بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت ‌مدیره (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه شیراز

چکیده

با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن پیدایش تئوری نمایندگی، هیأت‌مدیره به عنوان یکی از ساز و کارهای درونی کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت‌ها مطرح شده است. از این رو، پژوهش حاضر در راستای ارائه نگرشی جدید نسبت به اهمیت، کمیت و کیفیت هیأت‌مدیره، به بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت‌مدیره پرداخته است. نمونه‌ مورد بررسی شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1379 الی 1388 است. روش‌های آماری مورد استفاده نیز شامل مدل رگرسیون لجستیک و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده‌های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که معیارهای حدود عملیات شرکت شامل اندازه شرکت، عمر شرکت و نسبت بدهی تاثیر معناداری بر معیارهای ساختار هیأت‌مدیره شامل اندازه هیأت‌مدیره، درصد اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره، حضور یکی از اعضای غیرموظف در ریاست هیأت‌مدیره و حضور حداقل سه عضو غیرموظف در ترکیب هیأت‌ مدیره شرکت‌های مورد بررسی ندارند. با این وجود، مالکیت سهامداران نهادی دارای تاثیر معنادار و منفی بر معیارهای ساختار هیأت‌مدیره است. نوع صنعت نیز تاثیر معناداری بر شکل‌گیری ساختار هیأت‌مدیره شرکت‌های مورد بررسی ندارد.

کلیدواژه‌ها


- قالیباف اصل، حسن و فاطمه رضایی. (1386). بررسی تأثیر ترکیب هیأت‌مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، شماره 23، صص 48-33.
- کاظم‌نژاد، انوشیروان؛ حیدری، محمدرضا؛ و ‌رضا نوروززاده (1389). روش‌های آماری در پژوهش‌های مراقبت‌های بهداشتی و کاربرد SPSS در تحلیل داده‌ها. چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه‌نگر.
- نیک‌بخت، محمدرضا؛ سیدی، سیدعزیز و روزبه هاشم‌الحسینی (1388). بررسی تأثیر ویژگی‌های هیأت‌مدیره برعملکرد شرکت‌. پیشرفت‌های حسابداری (مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق)، دوره دوم، شماره اول، صص 270-251.
- یاوری، محمدمهدی (1375). توانایی سودهای عملیاتی، خالص و جامع در توضیح بازده سهام. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 
- Boone, A.L., Field, L.C., Karpoff, J.M., and Raheja, C.G. (2007). The determinants of corporate board size and composition: an empirical analysis. Journal of Financial Economics, Vol. 85, pp. 66-101.
- Bushee, B.J. (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The Accounting Review, Vol. 73, pp. 305-334.
- Donnelly, R. and Kelly, P. (2005). Ownership and board structures in Irish PLCS. European Management Journal, Vol. 23, No. 6, pp. 730–740.
- Doukas, J.A., Kim, C. and Pantzalis, C. (2000). Security analysis, agency costs and company characteristics. Financial Analysts Journal, Vol. 56, No. 6, pp. 54-63.
- Fama, E.F. and Jensen, M.C. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, Vol. 26 (June), pp. 301–25.
- Guest, P.M. (2008). The determinants of board size and composition: evidence from the UK. Journal of Corporate Finance, Vol. 14, pp. 51–72.
- Hermalin, B.E. and Weisbach, M.S. (1998). Endogenously chosen boards of directors and their monitoring of the CEO. American Economic Review, Vol. 88, pp. 96-118.
- Hermalin, B. and Weisbach, M.S. (2003). Boards of directors as an endogenously determined institution: a survey of the economic literature. Economic Policy Review, Vol. 9, No. 1, pp. 7-26.
- Iwasaki, I. (2008). The Determinants of board composition in a transforming economy: evidence from Russia. Journal of Corporate Finance, Vol. 14, pp. 532-549.
- Lasfer, A.M. (2006). The interrelationship between managerial ownership and board structure. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 33, No. 8, pp. 1006-1033.
- Lehn, K.M., Patro, S., and Zhao, M. (2009). Determinants of the size and composition of US corporate boards: 1935-2000. Financial Management, pp. 747-780.
- Li, J. (1994). Ownership structure and board composition: a multi -country test of agency theory predictions. Managerial and Decision Economics, Vol. 15, No. 4, pp. 359-368.
- Linck, J.S., Netter, J.M., and Yang, T. (2008). The determinants of board structure. Journal of Financial Economics, Vol. 87, pp. 308-328.
- Pathan, S. and Skully, M. (2010). Endogenously structured boards of directors in banks. Journal of Banking & Finance, Vol. 34, pp. 1590-1606.
- Prevost, A.K., Rao, R.P., and Hossain, M. (2002). Board composition in NewZealand: an agency perspective. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 29, No. 5 & 6, pp. 731-760.