بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش میانجی تأمین مالی داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22103/jak.2020.14894.3114

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش میانجی تأمین مالی داخلی در 101 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازۀ زمانی 1387 الی 1396 به اجرا درآمده است.
 روش: گردآوری داده‌ها با استفاده از از نرم‌افزار رهاورد نوین، صورت‌های مالی وسایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته شده است، آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های ترکیبی صورت گرفته است.
 یافته‌ها: بیش‌اطمینانی مدیریت رابطه مثبت و معناداری با تأمین مالی داخلی دارد و تأمین مالی داخلی رابطه مثبت و معناداری با سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد و رابطه منفی و معناداری با سرمایه‌گذاری کمتر از حد داشته است، اما متغیر تأمین مالی داخلی تأثیر میانجی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری ندارد.
 نتیجه‌گیری: با افزایش بیش اطمینانی مدیریت، تمایل مدیران به استفاده از منابع داخلی افزایش یافته است و با افزایش تأمین مالی داخلی توسط مدیران، تمایل مدیران به سمت بیش سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند، بیش اعتمادی مدیران تأثیری مثبت در انتخاب تأمین مالی داخلی شرکت‌ها داشته است و تصمیم‌های تأمین مالی با توجه به تمایلات مدیران بیش اعتماد اتخاذ شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


ثقفی، علی؛ معتمدی فاضل، مجید. (1390). رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه‌گذاری بالا. پژوهش‌های حسابداری مالی، (4)3، 14-1.
چاوشی، کاظم؛ رستگار، محمد؛ میرزائی، محسن. (1394). بررسی رابطه اطمینان بیش‌ازحد مدیران و انتخاب سیاست‌های تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (25)8، 41-29.
حسنی القار، مسعود؛ رحیمیان، نظام‌الدین. (1397). بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، (1)6، 106-89.
خرمی، داریوش؛ غلامی جمکرانی، رضا. (1395). سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و خوش‌بینی مدیریتی. دانش حسابداری، 7(27)، 182-159.
عرب صالحی، مهدی؛ امیری، هادی؛ کاظمی نوری، سپیده. (1393). بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان‌های نقدی. پژوهش‌های حسابداری مالی، (2)6، 128-115.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ محمدی، منصور؛ رجب بیکی، محمد علی. (1396). بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی. دانش حسابداری، 8(4)، 139-119.
References
Arabsalehi, M., Amiri, H., Kazemi Noori, A. (2014). The effect of top executives' overconfidence on the investment-cash flow sensitivity. Journal of Financial Accounting Research, 6(2), 115-128 [In Persian].
Baker, M., Ruback, R., Wurgler, J. (2007). Behavioral corporate finance. Handbook of corporate finance: Empirical Corporate Finance, 1, 89-145.
Barros, L.A.B., Silveira, A.D.M. (2007). Overconfidence, managerial optimism and the determinants of capital structure. www.ssrn.com.
Bates, T.W. (2005). Asset sales, investment opportunities, and the use of proceeds. Journal of Finance, 60(1), 105-135.
Ben-David, I., Graham, J.R., Harvey, C.R. (2007). Managerial overconfidence and corporate policies. Nber Working Papers doi: 10.3386/w13711.
Chavoshi, K., Rastegar, M., Mirzaee, M. (2015). Examination of the relation between managerial overconfidence and financing policies in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(25), 29-41 [In Persian].
Cooper, A.C. Woo, C., Dunkelberg, W. (1988). Entrepreneurs perceived chances for success. Journal of Business Venturing, 3, 97–108.
Deshmukh, S., Goel, A., Howe, K.M. (2013). CEO overconfidence and dividend policy. Journal of Financial Intermediation, 22(3), 440–463.
Fazzari, S.M., Hubbard, R.G., Petersen, B.C. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 141-195.
Goel, A.M., Thakor, A.V. (2008). Overconfidence, CEO selection, and corporate governance. Journal of Finance, 63(6), 2737–2784.
Gomariz, M.F.C., Ballesta, J.P.S. (2014). Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency. Journal of Banking & Finance, 40(C), 494-506.
Graham, J.R., Harvey, C.R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Nankai Business Review, 60(2–3), 187-243.
Hackbarth, D. (2008). Managerial traits and capital structure decisions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(04), 843-881.
Hasani Alghar, M., Rahimian, N. (2018). The effect of managerial overconfidence on debt maturity structure in listed companies in Tehran Stock Exchange. Asset Management and Financing, 6(1), 89-106 [In Persian].
He, D., Teruya, J., Shimizu, T. (2010). Sticky selling, general and administrative cost behavior and its changes in Japan. www. ssrn. com.
Heaton, J.B. (2002). Managerial optimism and corporate finance. Financial Management, 31(2), 33-45.
Huang, R., Tan, K., Faff, R.W. (2016). CEO overconfidence and corporate debt maturity. Journal of Corporate Finance, 36, 93-110.
Huang, W., Jiang F., Liu, Z., Zhang, M. (2011). Agency cost, top executives' overconfidence, and investment-cash flow sensitivity- Evidence from listed companies in China. Pacific- Basin Finance Journal, 19(3), 261-277.
Ishikawa,M., Takahashi, H. (2010). Overconfident managers and external financing choice. Review of Behavioral Finance, 2, 37–58.
Kabiri, R. (2019).  The effect of managers' overconfidence and internal financing on investment efficiency. New Research Approaches In Management and Accounting, 15(3),86-95 [In Persian].
Khorrami, D., Gholami Jamkarani, R. (2016). Corporate governance mechanisms and managerial optimism. Journal of Accounting Knowledge, 7(27), 159-182 [In Persian].
Korner, P. (2007). The determinants of corporate debt maturity structure: evidence from czech firms (In English). Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, 57(3-4), 142-158.
Li, W.L., Xie, G.L., Hao, J.Y. (2014). The empirical study on the influence of managerial overconfidence on overinvest behavior. Journal of Shanxi Finance and Economics University, (10), 76-86.
Li, Z.L., Zhao, H.P., Song, Y.F. (2009). Empirical research on managerial overconfidence and corporate financing behavior of pecking-order, IEEE 16th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 1496-1500.
Malmendier, U., Tate, G., Yan, J. (2011). Overconfidence and early-life experiences: the effect of managerial traits on corporate financial policies. Journal of Finance, 66(5), 1687-1733.
March, J.G., Shapira, Z. (1987). Managerial perspectives on risk and risk taking. Management Science, 33(11), 1404-1418.
Marimuthu, M. (2009). Corporate restructuring, firm characteristics and implications on capital structure. Journal of Business and Management, 4(1), 123-131.
Mehrabanpour, M.R., Mohamadi, M., Rajabbeyki, M.A. (2017). Relationship between managerial overconfidence and internal controls over financial reporting. Journal of Accounting Knowledge, 8(4), 119-139 [In Persian].
Myers, S.C. (1984). The capital structure puzzle. Journal of Finance, 39(3), 575–592.
Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
Paramasivan, C., subramanian.T. (2008). Financial management new age. International publisher.
Renneboog, L., Simons, T., Wright, M. (2007). Why do public firms go private in the UK? The impact of private equity investors, incentive realignment and undervaluation. Journal of Corporate Finance, 13(4), 591-628.
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Study, 11,159-189.
Roll, R. (1986). The hubris hypothesis of corporate takeovers. Journal of Business, 59(2), 197-216.
Shefrin, H. (2001). Behavioral corporate finance. Journal of Applied Corporate Finance, 14(3), 113-124.
Yu, M.G., Xia, X.P., and Zou, Z.S, (2006). The relationship between managers' overconfidence and enterprises' radical behavior in incurring debts. Management World, 8, 104-112.