رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحقیق‌پیش‌رو در نظر دارد رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. برای آزمون فرضیه با استفاده از روش آماری داده‌های پانل1، تلاش شد تا چهار الگو بر اساس متغیرهای تعریف‌ شده ارائه شود. نمونه آماری شامل 90 شرکت منتخب طی سال‌های 1382 تا 1387 در قالب یک تحقیق توصیفی- همبستگی، این رابطه را به منظور آگاه ساختن سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری‌ و یا اعطای اعتبار مورد بررسی قرار ‌می دهد.
     شواهد تجربی نشان می‌دهد که رابطه منفی و معنی‌داری بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت وجود دارد. با توجه به نتایج گرچه مشخص نیست ساختار سرمایه موجد ساختار مالکیت است یا برعکس به نظر می‌رسد لازم است سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان هر دو ساختار سرمایه و ساختار مالکیت را در زمان تصمیم‌گیری نسبت به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


-  بابایی، زکلیکی؛ و محمد علی احمدوند (1387). «بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 26، ص‌ 41 تا60. 
- حساس ­یگانه، یحیی. مرادی، محمد. اسکندر، هدی (1387). «بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت». بررسی های حسابداری و حسابرسی،52، ص 107تا 122.
- سلمن جیل، آریس سلمن (1384)، «نقش سرمایه­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتهای سهامی»، ترجمه یحیی حساس یگانه و امیر پوریانسب، ماهنامه حسابدار،  4 (پیاپی 165).
- نمازی، محمد؛ و شیرزاد جلال (1384)، «بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (تأکید بر نوع صنعت)»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 42، ‌ص 75 تا 95.
- نمازی محمد، کرمانی احسان (1387)، «تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 53 ، ‌ص83 تا 100.
- نوروش، ایرج ؛ و علی ابراهیمی کردلر (1387)، «بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 42، ‌ص 97 تا 124.
- Ahn, S. and Denis, D. (2006), “Leverage and investment in diversified firms”. Journal of Financial Economics, Vol. 79, pp. 317-337.
- Akhtar, S., (2005),"The Determinant of Capital Structure for Australian Multinational and Domestic Corporations, ” Australian Journal of Management, Vol. 3.
- Bathala, C., Moon, K. and Rao, R. (1994), “ Managerial ownership, debt policy, and the impact of institutional holdings: an agency perspective,” Financial Management, Vol. 23, pp. 38-50.
- Booth  L. Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A. and Maksimovic, V. (2001), “Capital structures in developing countries”. Journal of Finance, Vol. 1, pp. 87-130.
- Bushee B. J. (1998), “The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior”. Accounting Review, pp. 305-334.
- Chaganti, R. and Damanpour, F. (1991). “Institutional ownership, capital structure and firm performance”. Strategic Management Journal, Vol. 12, pp. 479-93.
- Hasan A. S. and Butt, A. (2009), “Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital Structure of Pakistani Listed Companies”.International Journal of Business and Management, Vol. 4, pp. 50-57.
- Huang G. and Song, F. (2006), “The Determinants of Capital Structure: Evidence from China”. China Economic Review, Vol. 17, pp. 14-36.
- Modigliani, F. and Miller, M. (1958), “The cost of capital, corporation finance and the theory of investment”. American Economic Review, Vol. 53, pp. 433-443.
- Najjar,  B. and Taylor P.(2008), “The Relationship between Capital Structure and Ownership Structure”, Managerial Finance, Vol. 12, pp. 919-933.
- Rajan,  R. and Zingales, L. (1995), “What do we know about capital structure? Some evidence from international data“. Journal of Finance, Vol. 50, pp.  1421-60.
- Seifert,  B. Gonenc, H. and Wright, J. ( 2005), “The international evidence on performance and equity ownership by insiders, block holders and institutions”. Journal of Multinational Financial Management, Vol. 15, pp. 171-191.
- Shyam-Sunder L. and Myers S. C. (1999), “Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 51, 219-244.
- Titman  S . and Wessels, R.(1988), “The Determinants of Capital Structure Choice”. Journal of Finance, Vol. 43, pp. 1-19
- Tong, S. and Ning, Y. (2004). “ Does capital structure affect institutional investor choices? ”.The Journal of Investing, Vol. 28, pp. 53-66.
- Tsai, H. and Gu, Z. (2007). “The Relationship between Institutional Ownership and Casino Firm Performance”, Hospitality Management, Vol. 26, pp. 517-530.