بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

10.22103/jak.2020.15558.3218

چکیده

هدف: امروزه، در پرتو مطالعات نوین مالی و اقتصادی، مالیات به عنوان رکن اصلی درآمدهای دولت‌ها محسوب گردیده و ثبات و پایداری این نوع از درآمدها در برابر درآمدهای ناپایدار، دستیابی به یک نظام مناسب مالیاتی را برای کشورها ضروری ساخته است. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات بر درآمد شرکت‌هاست.
 روش: در این پژوهش تلاش می‌شود تا با بهره‌گیری از نظر ماموران مالیاتی و مدیران سطح عالی و حسابداران شرکت‌ها تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات بررسی گردد. ابزار مورد استفاده به منظور جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه کیفی است که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است.
 یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالیاتی، افزایش تمکین مالیاتی شرکت‌ها و کاهش هزینه‌های تمکین مالیاتی، افزایش میزان جمع‌آوری مالیات بر درآمد شرکت‌ها، شفافیت جمع‌آوری مالیات بر درآمد شرکت‌ها و اثربخشی و کارآیی جمع‌آوری مالیات بر درآمد شرکت‌ها می‌شود.
 نتیجه‌گیری: بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات بر درآمد تأثیرگذار است. با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع آوری مالیات نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، محمد؛ مهدلو، بهروز؛ رئوفی، مجید. (1397). بررسی ابعاد طرح جامع مالیاتی در ایران با تاکید بر ذینفعان، اهداف و پروژه‌ها. دوازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، تهران.
باقری، بهروز؛ باباجانی، جعفر. (1396). مدلی برای اندازه‌گیری تمکین مالیاتی در سطح هر مؤدی (در باب اشخاص حقوقی). پژوهشنامه مالیات، 25(34)، 10-1.
پورحیدری، امید؛ سروستانی، امیر. (1391). بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات، 20(14)، 78-61.
پورحیدری، امید؛ سروستانی، امیر. (1392). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر مالیات. دانش حسابداری، 4(12)، 110–89.
پورحسن هرزندی، اکبر؛ رحیمی، غلامرضا. (1396). راستی آزمایی پارادوکس بهره‌وری فناوری اطلاعات در اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی. خظ‌مشی‌گذاری عمومی در مدیریت، 8، 162-149.
جعفری صمیمی، احمد؛ دقیقی اصل، علیرضا؛ عرب، مه شاد. (1388). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب جهان. اقتصاد مالی، 3(9)، 22-1.
حسنی القار، مسعود؛ شعری آناقیز، صابر. (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی. دانش حسابداری، 8(1)، 134-107.
خادم علیزاده، امیر. (1395). نظام مالیاتی سازگار با اقتصاد مقاومتی در ایران (با تأکید بر تثبیت اقتصاد کلان، انعطاف‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی). پژوهشنامه مالیات، 24(32)، 176-145.
رضایی، صادق؛ مصدقی نیک، فاطمه؛ زرانی، ساسان. (1394). نقش ICT در ارتباط با مدیریت دانش در دانشگاه علوم انتظامی امین. مطالعات مدیریت انتظامی،10 (1)، 174-155.
زمانی، بی‌بی عشرت. (1384). یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 16(1)، 184-173.
سازمان امور مالیاتی. (1390). نگاهی به طرح جامع مالیاتی.
شکرخدایی، فریده؛ سلاطین پروانه، مهدی. (1397). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمدهای مالیاتی در گروه کشورهای منتخب با تأکید بر فرار مالیاتی. اقتصاد کلان، 13(25)، 132-107.
شیرزادی، محمد؛ نمامیان، فرشید. (1394). بررسی تأثیر اجرای طرح جامع مالیاتی بر ارتقاء تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور. اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، گیلان.
کاشانی‌پور، محمد؛ فرجی، امید؛ برجی، پریسا. (1398). ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی. دانش حسابداری، 10(4)، 175-143.
کریمی، رامین. (1394). راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS . تهران. انتشارات هنگام.
گرایی‌نژاد، علیرضا؛ چپردار، الهه. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران. اقتصاد مالی، 6(20)، 92-69.
محمودآبادی، حمید؛ حیدریان، ناصح.(1398). بررسی همسویی اصلاحات قوانین مالیاتی و طرح جامع مالیاتی با نظام مالیاتی مطلوب؛ از دیدگاه مؤدیان مالیاتی. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 3 (3)، 20-15.
میرمحمدی، سیدمحمد؛ جنتی، نادر. (1395). مروری بر تجربه اصلاح نظام مالیاتی در ایران و جهان با تأکید بر مدرنیزاسیون دستگاه مالیات. پژوهشنامه مالیات، 24(31)، 100-79.
میرمحمدی، سیدمحمد؛ جنتی، نادر. (1396). اولویت‌های اصلاح نظام مالیاتی ایران با تاکید بر فعالیت‌های گردشگری (رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری). گردشگری و توسعه، 6(1)، 177-150.
نوذری، روح اله؛ شهابی، علیرضا. (1396). بررسی نگرش مؤدیان مالیاتی نسبت به سیستم ابراز و پرداخت مالیات الکترونیکی. مدیریت صنعتی، 12(41)، 118-105.
References
Aziz, S.A., Idris, K.M. (2012). The determinants of tax e-filing among tax preparers in Malaysia. World Journal of Social Sciences, 2(3), 182-188.
Bagheri, B., Babajani, J. (2017). A model for measuring tax compliance in each taxpayer's level: legal entities. Tax Journal, 25 (34), 1-10 [In Persian].
Behan, F., Holmz, A. (1998). The faces of information's and communications technology. Working Paper, University of Pennsylvania,WP.
Bett, B.K., Yudah, O.A. (2017). Contribution of i-tax System as a strategy for revenue collection at Kenya revenue authority, rift valley region, Kenya. International Journal of Scientific and Research Publications, 7(9), 389-396.
Bird, R.M., Zolt, E.M. (2008). Technology and taxation in developing countries: from hand to mouse. National Tax Journal, 61(4), 791-821.
Chatama, Y.J. (2013). The impact of ICT on taxation: The case of large taxpayer department of tanzania revenue authority. Developing Country Studies, 3(2), 91-100.
Connolly, R., Bannister, F., Kearney, A. (2010). Government website service quality: a study of the Irish revenue online service. European Journal of Information Systems, 19(6), 649-667.
Ebrahimi, M., Mahdloo, B., Raufi, M. (2019). Review the dimensions of the comprehensive tax plan inIran, with emphasis on stakeholders, goals and projects. 12th Conference on Tax And Fiscal Policies in Iran. Tehran [In Persian].
Edgar, R., Sanders, R. (2005). Corporate income taxes and the cost of capital: a correction. American Economic Review, 53(3), 433-443.
Edwards-Dowe, D. (2008). E-filing and e-payments–The way forward. Caribbean Organization of Tax Administration (COTA) General Assembly, Beliz.
Fu, J.R., Farn, C.K., Chao, W.P. (2006). Acceptance of electronic tax filing: A study of taxpayer intentions. Information & Management, 43(1), 109-126.
Geraeinezhad, Gh., Chapardar, E. (2012). A survey on the determinations of tax revenue in Iran.Journal of Financial Economics,6(20), 69-92 [In Persian].
Guillermo, J. (2013). Detailed guidelines for improved tax administration in latin America and the Caribbean. USAID Leadership in Public Financial Management (LPFM).
Hasani Alghar, M., Sheri Anaghiz, S. (2017). Examination of the effects of the managerial ability on tax avoidance.Journal of Accounting Knowledge, 8(1), 107-134 [In Persian].
Hanefah, M.M. (2007). Tax Systems, Taxpayer Compliance and Specific Tax Issues. UUM Press.
Ibrahim, I., Pope, J. (2011). Compliance costs of electronic tax filing for personal taxpayers in Malaysia. International Conference on Management (ICM 2011) proceeding.
Im, B., Jung, J. (2001). Using ICTs to strengthen government transparency and relations with citizens in Korea. Citizens as Partners.
Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). (2018). Impact of digitalisationon the transformation of tax administrations. https://www.iota-tax.org/ publication/ impact digitalisation transformation tax administrations.
Iranian National Tax Administration. (2012). Take a look at the comprehensive tax plan [In Persian].
Isaac, N.N., Lilian, L. (2010). Automation and customs tax administration: Empirical evidence from Uganda. African Journal of Business Management, 4(11), 22-41.
Jafari Samimi, A., Daghighiasli, A., Arab, M.S. (2010). The impact of ICT on total factor productivity in selected countries of the world. Journal of Financial Economics, 3(9), 1-22 [In Persian].
Karimi, H., Maina, K.E., Kinyua, J.M. (2017). Effect of technology and information systems on revenue collection by the county government of Embu, Kenya. International Academic Journal of Information Systems and Technology, 2(1), 19-35.
Karimi, R. (2016). Easy statistical analysis guide with SPSS. Tehran. Hengam [In Persian].
Kashanipour, M., Faraji, O., Borji, P. (2019). Political connection, corporate governance and tax aggressiveness. Journal of Accounting Knowledge, 4(10), 143-175 [In Persian].
Kennedy, J.A, Sugden, K.F. (2007). The Impact of taxation on the capital budgeting decision of companies. Managerial Finance, 13(3/4), 8-15.
Khademalizadeh, A (2017). The tax system compatible with economy of resistance in Iran (with an emphasis on macroeconomic stabilization, flexibility, transparency and accountability). Tax Journal, 24(32), 145-176 [In Persian].
Kinyua, C.N. (2019). Effect of information technology on tax administration and performance by Kenya Revenue Authority (KRA): A study of sameer park branch. Master’s Thesis, United States International University.
Lukwata, M.H. (2011). The influence of electronic tax filing system on tax compliance and tax collection. International Journal of Business and Management Invention, 3(2), 5-7.
Mahmoodabadi, H., Heidaria, N. (2019). Examining the alignment of tax law reforms and comprehensive tax plan with the desired tax system; From the point of view of taxpayers. Research in Accounting and Economic Sciences Journal, 3(3), 15 -20 [In Persian].
Mirmohammadi, S.M., Jannati, N. (2016). A review of tax reforms in Iran & around the World (with an emphasize on tax system modernization). Tax Journal, 24 (31), 79-100 [In Persian].
Mirmohammadi, S.M., Jannati, N. (2017). Modification priorities in Iran’s tax system emphasizing on tourism activities. Journal of Tourism and Development, 6(1), 150-177 [In Persian].
Monga, A. (2008). E-government in India: opportunities and challenges. Journal of Administration and Governance, 3(2),52-61.
Moore, W. (1999). Working smarter with automation, construction equipment. Int. Journal of Socio-Economics, 17(3), 178-213.
Mugume, C. (2006). Managing taxation in Uganda, Kampala: MPK Graphics.
Muthama, J. (2013). The effects of revenue system modernization on revenue collection at Kenya Revenue Authority. Master Thesis, University of Nairobi.
Nozari, R., Shahabi, A. (2017). Taxpayers attitudes towards electronic tax system. Journal of Industrial Managment, 12(41), 105-118 [In Persian].
Nyaga, J.N., Omwenga, J., Murugi, N.M., Shalle, N., Ndung’u, L.W., Gekara, M. G., Wairimu, N.S. (2017). Factors influencing tax revenue growth at Kenya Revenue Authority: A case of Meru station. International Academic Journal of Economics and Finance, 2(1), 1-15.
Partch, K. (1997). The coming impact of information technology. Supermarket Business Magazine, 52(2), 138-138.
Pourheidari, O., Sarvestani, A. (2012). Investigating the effect of firm characteristics, industry type and institutional ownership on the difference between declared and definite tax of firms listed in Tehran Stock Exchange. Tax Journal, 20(14), 61-78 [In Persian].
Pourheadari, O., Sarvestani, A. (2013). Identifying and explaining the effective factors on the tax management. Journal of Accounting Knowledge, 4(12), 89-110 [In Persian].
Pourhassan Harzandi, A., Rahimi, G. (2017). Verification of the paradox of information technology productivity at the East Azerbaijan tax affairs head office. Public Policy In Administration, 8, 149-162 [In Persian].
Rezaee, S., Mosaddeghi Nik, F., Zaraani, S. (2015). The relationship between ICT and knowledge management in Police University. Police Management Studies Quarterly, 10(1), 155-174 [In Persian].
Sahu, G.P., Gupta, M. (2007). Users' acceptance of e-government: A study of Indian central excise. International Journal of Electronic Government Research, 3(3), 1-21.
Scarcella, L. (2019). Tax compliance and privacy rights in profiling and automated decision making. Internet Policy Review, 8(4); 1-19.
Shirzadi, M.;Namamian, F. (2015). Investigating the effect of implementing the comprehensive tax plan on promoting the voluntary obedience of taxpayers in the Iranian National Tax Administration. First international Conference on Accounting, Management and Innovation in Business, Gilan [In Persian].
Shokrkhodaei, F., Parvanehsalatin, M. (2018). The effect of information & communication technology on tax revenue in selected countries with an emphasis on tax evasion. Iranian Economic Journal: Macroeconomics, 13(25), 107-132 [In Persian].
Slemrod, J. (1996). High-income families and the tax changes of the 1980s: the anatomy of behavioral response. In Empirical Foundations of Household Taxation. Working Paper, University of Chicago Press.
Tat‐Kei Ho, A. (2002). Reinventing local governments and the e‐government initiative. Public Administration Review, 62(4), 434-444.
Tapscott, D. (1996). The digital economy. New York: McGraw Hill.
Tomsett, E. (2008). European property investment taxation. Journal of Property Finance, 1(4), 33-78.
Zamani, B. (2005). Teaching and learning information technology skills through training courses. National Studies on Librarianship and Information Organization, 16(1), 173-184 [In Persian].