تأثیر پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر صورت وضعیت مالی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بین‌المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 استاد گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

10.22103/jak.2022.19299.3694

چکیده

هدف: استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (ابگم) از سال 2005 به طور گسترده‌ای در دنیا مورد پذیرش قرار گرفت و در حال اجرا است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیاده‌سازی ابگم بر صورت وضعیت مالی شرکت‌های تولیدی است.
 روش: این پژوهش توصیفی- علّی و پس رویدادی است. جامعه آماری شامل شرکت‌های تولیدی است که صورت‌های مالی را طبق ابگم تهیه کرده‌اند. نمونه آماری شامل 6 شرکت تولیدی است که در صنعت فولاد هستند و بیش از 50 درصد سهم بازار این صنعت را در اختیار دارند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون ناپارامتریک رتبه‌بندی علامت‌دار ویلکاکسون استفاده شده است.
 یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد پیاده‌سازی ابگم تأثیر معناداری بر ارزش دارایی ثابت، موجودی کالا، جمع دارایی‌های جاری وغیرجاری، سود انباشته، تسهیلات پرداختنی، حساب‌های پرداختنی، ذخایر، مالیات انتقالی، جمع بدهی‌های غیر جاری وجمع بدهی‌ها دارد. همچنین باعث تغییرات معنادار در نسبت جاری و نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان شده و شکاف ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت کمتر شده است.
 نتیجه‌گیری: پیاده‌سازی ابگم باعث تغییرات معنادار در اقلام صورت وضعیت مالی و نسبت‌های مالی شده است. پژوهش حاضر با توجه به مصوبات سازمان بورس در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ می‌تواند بینشی برای استانداردگذاران، مدیران، حسابداران و حسابرسان جهت گذار به ابگم ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


حسینی، احد؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ بحری ثالث، جمال و سعدی، رسول. (1400). تحلیل عاملی اکتشافی چالش‌ها و. موانع پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 28(3)، 552-533.
سبزعلی پور، فرشاد (1391). تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین‌المللی بر سودمندی اطلاّعات تلفیقی. مجله دانش حسابداری، 3(11)، 201-181.
فخاری، حسین؛ فقیه، محسن و بی زر، ولی اله (1393). مطالعه هزینه- فایده اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر مبنای تئوری ذینفعان در ایران. بورس، 111، 104-103.
گل‌محمدی، مریم و رحمانی، علی (۱۳۹۷). چالشی‌های فنی به کارگیری ارزش منصفانه در گزارشگری مالی ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 414-387.
موفق، سمیرا؛ رحمانی، علی؛ نیاکان، لیلا و مداحی، آزاده (1399). اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در صنعت بیمه. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 9(17)، 256-227.
مرادی، محمد؛ جعفری دره در، مرتضی و حسین‌زاده، سهراب (1398). چالش‌ها و فرصت‌های اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه در راستای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(3)، 481-456.
نمازی، محمد و اسماعیل پور، حسن (1399). تأثیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی. مجلۀ دانش حسابداری، 11(1)، 33-1.
References
Agyei-Boapeah, H., Machokoto, M., Amankwah-Amoah, J., Tunyi, A., & Fosu, S. (2020). IFRS adoption and firm value: African evidence. Accounting Forum, 37, 1-23.
Augustine, O., Tokunbo, A. (2018). Justifying the concept of fair value as a theory through international financial reporting standard. Research Journal of Finance and Accounting, 9(18), 31-45.
Balfoort, F., Baskerville, R.F. (2017). Content and context: “fair” values in China. Accounting, Auditing Accountability Journal, 30(2), 352-377.
Ball R, Kothari S.P, & Robin A. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings. Journal of Accounting &Economics, 29, 1-52.
Bansal, M. (2022). Economic consequences of IFRS convergence: evidence from phased manner implementation in India. Journal of Asia Business Studies, ahead -of- print.
Black, E.L., Maggina, A. (2016). The impact of IFRS on financial statement data in Greece. Journal of Accounting in Emerging Economies, 6(1), 69-90.
Byers, R. (2017). Implications of transitioning to IFRS on key financial indicators in the oil and gas production industry. Journal of Accounting and Finance, 17(1), 20-37.
Clarkson, P., Douglas, H.J., & Richardson, G.D. (2011). The impact of IFRS adoption on the value relevance of book value and earnings. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 7, 1–17.
Cordazzo, M., Rossi, P. (2019). The influence of IFRS mandatory adoption on value relevance of intangible assets in Italy. Journal of Applied Accounting Research, 21(3), 415-436.
De Moura, A.A.F., Altuwaijrib, A., & Guptaca, J. (2020). Did mandatory IFRS adoption affect the cost of capital in Latin American countries? Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 38, 1-18.
De Moura, A.A.F., Gupta, J. (2019). Mandatory adoption of IFRS in Latin America: A boon or a bias. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 60, 111–133.
Ebaid, I.E.S. (2022). IFRS adoption and accounting-based performance measures: evidence from an emerging capital market. Journal of Money and Business, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.
Fakhari, H., Faqih, M., & Bizar, V. (2014). Cost-benefit study of implementing international financial reporting standards (IFRS) based on stakeholder theory in Iran. Bourse, 111, 103-104 [In Persian].
Gastón, S.C., García، C.F., Jarne J.I.J., & Gadea, J.A.L. (2010). IFRS adoption in Spain and the United Kingdom. Advances in Accounting in International Accounting, 26, 304–323.
Gastón, S.C., Jarne J.I.J., & Gadea, J.A.L. (2007). Adoption of IFRS in spain: Effect on the comparability and relevance of financial reporting. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 16, 148–178.
George, E.T.D., Li X., & Shivakumar, L. (2016). A review of the IFRS adoption literature. Review of Accounting Studies, 28, 1-30.
Golmohammadi, M., Rahmani, A. (2018). Technical challenges of implementing fair values in financial reporting of Iran: Emphasizing on IFRS13 requirements. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(3), 387-414 [In Persian].
Hallberg, A., & Persson, S. (2011). Voluntary application of IFRS: A study of factors and explanations on the Swedish unregulated capital markets.
Herz, R.H. (2013). Accounting Changes. Aicpa, Durham, NC (USA).
Hope, O.K., Jin, J., &  Kang, T. (2006). Empirical evidence on jurisdictions that adopt IFRS. Journal of International Accounting Research, 5, 1-20.
Hosseini, A., Jabbarzade Kangarloye, S., Bahrisals, J., & Sadi, R. (2021). Exploratory factor analysis of the challenges and obstacles of the implementing IFRS in Iran. Accounting and Auditing Review, 28(3), 533-552 [In Persian].
Hung, M., Subramanyam, K.R. (2007). Financial statement effects of adopting international accounting standards: The case of Germany. Review of Accounting Studies, 12(4), 623-657.
Jermakowicz, E.K., Chen, C.D., & Donker, H. (2018). Financial statement effects of adopting IFR the Canadian experience. International Journal of Accounting & Information Management, 26(4), 466-491.
Kainth, A., Wahlstrøm, R.R. (2021). Do IFRS promote transparency? Evidence from the bankruptcy prediction of privately held Swedish and Norwegian companies. Journal of Risk and Financial Management, 14(123), 1-15.
Karapınar, A., Zaif, F. (2022). Does the IFRS improve earnings quality? A comparison of Turkish GAAP and IFRS. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(2), 277-296.
Ki, D.H., Leem, W.B., & Yuk, J.H. (2019). The effect of IFRS adoption on the value relevance of accounting information. Investment Management and Financial Innovations, 16(2), 78-88.
Lantto, A., & Sahlstrom, P. (2007). Impact of international financial reporting standard adoption on key financial ratios. Accounting and Finance, 49(2), 341–361.
Lepone, A., BoonWong, J. (2018). The impact of mandatory IFRS reporting on institutional trading costs: Evidence from Australia. Journal of Business Finance & Accounting, 45(7), 797-817.
Liu, C.H., Yao, L.J., Hu, N., & Liu, L. (2011). ‘The impact of IFRS on accounting quality in a regulated market: An empirical study of China. Journal of Accounting, Auditing and Finance, (4), 659-676.
Mensah, E. (2020). The effect of IFRS adoption on financial reporting quality: evidence from listed manufacturing firms in Ghana. Economic Research, 34(1), 2890-2905.
Moradi, M., Jafari Daredar, M., & Hosseinzadeh, S. (2019). Challenges and opportunities for measuring fair value, in international financial reporting standards adoption in Iran. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(3), 456-481 [In Persian].
Morales, J. (2017). Fair value in financial instruments accounting: Analysis from a historical perspective. De Computis Spanish Journal of Accounting History, 26, 90-154.
Morales, J.D. & Zamora-Ramírez, C. (2018). The impact of IFRS 16 on key financial ratios: A new methodological approach. Accounting in Europe, 15(1), 105-133.
Movafagh, S., Rahmani, A., Niakan, L., & Madahi, A. (2020). Implementation of international financial reporting standards in the insurance industry. Applied Research in Financial Reporting, 9(2), 227-256 [In Persian].
Namazi, M., & Esmaeilpour, H. (2020). Impact of international financial reporting standards (IFRS) on tax evasion and tax avoidance. Journal of Accounting Knowledge, 11(1), 1-33 [In Persian].
Nwaogwugwu, C.C. (2020). Effects of IFRS adoption on the financial performance and value of listed banks in Nigeria. Journal of Finance and Accounting, 8(4), 172-181.
Opare, S., Houqe, N. & Zijl, T.V. (2020). Meta-analysis of the impact of adoption of IFRS on financial reporting comparability, market liquidity and cost of capital. Working Paper, 120, 1-62.
Oyewo, B. (2020). Post-implementation challenges of fair value measurement (IFRS13): Some empirical evidence. African Journal of Economic and Management Studies, 11(4), 587-607.
Ozturk, C. (2022). Some observations on IFRS 15 and IFRS 16 in the airline industry: The case of air. Studies in Managerial and Financial Accounting, 35, 21–50.
Palea, V. (2014). Are IFRS value-relevant for separate financial statements? Evidence from the Italian stock market. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 23, 1–17.
Pandya, A., Zijl W.V., & Maroun, W. (2021). Fair value accounting implementation challenges in South Africa. Journal of Accounting in Emerging Economies, 11(2), 216-246.
Piechocka-Kaluzna, A. (2021). Measuring the quality of financial statements after the conversion to ifrs, case of Poland. Journal of Financial Studies & Research, 39, 1-26.
Reese, W.A., & Weisbach, M.S. (2002). Protection of minority shareholder interests, cross-listings in the United States, and subsequent equity offerings. Journal of Financial Economics, 66, 65-104.
Riedl, E.J., Barth, M.E., Jagolinzer A.D., & Armstrong C.S. (2010). Market reaction to the adoption of IFRS in Europe. The Accounting Review, 85, 31-61.
Sabzalipour, F. (2012). The effect of convergence of Iranian integration standard with international standard on the usefulness of integrated information. Journal of Accounting Knowledge, 3 (11), 181-201 [In Persian].
Salah, W., & Abdel-Salam, A. (2019) the Effects of international financial reporting standards on financial reporting quality. Athens Journal of Business & Economics, 5(3), 221-242.
Silva, F.J., DoCouto, G.M., & Cordeiro, R.M. (2009). Measuring the impact of IFRS to financial information of Portuguese companies. Revista Universo Contábil.Blumenau, 5(1), 129–144.
Tsalavoutas, I., André P., & Evans, L. (2012). The transition to IFRS and the value relevance of financial statements in Greece. The British Accounting Review, 44, 262–277.