بررسی مقایسه‌ای توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی توانایی اجزای صورت سود و زیان در پیش‌بینی سود و همچنین بازده سهام می باشد. برای دستیابی به این هدف تغییر در سود گزارش شده سالانه به تغییر در فروش، سود ناویژه و سایر هزینه ها تفکیک شد و توانایی پیش بینی و قدرت توضیحی مدل کلی سود خالص با مدل تفکیکی سود خالص مورد مقایسه قرار گرفت. این تحقیق با انتخاب 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387- 1383 انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که در پیش‌بینی سود آتی و توضیح بازده سهام، تغییر در فروش، سود ناویژه و سایر هزینه ها، توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارند؛ تغییر در فروش و سود ناویژه توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود عملیاتی دارند، و همچنین تغییر در سود عملیاتی توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد. با توجه به نتایج بدست آمده چنین استنباط می‌شود که تفکیک سود به اجزای آن سبب افزایش توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی سود می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


- ستایش، محمد حسین. (1373)." اهمیت مفاهیم سود در پیش‌بینی قدرت سودآوری". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
- گودرزی، مجتبی. (1377)."بررسی نقش محتوای اطلاعاتی گزارش‌های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بر تصمیم‌گیری سهامداران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
- Fairfield, P.M., Sweeney, R.J. and Yohn, T.L. (1996). “Accounting classification and the predictive content of earnings.” The Accounting Review, Vol. 71, No.3, pp. 337-355.
- Lev, B., (1977), “The usefulness of earnings: lessons and directions from two decades of empirical research”, Journal of Accounting Research. pp. 153-192.
- Lev, B. and R. Thiagarajan. (1993). “Fundamental Information Analysis.” Journal of Accounting Research, Vol. 31, No. 2, pp. 190-215.
- Lipe, R.C. (1986). “The Information Contained in the Components of Earnings”. Journal of Accounting Research. Vol. 24, pp. 37-63
- McMillan, M. (2002). “The Predictive Ability and Information Content of Revenue, Operating Margin,” PhD Dessertation, George Washington University.
- Ronen, J. and Sadan, S. (1981), “Smooth Income Number”, Addison Wesley Publishing Company.
-.Ou, J. and Penman, S. (1989). “Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock Returns,” Journal of Accounting and Economics, (November), pp. 295-329.