دیدگاه حسابرسان در خصوص ضرورت و وضعیت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

10.22103/jak.2020.15570.3219

چکیده

هدف:این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه حسابرسان در ارتباط با ضرورت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی و بررسی وضعیت فعلی حرفه حسابرسی در خصوص استفاده از خدمات کارشناسی انجام شده است.
 روش: روش گردآوری داده‌ها روش پیمایشی بوده است و به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری ناپارامتریک ویلکاکسون، کای دو و فریدمن استفاده شده است.
 یافته‌ها: نتایج بررسی‌ها نشان داد حسابرسان به ضرورت استفاده از خدمات کارشناسی در شرایط فعلی معتقدند و اکثر مؤسسات حسابرسی غیر از استاندارهای حسابرسی هیچ گونه رهنمود و دستورالعملی در ارتباط با استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی ندارند. علاوه بر این، کارشناسان ارزشیابی پر استفاده ترین کارشناسان در حسابرسی هستند. همچنین در وضعیت فعلی حسابرسان بیشتر از کارشناسانی که حق الزحمه آنها توسط صاحبکار پرداخت می‌شود استفاده می‌نمایند ولی در تعیین کارشناسان صاحبکار نقش چندانی ندارند. علاوه بر این، از دیدگاه حسابرسان هزینه به عنوان یکی از عواملی شناسایی شد که در میزان استفاده از خدمات کارشناسی تأثیرگذار است.
 نتیجه‌گیری: در حال حاضر هزینه نقش مهمی در میزان استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی ایفا می‌کند. بر این اساس حسابرسان بیشتر از کارشناسانی استفاده می‌کنند که حق الزحمه آنها توسط مدیریت پرداخت می‌شود ولی با این حال در تعیین کارشناسان مدیریت نقش چندانی ندارند. همچنین کارشناسان ارزشگذاری در مقایسه با سایر تخصص‌ها به میزان بیشتری در حسابرسی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


سلیمانی امیری، غلامرضا؛ محمودخانی، مهناز. (1398). دیدگاه حسابرسان ایران در خصوص حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 278-255.
کرزبر، شاهین. (1394). پیاده سازی استاندارهای بین‌المللی: انقلاب در اجرا. حسابدار، 285، 41-35.
گل‌محمدی، مریم؛ رحمانی، علی. (1397). شناسایی چالش‌های فنی به کارگیری ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران: با تأکید بر الزامات IFRS 13، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 414-387.
محمدرضائی، فخرالدین؛ فرجی، امید. (1398). معمای سنجش کیفیت حسابرسی در پژوهش‌های آرشیوی: نقد و ارائه پیشنهادهایی برای محیط پژوهشی ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 122-87.
محمدیان، محمد. (1389). تحلیل بر بکارگیری ارزش منصفانه. دانش حسابرسی، 10(3)،57-78.
مظاهری، طهماسب. (1397). نشریه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری. دوره جدید، 1، 25-15.
منصوری، فردین؛ سعیدی گراغانی، مسلم؛ اسدی دوبانی، ناهید. (1396). بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر حق‌الزحمه حسابرسی. دانش حسابداری، 8(4)، 159-141.
مولایی، جابر؛ مرادخانی، مهری. (1395). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر آبدانان). علوم اجتماعی، 10(2)، 210-189.
References
Bauer, T.D., Estep, C., Malsch, B. (2018). One team or two? Investigating relationship quality between auditors and IT specialists: Implications for audit team identity and the audit process. Contemporary Accounting Research, 36(4), 2142-2177.
Boritz, J.E., Kochetova, N., Robinson, L.A., Wong, C. (2017). Auditors’ and specialists’ views about the use of specialists during an audit. www.ssrn.com
Christensen, B.E., Glover, S.M., Omer, T.C., Shelley, M.K. (2016). Understanding audit quality: Insights from audit professionals and investors. Contemporary Accounting Review, 33(4), 81–114.
Deloitte, L.L.P. (2016). US audit quality report. New York, United States: Deloitte LLP.
Fitzgerald, Brian Colin (2014). Specialists or Colleagues: Who Do Auditors Listen To? Doctoral dissertation, Texas A & M University. http://hdl .handle .net /1969.1/ 153317.
Golmohammadi, M., Rahmani, A. (2018). Technical challenges of implementing fair values in financial reporting of Iran: emphasizing on IFRS13 requirements. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(3), 387-414 [In Persian].
Griffith, E.E. (2014). How do auditors use valuation specialists when auditing fair values? Working Paper, University of Wisconsin.
Griffith, E.E., Hammersley, J.S., Kadous, K., Young, D. (2015). Auditor mindsets and audits of complex estimates. Journal of Accounting Research, 53(1), 49-77
Hux, C.T. (2017). Use of specialists on audit engagements: A research synthesis and directions for future research. Journal of Accounting Literature, 39, 23-51
Jenkins, J.G., Negangard, E.M., Oler, M.J. (2018). Getting comfortable on audits: Understanding firms’ usage of forensic specialists. Contemporary Accounting Research, 35(4), 1766-1797.
Joe, J.R., Janvrin, D.J., Barr-Pulliam, D., Mason, S., Pitman, M.K., Rezaee, Z., Sanderson, K., Wu, Y. (2015). The auditing standards committee of the auditing section of the american accounting association is pleased to provide comments on PCAOB staff consultation paper No. 2015-01, The auditor's use of the work of specialists. Current Issues in Auditing, 9(2), C18–C37.
Korzber, S. (2015). Implementing International Standards: A revolution in practice. The Accounting Monthly, 285, 41-35 [In Persian].
Mansouri, F., Saeidi Goraghani, M., Asadi Dobani, N. (2017). The effect of revaluation of assets on audit fees. Journal of Accounting Knowledge, 8(4), 141-159 [In Persian].
Mazaheri, T (2018). Journal of the supreme council of official justice experts. New Course 1, 15-25 [In Persian].
Mohammadian, M. (2010). An analysis of the application of fair value. Auditing Knowledge, 10 (3), 57-78 [In Persian].
Mohammadrezaei, F., Faraji, O. (2019). The dilemma of audit quality measuring in archival studies: critiques and suggestions for Iran’s research setting. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(1), 87-122 [In Persian].
Molaii, J., Moradkhani, M. (2016). The study of sociological effective factors on social trust (A case study: Students in Abdanan Payam-Noor University). Journal of Social Sciences, 10 (2), 210-189 [In Persian].
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (2017).Proposed amendments to auditing standards for auditor’s use of the work of specialists. Release No. 2015-003.Washington, DC: PCAOB [June 1].
Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). (2015). Staff consultation paper No. The Auditor's Use of the Work of Specialists.
Soleimaniamiri, G., Mahmoudkhani, M. (2019). Iranian auditors perspectives about auditing of fair value estimates. Accounting and Auditing Review, 26(2), 255-278 [In Persian].