نقش تحریفات موقت حسابداری در کاهش پایداری اقلام تعهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

     نتایج تحقیقاتی که با کار اسلوان (1996) آغاز شده است نشان می‌دهد پایداری جزء تعهدی‌سود‌از جزء‌نقدی آن کمتر است. بعضی از اندیشمندان بر نقش تحریفات حسابداری در کم بودن پایداری اقلام تعهدی تأکید دارند. بعضی دیگر آن را به شاخص‌های اقتصادی همچون رشد شرکت نسبت می‌دهند. این تحقیق نیز با تحلیل اطلاعات مربوط به نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1377 تا 1387 به بررسی نقش تحریفات حسابداری در کم بودن پایداری اقلام تعهدی می‌پردازد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تحریفات حسابداری عاملی مهم در کاهش پایداری اقلام تعهدی است. هم‌چنین نتایج حاکی است که رشد فروش، پایداری اقلام تعهدی را کاهش، و استفادة کارآمد از دارایی‌ها، پایداری اقلام تعهدی را افزایش می‌دهد.4

کلیدواژه‌ها


- کردستانی، غلامرضا و ضیاءالدین مجدی ،‌(1386)، بررسی رابطة بین ویژگیهای کیفی سود و هزینة سرمایة سهام عادی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 48، ص 85 تا 104.
- نوروش ایرج، امین ناظمی و مهدی حیدری، (1385)، کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 43، ص 135 تا 15.
- Chan, K., Chan, L., Jegadeesh, N. and Lakonishok, J. (2006), "Earnings Quality and Stock Returns," Journal of Business, Vol. 79, pp. 1041-1082.
- Dechow, P., (1994), "Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: the Role of Accounting Accruals," Journal of Accounting & Economics, Vol. 18, pp. 3-42.
- Dechow, P. M., and Dichev, I. D. (2002), "The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors," The Accounting Review, Vol. 77, pp. 35-59.
- Fairfield, P., Whisenant, J. and Yohn, T. (2003a), "Accrued Earnings and Growth: Implications for Future Profitability and Market Mispricing," The Accounting Review, Vol. 78, pp. 353-371.
- Healy, P., (1985), "The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions," Journal of Accounting and Economics, Vol. 7, pp. 85-107.
- Jones, J., (1991), "Earnings Management during Import Relief Investigations," Journal of Accounting Research, Vol. 29, pp. 193-228.
- Richardson, S., Sloan, R., Soliman, M. and Tuna, I. (2005), "Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices," Journal of Accounting and Economics, Vol. 39, pp. 437-485.
- Richardson, S., Sloan, R., Soliman, M. and Tuna, I. (2006), "The Implications of Accounting Distortions and Growth for Accruals and Profitability," The Accounting Review, Vol. 81, pp. 713-744.
- Sloan, R., (1996), "Do Stock Prices fully Reflect Information in Accruals and Cash flows about Future Earnings?" The Accounting Review, Vol. 71, pp. 289-315.
- Thomas, J., and Zhang, H. (2001), "Inventory Changes and Future Returns," The Review of Accounting Studies, Vol. 7, pp. 163-187.
- Xie, H. (2001), "The Mispricing of Abnormal Accruals," The Accounting Review, Vol. 76, pp. 357-373.