بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22103/jak.2022.19156.3687

چکیده

هدف: در این پژوهش به بررسی ضرورت اعمال تعدیلات در الزامات شناخت و اندازه‌گیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط بر اساس شرایط این واحدهای تجاری در ایران پرداخته شده است.
 روش: در این پژوهش از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است. برای تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این راستا با 19 نفر از مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی و اعضاء کمیته تدوین استاندارد سازمان حسابرسی که به روش گلوله برفی انتخاب شده‌اند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام گردید. برای تحلیل داده‌های کمی از آزمون دوجمله‌ای و فریدمن استفاده شده است. در این راستا از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 315 نفر نمونه از میان حسابداران رسمی انتخاب و پرسشنامه میان آنها توزیع گردید.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط باید در پنج حوزه تعدیل گردد. در استاندارد صورت جریان وجوه نقد، باید ارائه برخی جریانهای نقدی به روش خالص مجاز باشد. در استاندارد دارایی‌های نامشهود، دارایی نامشهود ایجاد شده در مرحله توسعه، تحت شرایطی باید سرمایه‌ای گردد. در استاندارد ترکیب‌های تجاری، واحد تحصیل کننده باید مخارج مرتبط با تحصیل را در دوره تحمل به عنوان هزینه به حساب منظور کند. در استاندارد سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته، حسابداری سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته باید به روش ارزش ویژه انجام گیرد و در نهایت در استاندارد مخارج تأمین مالی، مخارج تأمین مالی داراییهای واجد شرایط باید سرمایه‌ای گردد.
 نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهترین استراتژی در بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط، استراتژی تعدیل در برخی الزامات شناخت و اندازه‌گیری بر اساس شرایط این واحدهای تجاری در ایران است.

کلیدواژه‌ها


برزگر، قدرت‌اله (1389). استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی متفاوت برای شرکت‌های کوچک و متوسط. دانش و پژوهش حسابداری، 6(20)، 35-30.
بهمنش، محمدرضا؛ عباس‌زاده، محمدرضا و کاردان، بهزاد (1399). بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیدگاه ممیزان مالیاتی و حسابرسان مستقل. دانش حسابداری مالی، 7(1)، 45-73.
رحیمیان، نظام‌الدین و اسکندری، کیوان (1391). استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط. حسابدار رسمی، 32، 64-42.
قنبریان، رضا (1391). استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بنگاه­های کوچک و متوسط. حسابدار، 249، 39-34.
سبزعلی پور، فرشاد (1391). تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین­المللی بر سودمندی اطلاّعات تلفیقی. مجله دانش حسابداری، 3 (11)، 181-201.
کاشانی‌پور، محمد؛ مهربان‌پور، محمدرضا؛ سرلک، نرگس و پورموسی، علی‌اکبر (1400). بررسی ضرورت پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط در ایران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 11(3)، 113-138.
مصطفی‌زاده، آرمین (1394). الگوی تأمین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط  تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط. مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی، https://rc.majlis.ir/fa/report/show/934616.
مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا و سیدحسینی، سیدمصطفی (1399). تئوری حسابداری. تهران: نگاه دانش.
References
Aboagye-Otchere, F., & Agbeibor, J. (2012). The international financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs): Suitability for small businesses in Ghana. Journal of Financial Reporting and Accounting, 10(2), 190-214.
Albu, C.N., Albu, N., Fekete, P.P.S., Girbina, M.M., Selimoglu, S.K., Kovacs, D.M., … & Strouhal, J. (2013). Implementation of IFRS for SMEs in emerging economies: Stakeholder perceptions in the Czech Republic, Hungary, Romania and Turkey. Journal of International Financial Management & Accounting, 24(2), 140-175.
Barzegar, Gh. (2010). Accounting standards and different financial reporting for SMEs. Journal of Accounting Knowledge and Research, 6(20), 30-35 [In Persian].
Bautista Mesa, R., Tomas, J., & Bueno, M. (2019). Does the IASB know the needs of SMEs? A comparative analysis between the IFRS for SMEs and full IFRS due processes. Spanish Accounting Review, 22(2), 203-217.
Behmanesh, M., AbbasZadeh, M., & Kardan, B. (2020). Reviewing the need for compilation of accounting standards for small and medium- sized entities from the perspective of tax auditors and independent auditors. Journal of Financial Accounting Knowledge, 7(1), 45-73 [In Persian].
Bonito, A., & Pais, C. (2018). The macroeconomic determinants of the adoption of IFRS for SMEs. Spanish Accounting Review, 21(2), 116-127.
Chand, P., Patel, A., & White, M. (2015). Adopting international financial reporting standards for small and medium-sized enterprises. Australian Accounting Review, 25(2), 139-154.
Collis, J., Jarvis, R., & Skerratt, L. (2017). The role and current status of IFRS in the completion of national accounting rules: Evidence from the UK. Accounting in Europe, 14(1-2), 235-247.
Dang-Duc, S., Marriott, N., & Marriott, P. (2006). Users' perceptions and uses of financial reports of small and medium companies (SMCs) in transitional economies: Qualitative evidence from Vietnam. Qualitative Research in Accounting & Management, 3(3), 218-235.
Devi, S.S., & Samujh, R.H. (2015). The political economy of convergence: The case of IFRS for SMEs. Australian Accounting Review, 25(2), 124-138.
Di Pietra, R., Evans, L., Chevy, J., Cisi, M., Eierle, B., & Jarvis, R. (2009). Comment on the IASB's exposure draft ‘IFRS for Small and Medium-Sized Entities’. Accounting in Europe, 5(1), 27-47.
Eierle, B., & Haller, A. (2009). Does size influence the suitability of the IFRS for small and medium-sized entities? Empirical evidence from Germany. Accounting in Europe, 6(2), 195-230.
Ghanbarian, R. (2012). Intenational financial reporting standards for SMEs. Journal of Accountant, 249, 34-39 [In Persian].
Goncalves, F., De Moura, A., & Motoki, F. (2022). What influences the implementation of IFRS for SMEs? The Brazilian case. Accounting & Finance, 62(1), 1-46.
International Accounting Standards Board. (2004). Discussion paper: Preliminary views on accounting standards for small and medium-sized entities. London, England: Author.
International Accounting Standards Board. (2009). International financial reporting standard for small and mediumsized entities. London, England: Author.
Kaya, D., & Koch, M. (2015). Countries' adoption of the international financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs)- early empirical evidence. Accounting and Business Research, 45(1), 93-120.
Kashanipour, M., Mehrabanpour, M., Sarlak, N., & Pourmusa, A. (2021). Investigating the necessity of implementing and applying "IFRS for small and medium enterprises" in Iran. Journal of Empirical Research in Accounting, 11(3), 113-138 [In Persian].
Mostafazadeh, A. (2015). Small and medium enterprise financing model: An analysis of the concept and importance of financing small and medium enterprises. Islamic Parliament Research Center, Retrieved from https://rc.majlis.ir/fa/report/show/934616 [In Persian].
Mehrani, S., Karami, G., & Seyedhoseyni, S. (2020). Accounting Theory. Tehran: Negahedanesh [In Persian].
Rahimian, N., & Eskandari, K. (2012). Intenational financial reporting standards for SMEs. Journal of Certified Public Accountant, 32, 42-64 [In Persian].
Pacter, P. (2007). Fair value under IFRS: Issues for developing countries and SMEs. In P. Walton (Ed.), The Routledge companion to fair value and financial reporting. New York, NY: Routledge.
Perera, D., & Chand, P. (2015). Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium-sized enterprises (SMES). Advances in Accounting Incorporating Advances in International Accounting, (31), 165–178.
Ram, R., & Newberry, S. (2013). IFRS for SMEs: The iasb's due process. Australian Accounting Review, 23(1), 3-17.
Rennie, M.D., & Senkow, D.W. (2009). Financial reporting for private companies: The Canadian experience. Accounting Perspectives, 8(1), 43-68.
Sabzalipour, F. (2013).  Effect of the Convergence of Iranian Consolidation Standard with the International Standard on the Usefulness of Consolidated Information. Journal of Accounting Knowledge, 3(11), 181-201 [In Persian].
Schutte, D., & Buys, P. (2011). A critical analysis of the contents of the IFRS for SMEs - A South African perspective. South African Journal of Economic and Management Sciences, 14(2), 188-209.
Sian, S., & Roberts, C. (2009). UK small owner-managed businesses: Accounting and financial reporting needs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 16(2), 289-305.
Uyar, A., & Güngörmüş, A.H. (2013). Perceptions and knowledge of accounting professionals on IFRS for SMEs: Evidence from Turkey. Research in Accounting Regulation, 25(1), 77-87.