. & Sweeney, A. (1995). Detecting earnings management. Accounting Review, 70(2): 193–225.
Fakhari, H., Malekian, E., Rahni, M.J. (2018). Explaining and Ranking of the components and indicators of environmental, social and corporate governance. Value & Behavioral Accounting, 2(4), 153-187 [In Persian].
Fombrum, C. (1996). Reputation: Realizing value from the corporate image. Harvard Business School Press, Boston, MA.
Fang, L., Yasuda, A. (2009). The effectiveness of reputation as a disciplinary mechanism in sell-side research. The Review of Financial Studies, 22(9), 3735–3777.
Ge, W., Liu, M. (2015). Corporate social responsibility and the cost of corporate bonds. Journal of Accounting and Public Policy, 34(6), 597–624.
Hillegeist, S.A. (1999). Financial reporting and auditing under alternative damage apportionment rules. Accountting Review, 74(3), 347–369.
Hassas Yegane, Y., Babajani, J., Taghavifard, M. (2018). Analysis of Environmental Sustainability Performance and its impact on the cost of equity in companies listed in Tehran Stock Exchange, journal of Value & Behavioral Accounting, 3(5), 1-39 [In Persian].
Hajiha, Z., Shakeri, A. (2019). Corporate governance, disclosure of social responsibility and company value, Journal of Financial Accounting and Auditing Research, 11(44), 175-192 [In Persian].
Jamei, R., Najafi, G. (2019).Investigating the relationship between of Corporate Social Responsibility Disclosure and Audi Fees, Financial Accounting Knowledge, 6(1), 137-161 [In Persian].
Khajavi, SH., Pourgoudarzi, A., Sarmadinia, A. (2019). The relation of corporate social responsibility and auditor selection; focusing on firms’ auditors reputation. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 8(14), 43-66 [In Persian].
Khajavi, S., Bayazidi, A., Jabbarzadeh, S. (2011). Investigating the relationship between earnings management and corporate social responsibility of accepted companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 3(1), 29-54 [In Persian].
Kölbel, J.F., Busch, T., Jancso, L.M. (2017). How media coverage of corporate social irresponsibility increases financial risk. The Strategic Management Journal, 38(11), 2266– 2284.
Kim, Y., Park, M.S., Wier, B. (2012). Is earnings quality associated with corporate social responsibility? Accounting. Review, 87(3), 761–796.
Kinney Jr, W.R., Palmrose, Z.V., Scholz, S. (2004). Auditor independence, non-audit services, and restatements: Was the US government right? Accounting Research Journal, 42(3), 561–588.
Knechel, W.R., Payne, J.L. (2001). Additional evidence on audit report lag. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 20(1), 137–146.
Knechel, W.R., Sharma, D.S. (2012). Auditor-provided nonaudit services and audit effectiveness and efficiency: evidence from pre-and post-SOX audit report lags. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(4), 85–114.
Maranjory, M., Alikhani, R. (2014). Social responsibility disclosure and corporate governance. Accounting and Auditing Reviews, 21 (3), 329-348 [In Persian].
Malekian, E., Fakhari, H., Jafaei, M. (2019). Impact of board of directors' characteristics on environmental, social, and corporate governance reporting. Journal of Accounting Knowledge, 10(2), 112-77 [In Persian].
Mahdavi, Gh., Daryaei, A., Alikhani, R. (2015). The relation of firm size, industry type and profitability to social and environmental information disclosure. Journal of Experimental Research in Accounting, 4(3), 87-103.
Nateghi, S., Mehrani, K., Tahriri, A. (2018). A Review of Audit Research in Iran. Accounting and Auditing Review, 25(1), 159-179 [In Persian].
Litt, B., Sharma, D., Sharma, V. (2013). Environmental initiatives and earnings management. Managerial Auditing Journal, 29(1), 76–106.
LópezPuertas-Lamy, M., Desender, K., Epure, M. (2017). Corporate social responsibility and the assessment by auditors of the risk of material misstatement. Journal of Business Finance & Accounting, 10 (44), 1276–1314.
Lobo, G.J., Zhao, Y. (2013). Relation between audit effort and financial report misstatements: evidence from quarterly and annual restatements. The Account Review, 88(4), 1385–1412.
Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. Academy of Management Review, 16(1), 145–179.
Palmrose, Z. V. (1986). An analysis of auditor litigation and audit service quality. Accounting Review, 63, 55–73.
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (2010). Audit risk. PCAOB Auditing Standard No. 1101. Washinton, D.C.: PCAOB.
Pollock, T.G., Rindova, V.P. (2003). Media legitimation effects in the market for initial public offerings. Academy of Management Review, 46(5), 631–642.
Pflugrath, G., Roebuck, P., Simnett, R. (2011). Impact of assurance and assurer’s professional affiliation on financial analysts’ assessment of credibility of corporate social responsibility information. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30(2), 239-254.
Suchman, M.C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. Academy of Management Review, 20(3), 571–610.
Sharma, D.S., Sharma, V.D., Litt, B. (2018). Environmental responsibility, external assurance and firm valuation. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 37(4), 207–233.
Shibano, T. (1990). Assessing audit risk from errors and irregularities. Journal of Accounting Research, 110–140.
Sevrikozi, A., Tzika, V. (2018). The link between CSR and Audit Fees: Are Audit Fees associated with CSR. Journal of Accounting and Economics, 52(1), 1-67.
Saboohi, N., Mohamadzadeh, A. (2018). Nvestigating the relationship between social performance, ownership structure and corporate governance. Financial Accounting Knowledge, 5(1), 127-151 [In Persian].
Talebnia, G., Alikhani, R., maranjory, M. (2012). Assessment of the quantitative and nature of social and environmental information disclosure in Iran. Accounting and Auditing Reviews, 19 (3), 43-60 [In Persian].
Watson, M., Mackay, J. (2003). Auditing for the environment. Managerial Auditing Journal, 18(8), 625–630.
Yaballuei, M., Izadinia, N. (2018). Effects of disclosure of the extent of sustainability indicators on earnings quality. Journal of Accounting Knowledge, 9(1), 7-34 [In Persian].
Zavyalova, A., Pfarrer, M.D., Reger, R.K., Shapiro, D.L. (2012). Managing the message: The effects of firm actions and industry spillovers on media coverage following wrongdoing. The Academy of Management Journal, 55(5), 1079–1101.