بررسی آثار مدیریت درآمد بر رشد شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

هدف این مقاله، ارائۀ سنجش جدیدی برای تعیین میزان رشد شرکت‌ها بر پایۀ نسبت‌های مبتنی بر درآمد حاصل از فروش (درآمد محور) و نسبت‌های هزینه‌ای (هزینه محور) ‌می‌باشد. همچنین، این مقاله به بررسی مشارکت عوامل تعیین کنندۀ مالی مربوط به رشد شرکت می‌پردازد که این موضوع موجب بهبود کیفیت در برآورد الگوهای رشد گردیده و در نتیجه، تصویر کاملی از چگونگی رشد شرکت‌ها ارائه می‌دهد. نتایج آزمون‌های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به 130 نمونه از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1389 ، با روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهندۀ رابطۀ مثبت بین رشد شرکت و نسبت‌های درآمد محور، رابطۀ مثبت بین رشد شرکت و نسبت‌های هزینه محور و رابطۀ مثبت بین رشد شرکت و نسبت‌های مبتنی بر هزینه و درآمد حاصل از فروش برای شرکت‌های با رشد بالا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها