تأثیر استراتژی تصاحب شرکتها بر مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در این تحقیق با استفاده از داده‌های 46 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت مختلف و در فاصله زمانی بین سال های 1382 تا 1387 به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا شرکت‌های هدف در دوره قبل از تصاحب، سود خود را در جهت افزایش آن مدیریت می‌کنند یا خیر. در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود در نظر گرفته شده است و از مدل تعدیل یافته جونز تحت دو رویکرد ترازنامه‌ای و جریان وجوه نقد با اعمال تغییراتی در رویکرد ترازنامه‌ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های هدف در دوره قبل و بعد از تصاحب و هم‌چنین بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های هدف در دوره قبل از تصاحب و شرکت‌های گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


- سیگل، سیدنی. (1372). "آمار غیرپارامتری". ترجمه: یوسف کریمی. تهران. انتشارات علامه طباطبایی. صفحه 43.
- عارفی، اصغر. (1385)."بررسی عملکرد تصاحب شرکت‌ها در ایران"، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
- Baik, B., Kang, J.K., and Morton, R. (2007). Earnings Management in Takeovers of Privately Held Targets, Working Paper, Seoul National University.
- Ben-Amar, W. and Missonier-Piera, F. (2008). Earnings Management by Friendly Takeovers Targets, International Journal of Managerial, Vol. 4, No. 3, pp. 232-243.
- Botsari, A., and Meeks, G. (2008). Do Acquirers Manage Earnings Prior to Share for Share Bid?, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 35, pp. 633-670.
- Dechow, P.M., Sloan, R.G., and Sweeny, A.P. (1995), Detecting Earnings Management. The Accounting Review, Vol. 70, pp. 193-225.
- Easterwood, C.M. (1997/1998). Takeovers and Incentives for Earnings Management: An Empirical Analysis, Journal of Applied Business Research. Vol. 14, No. 1, pp. 29-47.
- Evangelos, K. (2005). Firm Acquisitions and Earnings Management: Evidence from Greece”, Managerial Accounting Journal, Vol. 20, No.7, pp. 663-378.
- Gong, G., Louis, H. and Sun, A. (2008), Earnings Management, lawsuits, Stock-for-Stock Acquirer's Market Performance, Journal of Accounting and Economics, Vol. 46, pp. 62-77.
- Gul, F.A, and Lai, K. W. (2008). Was Audit Quality of Laventhol and Horwath Poor?. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 27, pp. 217-237.
- Hubbard, N. (1999). Acquisition: Strategy and Implementation. Working Paper, Uacmillan Business.
- Ikeda, R. and Doi, N., (1983). The Performances of Merging Firma in Japanese Manufacturing Industry. The Journal of Industrial Economics. Vol. 16 No. 3, pp.257-266.
- Kothari, S.P., Leone, A. and Wasley, C. (2005). Performance Matched Discretionary Accruals. Journal of Accounting and Economics, Vol. 39 No. 1, pp. 161-197.
- Louis, H., (2004), Earnings Management and Market Performance of Acquiring Firms, Journal of Financial Economics, Vol. 74, pp. 121-148.
- Pungaliya, R. S. and Vijh, A. M. (2009). Do Acquiring Firms Manage Earnings?. Working Paper. The University of Lowa.
- Taylor, S.L., and Eddey, P.H. (1999). Directors’ Recommendations on Takeover Bids and the Management of Earnings: Evidence from Australian Takeovers, Abacus, Vol. 35, No. 1, pp. 29-45.
- Wang, S. and Erickson, M. (1999). Earnings Management by Acquiring Firms in Stock for Stock Mergers. Journal of Accounting and Economics, Vol. 27, pp. 149-176.