تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش رابطه محافظه‌کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته‌ است. جهت اندازه‌گیری نرخ محافظه‌کاری شرطی در سطح سال- شرکت از مدل کالن و همکاران (2009)، و برای بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی در سطح شرکت و در سطح پرتفوی سهام، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده است. داده‌های مورد استفاده شامل نمونه‌ای مرکب از 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال‌های 1380 الی 1388 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده‌های مقطعی و سری زمانی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین محافظه‌کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد و هرچه درجه محافظه‌کاری شرطی بیشتر باشد، هزینه سرمایه سهام عادی شرکت کاهش می‌یابد. همچنین، نتایج حاکی از این است که بین محافظه‌کاری شرطی و هزینه سرمایه پرتفوی سهام عادی رابطه مثبتی وجود دارد. رابطه مذکور در خصوص پرتفوی سهام شرکت‌های با محافظه‌کاری متوسط و پرتفوی سهام شرکت‌های با محافظه‌کاری بالا معنی‌دار می‌باشد، اما در مورد پرتفوی سهام شرکت‌های با محافظه‌کاری پایین معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها


- رضازاده، جواد و آزاد، عبداله (1387)، «رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، شماره 54، ص ص 80-63.
- رضائی، ناصر (1388)، «رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و هزینه سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد مبارکه.
- کردستانی، غلامرضا و مجدی، ضیاءالدین (1386)، «بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، شماره 48، ص ص 104-85.
- کمیته فنی سازمان حسابرسی، (1381)،« استانداردهای حسابداری»، تهران، انتشارات سازمان حسابرسی.
- کیمیاگری، علی‌محمد، اسلامی بیدگلی، غلامرضا و اسکندری، مهدی (1386)، «بررسی رابطه بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ»، تحقیقات مالی، دانشگاه تهران، شماره 23، ص ص 82-61.
-Ball, R., Shivakumar, L., (2005),"Earnings quality in U.K private firms", Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, pp. 83-128.
-Basu, S, (1997), "the conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings". Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, pp. 3-37.
-Beaver, W.H., and Ryan, S.G. (2005). "Conditional and unconditional conservatism: concepts and modeling". Review of Accounting Studies, Vol. 10, pp. 269-309.
-Callen, J.L., Segal, D. and Hope, O.K. (2009), "The pricing of conservative accounting and the measurement of conservatism at the firm-year level". Review of Accounting Studies, Vol. 23, pp. 42-76.
-Chan, A.L., Lin S. and Strong, N. (2009), "Accounting conservatism and the cost of equity capital: UK evidence". Managerial Finance, Vol. 35, No. 4, pp. 325-345.
-Fama, E.F., and Kenneth, R.F. (1992). "The Cross-Section of Expected Stock Returns", Journal of Finance, Vol. 47, pp. 427-465.
-Fama, E., and French, K.R. (1993), "Common risk factors in the returns of stocks and bonds". Journal of Financial Economics, Vol. 33, pp. 3-56.
-Fama, E.F., and MacBeth, J.D. (1973). "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests", Journal of Political Economy, Vol. 81(March). pp. 607-636.
-Financial Accounting Standards Board (FASB), (1980), Qualitative characteristics of accounting information, Statement of concepts No. 2. Stanford, CT: FASB.
-Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., and Schipper, K. (2004), "Cost of equity and earnings attributes". The Accounting Review, Vol. 79 No. 4, pp. 967-1010.
-Givoly, D., and Hayn, C. (2000). "The changing time series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative?," Journal of Accounting and Economics, Vol. 29, pp. 287-320.
-Guay, W. and Verrecchia, R.E. (2007), "Conservative disclosure". Working Paper, University of Pennsylvania.
-Khan, M., and Watts, R.L. (2009), "Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism". Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, pp. 132-150.
-Kim, J., and Zhang, L., (2009), "Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? firm-level evidence", http://ssrn.com.
-Lara, J., Osma, B. and Penalva, F. (2010), "Conditional conservatism and cost of capital", Review of Accounting Studies, Vol. 13, May.
-Li, X., (2009), "Accounting conservatism and cost of capital: international analysis". Working Paper. London Business School.
Vuolteenaho, T. (2002), "What drives firm-level stock returns". The Journal of Finance, Vol. 57, pp. 233-264.
-Watts, R. (2003), "Conservatism in accounting part I: explanations and implications". Accounting Horizons, Vol. 17 No. 3, pp. 207-221.