بررسی عملکرد پیش‌‌بینی‌‌های مبتنی بر چرخه عمر و تعیین مؤلفه‌‌های مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22103/jak.2020.15360.3182

چکیده

هدف: پیش‌بینی‌های رشد و سودآوری شرکت نهاده‌هایی مهم در فرآیند ارزش‌گذاری هستند. علاوه بر این، برآوردهای بازگشت به میانگین اثرات مهمی در تعیین افق‌های پیش‌بینی بهینه الگو‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر حسابداری به همراه داشته و می‌توانند به‌عنوان نهاده در برآورد پارامترهای ارزش نهایی وضعیت پایدار انجام وظیفه کنند. هدف اصلی این پژوهش آزمون این فرضیه است که آیا الگو‌های بازگشت به میانگین مبتنی بر چرخه عمر در مقایسه با ا‌لگوهای مختص صنعت و اقتصاد کل، دارای نتایج بهتر در پیش‌بینی‌های سودآوری و رشد هستند یا خیر؟
 روش: جهت بررسی موضوع، بر اساس رگرسیون چندجمله‌ای، داده‌های 161 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 10 ساله 1396-1387 از نرم‌افزار رهاورد نوین، صورت‌های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شد.
 یافته‌ها: نتایج شواهدی را ارائه دادند که در اغلب موارد پیش‌بینی‌های رشد و سودآوری به‌دست‌آمده از الگو‌‌های بازگشت به میانگین صنعت، بر پیش‌بینی‌های به‌دست‌آمده از الگو‌‌های چرخه عمر و کل اقتصاد برتری داشته است. نتایج بررسی فرضیه دوم پژوهش هرچند دقت بیشتر پیش‌بینی مدیریت نسبت به سایر الگو‌‌ها را نشان می‌دهد، اما حاکی از این است که مدیران به هنگام انجام پیش‌بینی‌های سود اهمیت چرخه عمر شرکت را درک نموده‌اند. علاوه بر این، رویکرد مبتنی بر چرخه عمر در شرایطی به بهترین نحو عمل می‌کند که درصد مالکیت سهامداران نهادی در سطح بالا و عدم قطعیت، سودآوری و دارایی‌های شرکت در سطح پایینی قرار داشته باشد.
 نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، نتایج حاکی از برتری نسبی پیش‌بینی‌های الگو‌‌های بازگشت به میانگین صنعت، بر پیش‌بینی‌های به‌دست‌آمده از الگو‌‌های چرخه عمر و کل اقتصاد است. هرچند یافته‌های پژوهش شواهدی از قدرت توضیح دهندگی بیشتر الگو‌ی چرخه عمر در مقایسه با سایر الگو‌‌ها به دست نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد مدیران به هنگام انجام پیش‌بینی‌های سود اهمیت چرخه عمر شرکت را درک نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


اعتمادی، حسین؛ رحیمی موگویی، فروغ؛ آقایی، محمدعلی؛ انواری رستمی، علی اصغر. (1395). ارزیابی نقش چرخه عمر شرکت در بهینه سازی مدل ارزشگذاری اولسون. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(17)، 110-99.
بودی، زوی؛ کین، الکس؛ مارکوس، آلان‌جی. (2013). مدیریت سرمایه‌گذاری (جلد دوم). ترجمه سید مجید شریعت پناهی- روح‌اله فرهادی. شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس.
بهرامیان، محمود. (1385). میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکت‌ها در عرضه اولیه و افزایش سرمایه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.
پیری، پرویز؛ ایمانی برندق، محمد؛ اللهوردی‌زاده، سیامک. (1390). اثر دوره‌های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 1(2)، 66-49.
حاجیها، زهره؛ چناری بوکت،حسن. (1394). ارتباط دقت پیش‌بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد. دانش حسابداری، 6(20)، 169-147.
حیدرپور، فرزانه؛ رجب دری، حسین؛ خلیفه شریفی، علی. (1395). ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام. پژوهش حسابداری، 6(4)، 22-1.
خالقی‌مقدم، حمید. (1377). دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها. رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ بیات، فاطمه. (1394). رابطه بین ویژگی‌های مالی شرکت و ساختار سرمایه در مراحل چرخۀ عمر شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 7(27)، 22-1.
شریعت‌پناهی، سید مجید؛ قاسمی، قاسم. (1384). مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری‌های زمانی باکس- جنکینز. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 3(11)، 225-209.
شیری، یحیی؛ سجادی، سید حسین؛ واعظ، سید علی. (1397). تأثیر چسبندگی انتظارات مدیران بر رابطه بین بی‌قاعدگی پایداری سودآوری و هم‌زمانی قیمت سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 386-367.
مرادی، جواد؛ باقری موصلو، فاطمه. (1394). تأثیر چرخه عمر بر رابطه رشد شرکت و سودآوری شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 7(2)، 108-93.
References
Arikan, A.M., Stulz, R.M. (2016). Corporate acquisitions, diversification, and the firm's life cycle. The Journal of Finance , 71(1),139-194.
Bahramian, M. (2005).In accuracy of management earning forecast in ipo prospectuses. Master Thesis, Allameh Tabataba’i University. [In Persian].
Bodi, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2013). Investment management, (Volume II), Translated by Shariatpanahi, S.M., Farhadi, R., Stock Information and services company. [In Persian].
Bouchaud, J., Kruege, P., Landier, A., Thesmar, D. (2019). Sticky expectations and theprofitability of anomaly. Journal of Finance , 74(2), 639-674.
Brown, N.C., Kimbrough., M.D. (2011). Intangible investment and the importance of firm-specific factors in the determination of earnings. Review of Accounting Studies, 16(3), 539-573.
Coibion, O., Gorodnichenko, Y. (2015). Information rigidity and the expectations Formation process: A simple framework and new facts. American Economic Review, 105(8), 2644-2678.
Coibion, O., Gorodnichenko, Y. (2012). What can survey forecasts tell us about information rigidities? Journal of Political Economy, 120, 116-159.
Curtis, A.B., Lundholm, R.J., McVay, S.E. (2014). Forecasting sales: A model and some evidence from the retail industry. Contemporary Accounting Research, 31(2), 581-608.
DeAngelo, H.L., Stulz, R.M. (2006). Dividend policy and the earned/ contributed capital mix: A test of the life-cycle theory. Journal of Financial Economics, 81(2), 227-254.
Dichev, I.D., Graham, J.R. Harvey, C.R., Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: Evidence from the field. Journal of Accounting and Economics, 56(2), 1-33.
Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review, 86, 1969-1994.
Dickinson, V. (2006). Future profitability and ggrowth, and the roles of firm life cycle and barriers to entry. Madison: Ph.D. Dissertation, University of Wisconsin.
Etemadi, H., Rahimi Mougouie, F., Ali Aghaie, M., Anvary Rostamy, A. (2016). Evaluation of the role of firm’s life cycle in the optimal design of Ohlson valuation model. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 5(17), 99-110 [In Persian].
Fairfield, P.M., Ramnath, S., Yohn, T.L. (2009). Do industry level analyses improve forecasts of financial performance? Journal of Accounting Research, 47(1), 147-178.
Foster, G. (1981). Intra-industry information transfers associated with earnings releases. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 201-232.
Hajiha, Z., Chenari Boket, H. (2015). Relationship between accuracy of managers’ earnings forecasts and senior managers’ turning. Journal of Accounting Knowledg, 6(20), 147-169 [In Persian].
Healy, P., Serafeim, G., Srinivasan S., Yu, G. (2014). Market competition, earnings management, and persistence in accounting profitability around the world. Review of accounting studies, 19(4), 1281-1308.
Heidarpoor, F., Rajab Dorri, H., Khalife Sharifi, A. (2017). The relationship between companie's life cycle and the stock price crash risk. Journal of Accounting Research, 6(4), 1-22 [In Persian].
Hui, K., Nelson, K., Yeung, P.E. (2016). On the persistence and pricing of industry-wide and firm-specific earnings, cash flows, and accruals. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 185-202.
Khaleghi moghaddam, H. (1998). Curacy of corporate’s earnings forecasts. Ph.D. Dissertation, University of Tehran [In Persian].
Kim, D., Qi, Y. (2010). Accruals quality, stock returns, and macroeconomic conditions. The Accounting Review, 85(3), 937-978.
Klein, A., Marquardt, C.A. (2006). Fundamentals of accounting losses. The Accounting Review, 81(1), 179-206.
Lynall, M.D., Golden, B.R., Hillman, A.J. (2003). Board composition from adolescence to maturity: A multitheoretic view. Academy of management review, 28(3), 416-431.
Miller, D., Friesen, P.H. (1984). A longitudinal study of the corporate life cycle. Management Science, 30(10), 1161-1183.
Moores, K., Yuen, S. (2001). Management accounting systems and organizational configuration: A life-cycle perspective. Accounting, organizations and society, 26(4), 351-389.
Moradi, J., Bagheri mooselu, F. (2015). Life cycle impact on the relationship between firm growth and profitability: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 7(2), 108-93 [In Persian].
Nissim, D., Penman, S.H. (2001). Ratio analysis and equity valuation: From research to practice. Review of Accounting Studies, 6(1), 109-154.
Owen, S., Yawson, A. (2010). Corporate life cycle and M&A activity. Journal of Banking & Finance, 34(2), 427-440.
Owens, E.L., Wu, J.S., Zimmerman, J. (2017). Idiosyncratic shocks to firm underlying economics and abnormal accruals. The Accounting Review, 92(2), 183-219.
Piri, P., ImaniBarandag, M., Allahverdizadeh, S. (2011). Life cycle stages effects on profitability and growth of enterprise companies. Empirical Research in Accounting, 1(2), 49-66 [In Persian].
Porter, M. (1979). The structure within industries and companies' performance. The Review of Economics and Statistics, 61(2), 214-227.
Sarlak, N., Faraji, O., Bayat, F. (2015). The relationship between a firm's financial characteristics and capital structure during the life cycle of the firm .The Financial Accounting and Auditing Research, 7(27), 1-22 [In Persian].
Shariatpanahi, S.M., Ghasemi, G. (2005). A comparative examination of management forecasts and box jenkins forecasts of earning. Empirical Studies in Financial Accounting, 3(11), 209-225 [In Persian].
Shiri, Y., Sajadi, S., Vaez, S. (2018). The effect of managers expectations stickiness on relationship between sustainability of profitability anomalies and stock price synchronicity. Accounting and Auditing Review, 25(3), 367-386 [In Persian].
Vorst, P., Teri, L.Y. (2018). Life cycle models and forecasting growth and profitability. The Accounting Review, 93(6), 357-381.
Vuong, Q.H. (1989). Likelihood ratio tests for model selection and non-nested hypotheses. Econometrica, 57, 307-333.