گزارشگری مالی اسمی و پیامد‌های آن برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در وضعیت تورمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

این پژوهش به بررسی پیامد‌های‌گزارشگری مالی اسمی برای عملکرد شرکت و قیمت سهام در شرایط تورمی می‌پردازد. به این منظور، رابطه بین سود یا زیان‌های شناسایی نشده ناشی از تورم به عنوان متغیر مستقل و جریان‌های نقد عملیاتی آتی، جریان‌های نقد آتی حاصل از فروش دارائی‌ها و بازده غیرعادی حاصل از پرتفوی‌های طبقه‌بندی‌شده بر اساس سود یا زیان‌های شناسایی نشده ناشی از تورم به عنوان متغیر‌های وابسته مورد مطالعه قرار گرفت.متغیر مستقل پژوهش به کمک الگوریتم تعدیل تورم کانچیچکی (2009) محاسبهودرجهت بررسی رابطه بین متغیر مستقل و متغیر‌های وابسته از سه مدل‌ بارث، کِرم و نلسون (2001)، کانچیچکی (2009) و فاما و فرنچ (1993) استفاده شد. هم‌چنین، فرضیه‌ها با تحلیل آماری همبستگی پیرسون آزمون شدند.نتایج با در نظر گرفتن داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 تا 1387 نشان داد، هر قدر میزان سود یا زیان‌های شناسایی نشده ناشی از تورمشرکتی بیشتر باشد، انتظار می‌رود که آن شرکت در آینده جریان‌های نقد عملیاتی کمتری داشته باشد. به علاوه این شرکت‌ها، در آینده بیشتر به فروش دارائی‌های ثابت خود مبادرت می‌ورزند و بازدهی سهام آن ها نیز کم‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


- پاشائی فام، رامین و رضا امیدی پور. (1388). "بررسی تاثیر نرخ تورم بر بازده واقعی سهام در اقتصاد ایران." فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 50، ص‌ص. 93-113.
- صامتی، مجید و مهناز مرادیان تهرانی. (1386). "بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم با استفاده از شاخص Q توبین در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1373-1383." فصلنامه بررسیهای اقتصادی، شماره 3، ص‌ص. 45-60.
- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1387). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی:استانداردهای حسابداری. تهران. سازمان حسابرسی.
- مشیری، سعید، کامران پاکیزه، منوچهر دبیریان و ابوالفضل جعفری. (1389). "رابطه میان بازدهی سهام و تورم: شواهدی تازه بر پایه تجزیه و تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران." www.ssrn.com.
 
- Anandarajan, A., Hasan, I. Isik, I. and McCarthy, C., (2006). “The role of earnings and book values in pricing stocks: evidence from Turkey.”Advances in International Accounting, Vol. 19, pp. 59–89.
- Boucher, C. (2004). "Stock prices, inflation and stock returns predictability." www.ssrn.com.
- Davis-Friday, P. (2000). “Equity valuation and current cost disclosures: The case of Mexico.” www.ssrn.com.
- DeFond, M.L. and Hung, M. (2003). “An empirical analysis of analysts’ cash flow forecasts.” Journal of Accounting and Economics, Vol. 35, pp. 73–100.
- Fama, E. and French, K. (1993). “Common risk factors in the returns of stocks and bonds.” Journal of Financial Economics, Vol. 33, pp. 3-56.
- Hendriksen, E. S. and Van Breda. M.F. (1992). Accounting Theory, 5th edition, IRWIN ,Homewood,Boston.
- Kirkulak, B. and Cagnur K. Balsari. (2009). “Value relevance of inflation adjusted equity and income.” The International Journal of Accounting, Vol. 44, pp. 363–377.
- Konchitchki, Y. (2009). “Inflation and Nominal Financial Reporting: Implications for Performance and Stock Prices.” www.ssrn.com.
- Lee, B.S. (2010). “Stock returns and inflation revisited: An evaluation of the inflation illusion hypothesis.” Journal of Banking & Finance, Vol. 34, pp. 1257–1273.
- Schmeling, M. and Schrimpf, A. (2010). “Expected inflation, expected stock returns, and money illusion: What can we learn from survey expectations.” European Economic Review, article in press.
- Scott, W.R. (2007). “Financial accounting theory”, 3rd Edition, Prentice Hall.
- Sethu Durai, S.R. and Bhaduri, S.N. (2009). “Stock prices, inflation and output: Evidence from wavelet analysis.” Economic Modeling, Vol. 26, pp. 1089-1092.
- Sloan, R. (1996). “Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?” The Accounting Review, Vol. 71, pp. 289-315.