بررسی کارایی الگوی ارزشگذاری فلتهام- اولسن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

تحقیق حاضر کارایی مدل ارزش‌گذاری فلتهام- اولسن (1995) را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد و سعی دارد رابطه بین ارزش‌ذاتی شرکت‌ها و بازده آن‌ها را مشخص نموده و ارزش‌ذاتی شرکت‌ها را با استفاده از ارزش دفتری آن‌ها تعیین نماید. جامعه آماری این تحقیق در بر‌گیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و نمونه مورد بررسی شامل 89 شرکت است که داده‌های آن‌ها برای بازه‌ زمانی 1377 الی 1388 با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پنل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که مدل فوق الذکربه طور کامل قادر به تعیین ارزش‌ذاتی شرکت‌های مورد مطالعه نمی‌باشد و بین نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار سهام و نسبت قیمت به درآمد سهام  رابطه‌ی معنی‌دار آماری وجود ندارد علاوه بر این شرکت‌هایی که دارای کمترین نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار هستند، در بازار بیشتر از واقع ارزشیابی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


-      هاشمی، سید عباس، سعید صمدی و افسانه سروش یار (1389)، ارزیابی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیرعادی و تعیین ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای حسابداری مالی ، شماره 3 ، ص‌ص. 112-93.
-      فدایی‌نژاد، محمداسماعیل، و مجید عشقی، (1385)، بررسی وجود حباب در بورس اوراق بهادار ایران، ماهنامه بورس، شماره 53 ، مرداد، ص‌ص. 49-44.
-      قالیباف‌اصل، حسن، و محبوبه ناطقی، (1385)، بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیر بخشی بازار)، تحقیقات مالی، شماره 22، ص‌ص. 20-3.
-      نمازی، محمد و نزکیه شوشتریان ، (1375) «مروری بر آزمون‌های کارایی بورس اوراق بهادار ضعیف، تحقیقات مالی، شماره 11 و 12، ص‌ص 109-62.
-      یاری، کامبیز فرقاندوست حقیقی، (1381)، چگونه سهام بخریم، بورس، شماره 33.
-       Anand, P. and Faseruk, A. (2008), "A review of accrual accounting and cash flow techniques for use in equity valuation", Management Research News, Vol. 31, No. 6, pp. 418-433.
-        Ahmed, A.S., Morton, R.M., and Schaefer T.F. (2000), "Accounting conservatism and the valuation of accounting numbers: evidence of the Feltham-Ohlson (1996) model", Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol. 15, No. 3, page. 271.
-       Bauman M.P. (1997), "essays in accounting-based equity valuation", Working Paper, University of Wisconsin-Madison
-       Beaver, W.H. and Ryan, S.G. (1997), "Biased (conservative) and delayed accounting recognition and their effects on the ability of the Book-to-Market ratio to predict book return on equity", Working Paper, Stanford University and New York University.
-       Callen, J.L. and Segal, D. (2005), "Empirical test of the Feltham-Ohlson (1995) model", Review of Accounting Studies, Vol. 10, pp. 409–429.
-        Dahmash, F. and Durand, R. (2009), “The value relevance and reliability of reported goodwill and identifiable intangible assets” The British Accounting Review,  Vol. 41, No 2, pp 120-137.
-       Dechow, P.M., Hutton, A.P. and Sloan, R.G. (1998), "An empirical assessment of the residual income valuation model", Working paper, University of Michigan and Harvard University.
-       Fadaeinejad, M., and Eshghi, M. (2006), "An investigation into the existence of bubble at stock exchange of Iran", Bourse, No. 53, pp. 44-49.
-       Feltham, G., and Ohlson, J., (1995), "Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activates", Contemporary Accounting Research, Vol. 1, No. 2, pp. 689-731
-       Giner, B. and Iniguez, R., (2006), "An empirical assessment of the Feltham-Ohlson models considering the sign of abnormal earnings", Accounting and Business Research, Vol. 36, No. 3, page. 169.
-       Khodadadi, V., and Ememi, M.R. (2010), "Comparative assessment of Feltham–Ohlson sign-oriented & traditional models", International Research Journal of Finance and Economics, No. 36, pp. 59-74.
-       Liu, J. and Ohlson, J.A. (2000), "The Feltham-Ohlson (1995) model: empirical implications", Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol. 15, No. 3, page. 321.
-       Lundholm, R.J. (1995), "A tutorial on Ohlson and Felthal-Ohlson models: answer to som frequently asked questions", Contemporary Accounting Research, Vol. 11, No. 2, pp. 749-761.
-       Moore M.E. (2002), "Intangible asset valuation using the Feltham-Ohlson fframework and real option analysis: theory and empirical evidence", Working Paper, The State University of New Jersey.
-       Myers, J.N. (1999), "Implementing residual income valuation With linear information dynamics", The Accounting Review, Vol. 74, No. 1, pp. 1-28.
-       Ohlson, J.A. (1979), "Risk, return, security-valuation and the stochastic behavior of accounting numbers", The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 14, No. 2, pp. 317-36.
-       Ohlson, J. (1995), "Earnings, book values, and dividends in security valuation", Contemporary Accounting Research, Vol. 11, pp. 661-687
-       Pillay, C.A. (2004), "Can fundamental value predict stock Returns? an empirical assessment of the Feltham-Ohlson model", Working Paper, College of Administration and Business Louisiana Tech University
-       Rutterford, J. (2004), "From dividend yield to discounted cash flow: a history of UK and US equity valuation techniques", Accounting Business and Financial History, Vol. 14, No. 2, pp. 115-49.
-       Stober, T.L. (1996), "Do prices behave as if accounting is conservatism? cross-sectional evidence from the Feltham-Ohlson valuation model." Working Paper, University of Notre Dame.
-       Zeng, T. (2003), "Feltham-Ohlson framework: The implication of corporate tax", Review of Accounting & Finance, Vol. 2, No. 4, pp. 38-62
-       Zeng T.(2006), "Tax effect on firm valuation under clean surplus accounting" , Journal of American Academy of Business, Vol. 9, No. 2, pp. 300-306.