بررسی کارایی شاخصهای سنتی و نوین نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش شاخصهای نوین و سنتی نقدینگی در پیش‌بینی هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف‌های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است. در این پژوهش از یک  طبقه‌بندی دو وجهی برای تقسیم شرکت‌ها به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز طبقات مختلف سود استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت طی بازه زمانی یازده ساله 1388-1378 است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های سنتی نقدینگی و اندازه شرکت با هموارسازی سود در شرکت‌های مورد بررسی ارتباط معناداری دارد و مهم‌ترین عنصر مؤثر در این زمینه، سطح موجودی کالای شرکت‌های مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


- پورحیدری، امید و عباس افلاطونی، (1385)، بررسی انگیزه‌های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ‌44، ص‌،70-55.
- خوش‌طینت، محسن و زهیر نمازی، (1383)، همبستگی شاخصهای سنتی نقدینگی و شاخصهای نوین نقدینگی، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 10، ص. 76-55.
- طالبی، محمد، (1375)، شناخت ابعاد مدیریت نقدینگی در شرکتها، دو فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 11 و 12، ص 126-110.
- قربانی، اصغر، (1389)، بررسی مقایسه‌ای نقش شاخصهای نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز.
- مرادی، مهدی. (1386). بررسی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، دوره 9، شماره‌ 24، ص 114-99.
- مشایخی، بیتا و مریم صفری، (1385)، وجه نقد ناشی از عملیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره‌ ‌44، صص 54-35.
- ملانظری، مهناز و ساناز کریمی زند، (1386)، بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ‌47، ص100-83.
- مهرانی، کاوه و زهره عارف‌منش. (1387)، بررسی هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ‌51، ص56-37.
- نمازی، محمد و ابراهیم منصوری، (1385)، بررسی تجربی دوره گردش وجه نقد و تجزیه و تحلیل نقدینگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ، شماره 7، ص، 23-16 و 60-53.
- نوروش، ایرج، سپاسی، سحر و محمدرضا نیک‌بخت. (1384). بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 43، ‌ص 177-165.
- هاشمی، سید عباس و ولی اله صمدی. (1388). آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره اول، ص‌ 167-148.
- Albrecht, W. D. and Richardson, F. M. (1990). Income Smoothing by Economy Sector, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 17, No. 5, p. 713.
- Barnea, A., Ronen. J. and Sadan, S. (1974). Classificatory Smoothing of Income with Extraordinary Items. Accounting Review. January, pp.110-122.
- Basley, S. and Meyer, R. L. (1987). An Empirical Investigation of Factors Affecting the Cash Conversion Cycle.” Presented at Annual Meeting of the Financial Management Association, Las Vegas, Nevada, October 14-17.
- Beidleman, C. R. (1973). Income Smoothing: The Role of Management. The Accounting Review. Vol. 48, No. 4, pp.653-667.
- Eckel, N. (1981). The Income Smoothing Hypothesis revisited. Abacus. Vol. 17, No. 1, pp. 28-40.
- Gitman, L. J. (1974). Estimating Corporate Liquidity Requirements: A Simplified Approach. Financial Reviews, Vol. 9, No. 1, pp. 79-88.
- Habib, A. (2005). Firm-Specific Determinants of Income Smoothing in Bangladesh: an Empirical Evaluation.” Advances in International Accounting, No. 18. pp. 53-71.
- Huang, P., Zhang. Y., Deis, D. and Moffitt, J. (2009). Do Artificial Income Smoothing and Real Income Smoothing Contribute to Firm Value Equivalently? Journal of Banking & Finance, pp.224-233.
- Jensen, M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeover. American Economic Review, No. 76. pp. 323-329.
- Kieschnick, R. L. and Moussawi, R. (2009). Working Capital Management, Access to Financing, and Firm Value. 7(July). www//ssrn.com.
- Kirsschenheiter, M. and Melumad, N. (2002). Can Big Bath and Earning Smoothing Co-exit as Equilibrium Financial Reporting Strategies? Journal of Accounting Research, No. 40, pp. 761-796.
- Lyroudi, K. and McCarty, D. (1992). An Empirical Investigation of the Cash Conversion Cycle of Small Business Firm. The Journal of Small Business Finance, Vol. 2, pp. 139-161.
- Melyk, L. and Birita, Z. (1974). Comprehensive Liquidity Index as an Measure of Corporate Liquidity. Scientific and Behavioral Foundation of Decision Sciences (Atlanta, GA: Southeastern Region of the American Institute for Decision Sciences), pp. 162-165.
- Michelson, S. E. J., Jordan-Wagner, C. and W. Wootton (1995). A Market Based Analysis of Income Smoothing.  Journal of Business Finance &Accounting, pp.1179-1193.
- Moses, D. (1987). Income Smoothing and Incentives: Empirical Tests Using Accounting Changes. The Accounting Review, (April), pp. 358-377.
- Nazir, M. S. and Afza, T. (2009). Working Capital Requirements and the Determining Factors in Pakistan. IUP Journal of Applied Finance, Vol. 15, No. 4, pp. 28-38.
- Ndubize, G. A. and Tsetsekos, G. P. (1991). Financial Currency Smoothing and Managerial Incentives: An Empirical Test. The International Journal of Accounting, No.27, pp. 27-37.
- Nobanee, H. and Hajjar, M. A. (2009). Working Capital Management, Operating Cash Flow and Corporate Performance. (September 10, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1471236. [Online] [7 September 2010].
- Peng, C., Lee, K. and Ingersoll, G. M. (2002). An Introduction to Logistic Regression Analysis and Reporting. The Journal of Educational Research. pp. 3-14.
- Shulman, J. and R. Cox (1985). An Integrative Approach to Working Capital Management. Journal Cash Management. November/ December, pp. 64-67.
- Taktak, N. B., Shabou, R. and Dumontier, P. (2010). Income Smoothing Practices: Evidence from Banks Operating in OECD Countries. International Journal of Economics and Finance, Vol. 2, No. 4, pp. 140-150.
- Tseng, L. J. and Chien, W. L. (2007). The Relationship between Income Smoothing and Company Profitability: An Empirical Study. International Journal of Management, Vol. 24, No. 4, pp. 727-733.
- Tucker, J. W. and Zarovin, P. A. (2006). Does Income Smoothing Improve Earning Informativeness. The Accounting Review, Vol. 81, pp. 252-270.