تأثیر شاخص‌های کیفیت حسابرسی، محیط رقابتی و راهبری شرکتی بر رفتارهای غیراخلاقی مدیران: با تأکید بر دو بعد افق تصمیم‌گیری و نوع پیش‌بینی در رفتار مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه قم، ، ایران.

10.22103/jak.2021.16609.3347

چکیده

هدف: این پژوهش، در حوزه راهبری شرکتی و مالی رفتاری قرار دارد. مطابق با موضوع مطرح شده این استدلال وجود دارد که سطح نظارت و رقابت، با افزایش سطح کیفیت افشا و سطح شفافیت سبب محدودیت در رفتارهای غیراخلاقی مدیران می‌شود.
 
روش: مطابق این هدف، با توجه به تئوری‌های متفاوت مطرح شده، شش فرضیه تدوین و داده‌های مالی مرتبط با 155 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال‌های 1387 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. روش پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد داده‌های تلفیقی و استفاده از روش رگرسیون لوجستیک آزمون شد.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری بر رفتارهای غیراخلاقی مدیریت دارد و سبب محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می‌شود. همچنین، نتایج موید آن است که راهبری شرکتی با افزایش توان نظارتی شرکت سبب کاهش و محدودیت در رفتارهای غیراخلاقی مدیریت خواهد شد. افزون بر این، نتایج بیانگر آن است که محیط رقابتی شرکت اثر معناداری بر رفتارهای غیراخلاقی مدیریت ندارد.
 نتیجه‌گیری: مطابق با تئوری نمایندگی این استدلال وجود دارد که منافع مدیران الزاماً با منافع سایر ذینفعان هم راستا نیست و مدیران همواره در تلاش برای حداکثرسازی منافع خود هستند. از سوی دیگر، مکانیزم‌های نظارتی در اختیار سایر ذینفعان برای محدود ساختن رفتارهای غیراخلاقی مدیران است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نیز این استدلال را حمایت می‌کند که مکانیزم‌های نظارتی سبب محدودیت در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت می‌شود چرا که این مکانیزم‌ها شفافیت را ارتقا بخشیده و مدیران را ملزم به رعایت اخلاق در پیش‌بینی‌ها و تصمیمات استراتژیک شرکت می‌کند. از سوی دیگر، یافته‌ها نشان دهنده آن است که مکانیزم رقابت در ایران اثری بر کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیریت ندارد.

کلیدواژه‌ها


افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. چاپ اول، تهران، انتشارات ترمه.
امیری، اسماعیل؛ خدامی‌پور، احمد؛ کامیابی، یحیی. (1397). اثر رفتارهای کوته‌بینی و خوش‌بینانه مدیریت بر شفافیت اطلاعات مالی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 13(2)، 177-141.
تقی‌زاده خانقاه، وحید؛ بادآور نهندی، یونس. (1399). ارتباط بین بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری. مجله دانش حسابداری، 11(2)، 238-209.
دیدار، حمزه؛ حیدری، مهدی؛ پوراسد، سعید. (1397). تأثیر کوته‌بینی مدیران بر کارایی شرکت‌ها با نقش تعدیل کننده کیفیت راهبری شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 9(1)، 169-147.
رضازاده، حامد؛ پاک‌مرام، عسگر؛ بحری ثالث، جمال؛ عبدی، رسول. (1399). تأثیر سوگیری در پیش‌بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی، مجله دانش حسابداری، 11(2)، 167-139.
مرادی، جواد؛ باقری، هادی. (1393). بررسی مقایسه‌ای تأثیر کوته‌بینی مدیریت و مدیریت سود بر بازده سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(2)، 250-229.
References
Aflatoni, A. (2014). Statistical Analysis with Eviews in Accounting and Financial Management Research, First Edition, Tehran, Termeh Publications [In Persian].
Alkurdi, A., Hussainey, K., Tahat, Y., & Aladwan, M. (2019). The impact of corporate governance on risk disclosure: Jordanian evidence. Academy of Accounting and Financial Studies Journal23(1), 1-16.
Alzoubi, E.S. (2016). Audit quality and earnings management: Evidence from Jordan. Journal of Applied Accounting Research, 17(2), 170-189.
Amiri, I., Khodamipour, A., Kamiabi, Y. (2018). The effect of short-sighted and optimistic management behaviors on financial information transparency. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 13(2), 141-177 [In Persian].
Anderson, T.W., Hsiao, C. (1982). Formulation and estimation of dynamic models using panel data. Journal of econometrics, 18(1), 47-82.
Andrew, C.C., Shuping, C., Adam, E., Bin, M. (2018). Does long-term earnings guidance mitigate managerial myopia? www.ssrn.com/abstract=2570037.
Armstrong, C., Blouin, J., Jagonlizer, A. Larcker, D. (2014). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. Rock center for corporate governance, Working Paper.
Bouwman, C.H. (2014). Managerial optimism and earnings smoothing. Journal of Banking & Finance, 41, 283-303.
Brochet, F., Loumioti, M., Serafeim, G. (2015). Speaking of the short-term: Disclosure horizon and managerial myopia. Review of Accounting Studies, 20(3), 1122-1163.
Cadman, B., Sunder, J. (2014). Investor horizon and CEO horizon incentives. The Accounting Review, 89(4), 1299-1328.
Campbell, T.C., Galleyer, M., Johnson S.A., Rutherford, J., Stanley, B.W. (2011). CEO optimism and forced turnover. Journal of Financial Economics, 101, 695-712.
Chen, K.Y., Lin, K.L., Zhou, J. (2005). Audit quality and earnings management for Taiwan IPO firms. Managerial Auditing Journal, 20(1), 86-104.
Chen, Y., Lin. F. (2016). Does institutional short-termism matter with managerial myopia? Journal of Business Research, 93, 319-341.
Cremers, M., Nair, V.B., Peyer, U. (2008). Takeover defenses and competition: The role of stakeholders. Journal of Empirical Legal Studies, 5, 791-818.
Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70(2), 193-225.
Didar, H., Heydari, M., Pourassad, S. (2018). The influence of managers' short-sightedness on corporate efficiency with moderating role of corporate governance quality in listed companies of Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Knowledge, 9(1), 147-169 [In Persian].
Griffith, R. (2001). Product market competition, efficiency and agency costs: an empirical analysis (No. 01/12). IFS Working Papers. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/71529/1/33016659X.pdf
He, Y., Chen, C., Hu, Y. (2019). Managerial overconfidence, internal financing, and investment efficiency: Evidence from China. Research in International Business and Finance, 47, 501-510.
Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Jiang, B., Liu, C. (2018). Managerial optimism in a competitive market. Production and Operations Management, 27(9), 256-281.
Keller, G., Warrack, B. (2003). Statistics for Management and Economics (6th ed.). Pacific Grove, CA: Duxbury Press.
Kraft. A., Rahul. V., Mohan. V. (2018). Frequent financial reporting and managerial myopia. Accounting Review, 93(2), 249-275.
Li, J., Tong, W. (2012). Managerial overconfidence, CEO Selection and corporate investment: An empirical analysis. Working Paper, Available at: www.ssrn.com.
Li, W. L., & Zheng, K. (2017). Product market competition and cost stickiness. Review of quantitative finance and accounting49(2), 283-313.
Li, Y., Wang, J., & Wu, X. (2019). Distracted institutional shareholders and managerial myopia: Evidence from R&D expenses. Finance Research Letters, 29(June 2019), 30-40.
Lin, Y.H., Hu, S.Y., Chen, M.S. (2005). Managerial optimism and corporate investment: Some empirical evidence from Taiwan. Pacific-Basin Finance Journal, 13(5), 523-546.
Malmendier, U., Tate, G. (2005a). CEO overconfidence and corporate investment. The Journal of Finance, 60(6), 2661-2700.
Mohamed, E.B., Baccar, A., Fairchild, R., Bouri, A. (2012). Does corporate governance affect managerial optimism? Evidence from NYSE panel data firms. International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 5(1), 41-56.
Moradi, J., Bagheri, H. (2014). A Comparative study of the impact of managerial myopia and earnings management on stock returns. Accounting and Auditing Reviews, 21(2), 229-250 [In Persian].
Myers, J., Myers, L., Omer, T. (2003). Exploring the term of the auditor client relationship and the quality of earnings: A case for mandatory auditor rotation? The Accounting Review, 78(3), 779-800.
Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
Palmrose, Z.V. (1988). 1987 Competitive Manuscript Co-Winner: An analysis of auditor litigation and audit service quality. Accounting Review, 62(1), 55-73.
Palmrose, Z.V., Richardson, V.J., Scholz, S. (1986). Determinants of market reaction to restatement announcement. Journal of Accounting and Economics 37, 59-89.
Randoy, J., Jenssen, J. (2004). Board independence and product market competition in Swedish firms. Corporate Governance, 12(3), 281-289.
Rezazadeh, H., Pakmaram, A., Bahri Sales, J., Abdi, R. (2020). Effect of bias in management earnings forecasts on investment behavior of firm and information asymmetry. Journal of Accounting Knowledge, 11(2), 139-167 [In Persian].
Taghizadeh Khaneghah, V., Badavar Nahandi, Y. (2020). Relationships between managerial overconfidence, internal financing and investment efficiency. Journal of Accounting Knowledge, 11(2), 209-238 [In Persian].
Tinga, I.W., Leanb, Q.L., Kwehc, N., Azizand, A. (2016). Impact of managerial overconfidence and government intervention on firm leverage decision: A mars model approach. Institutions and Economies, 8(3), 85-104.
Titman, S., Trueman, B. (1986). Information quality and the valuation of new issues. Journal of Accounting and Economics, 8(2), 159-172.