کاربست روش‌های نوین در آموزش حسابداری به‌صورت مجازی، تجربه‌ای نوین در دوران همه‌گیری کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

10.22103/jak.2022.18264.3579

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی روش‌های نوین تدریس در شرایط آموزش مجازی بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان حسابداری است.
 روش‌: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری، تمامی دانشجویان حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ است. نمونه آماری تحقیق شامل دانشجو (25 نفر گروه آزمایش با روش‌های نوین آموزش و 25 نفر گروه کنترل با روش سنتی آموزش) است. روش‌های نوین آموزش مشارکتی، آموزش معکوس و یادگیری با کمک نقشه ذهنی در فضای مجازی با استفاده از پیام‌رسان‌ها و سامانه‌های آموزشی دانشگاه اجراشده است.
 یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس (آنکوا) نشان می‌دهد روش مشارکتی بر یادگیری و یادداری دانشجویان مؤثر بوده ولی اثربخشی روش‌های معکوس و یادگیری با نقشه ذهنی در فضای مجازی بر متغیرهای یادگیری و یادداری معنی‌دار نبوده است؛ اما درمجموع به‌کارگیری این روش‌های نوین و فعال منجر به بهبود انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان شده است.
 نتیجه‌گیری: آموزش مشارکتی باعث می‌شود تا فراگیران از لحاظ شناختی بیشتر با موضوع درگیر شوند، اطلاعات با طبقه‌بندی بهتری در حافظه بلندمدت یادگیرندگان جای گیرد و ضروری است در کلاس‌های مجازی توجه ویژه‌ای به استفاده از آن شود. همچنین روش‌های فعال آموزشی در شرایط همه‌گیری کرونا، با فراهم نمودن بستری متفاوت، توانسته است بر انگیزه دانشجویان در کلاس حسابداری که به‌زعم اغلب دانشجویان خشک و خسته‌کننده است، اثربخش باشد و استفاده ترکیبی از آن‌ها در کلاس مجازی حسابداری توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


اتکینسون، ریتا؛ هوکسما، سوزان نولن؛ داریل، بم؛ اسمیت، ادوارد و اتکینسون، ریچارد (1399). زمینه روانشناسی هیلگارد، چاپ نهم‌، ترجمه مهرداد بیک، بهروز بیرشک، محمدنقی براهنی، مهرناز شهرآرای، آگاه، تهران.
افضل نیا، محمدرضا (1396). طراحی و آشنایی با مراکز و منابع آموزشی، چاپ نهم، سمت، تهران.
بادله، علیرضا و ایزدی خواه الهه (1398). مقایسة میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر پایة دوم ابتدایی در شیوه‌های آموزشی وب‌کوئست، سیّار و معکوس درس علوم تجربی. رویکردهای نوین آموزشی،  14(2)، 44-21.
پایاب، دلشاد؛ مهدی‌زاده، حسین و اسلام‌پناه، مریم (1390). تأثیر نقشه‌های مفهومی طراحی‌شده به‌وسیلة رایانه بر میزان یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2(2)، 139-115.
خانی، عبدالله و طیبی، جمیله (1394). تعیین و اولویت‌بندی مهارت‌های آموزشی حسابداری بر اساس الگوی تحلیل سلسله‌ مراتبی. مجله دانش حسابداری، 6(23)، 98-77.
خسروی، رحمت‌االله و کافی‌زاده، منصوره اله (1390). بررسی رابطه به کارگیری روش‌های تدریس فعال با ایجاد انگیزه به پژوهش در دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی، 6(28)، 56-29.
رحمانیان کوشککی، عبدالرسول؛ برزگر، بهرام و کمالی‌راد، اسماعیل (1398). تدوین مدلی برای بهبود کیفیت آموزش حسابداری از طریق تحلیل روش‌های تدریس با استفاده از نظریه داده بنیاد. آموزش و ارزشیابی، 12(48)، 130-103.
رحیمی‌مند، مریم و عباس‌پور، عباس (1395). بررسی رابطه روش‌های تدریس (مباحثه گروهی،پرسش وپاسخ، نمایش علمی وسخنرانی) باانگیزه پیشرفت در دانشجویان. روانشناسی تربیتی، 12(39)، 24-1.
رفیعی، افسانه و صفرزاده، محمدحسین (1390). بازطراحی آموزش حسابداری مدیریت. حسابرس، 53، 95-90.
رفیعی‌پور، ابوالفضل و خصالی، نجمه (1399). اثر تدریس به روش معکوس در پیشرفت یادگیری ریاضی در بین دانش‌آموزان دختر پایه هفتم. مطالعات برنامه درسی، 15(57)، 154-129.
زنگنه، حسین و خدامرادی، حجت‌اله (1396). تأثیر روش تدریس مبتنی بر «تکالیف مشارکتی» بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس ریاضیات پایه نهم. تدریس پژوهی، 5(1)، 64-47.
سلیمی، سمانه و فردین، محمدعلی (1399). نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، با تأکید بر فرصت‌ها و چالش‌ها. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8(2)، 60-49.
سـیف، علی اکبر (1395). روانشناسـی پرورشـی نوین: روانشناسـی یادگیری و آموزش. ویرایش هفتم، چاپ یازدهم (چاپ مکرر: پنجاه و یکم)، تهران: نشر دوران.
شعبانی، حسن (1384). مهارت‌های آموزش و پرورش. سازمان مطالعه و تدوین علوم دانشگاهی (سمت)، تهران.
طهماسبی، فریده؛ احقر، قدسی و احمدی، امینه (1398). طراحی واعتبارسنجی الگوی آموزش معکوس درس کارآفرینی و اثربخشی آن بر یادگیری خود راهبر و یادگیری مشارکتی. تحقیقات مدیریت آموزشی، 11(41)، 55-35.
کواکوارلـی، سـیموندز (1399). تأثیـر ویـروس کرونا بر آموزش عالی جهـان (مترجم: آریا متیـن). در مجموعه گزارش‌های بین‌المللـی آمـوزش عالـی و بحران کرونا، تهران: پژوهشـکده مطالعـات فرهنگی و اجتماعی (تاریـخ اصل اثر 2020).
کیاحسینی، زیبا و دوستی، وهاب (1394). مقایسه تأثیر آموزش به روش کلاس معکوس و روش تدریس متداول بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی. چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، همدان.
گلزاری، زینب و عطاران، محمد (1395). تدریس به روش معکوس در آموزش عالی: روایت‌های یک مدرس دانشگاه. نظریه و عمل در برنامة درسی، (7)4، 136-81.
عاشوری، جمال؛ کجباف، محمدرضا؛ منشئی، غلامرضا و طالبی، هوشنگ (1393). تأثیر روش‌های آموزشی نقشه مفهومی، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 11(14)، 73-63.
نصیری، احسان (1391). آموزش حسابداری در هزارتوی روش‌های تدریس. دهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه الزهرا، تهران.
References
Adkins, J.K. (2014). Relevance of student resources in a flipped MIS classroom. Information Systems Education Journal, 12(2), 4-10.
Afzalnia, M.R. (2016). Designing and getting acquainted with learning material centers and resources. Tehran, Samat Publications [In Persian].
Ashori, J., Kajbaf, M., Manshaei, G., & Talebi, H. (2014). The effect of conceptual teaching methods, participatory and traditional learning on motivation for academic achievement and progress in biology. Research in curriculum planning, Knowledge and Research in Educational Sciences-Curriculum Planning, 11 (14), 63-73 [In Persian].
Atkinson R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., & Hoeksema, S.N. (2006). Hilgard's Introduction to Psychology, (Translated by Baraheni et al.).Tehran: Roshd [In Persian].
Baaqeel, N.A. (2020). Improving student motivation and attitudes in learning English as a second language; literature as pleasurable reading: applying Garner's theory of multiple intelligences and Krashen's filter hypothesis. Arab World English Journal, 4(1), 37-51
Badeleh, A., & Izadikhah, E. (2019). Comparison of second grade female students’ amount of learning and retention of sciences lesson through the webquest, mobile and flipped training methods. New Educational Approaches, 14(2), 21-44[In Persian].
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International society for technology in education.
Bonwell, C.C., & Eison, J.A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. 1991 ASHE-ERIC higher education reports. ERIC Clearinghouse on Higher Education, The George Washington University, One Dupont Circle, Suite 630, Washington, DC 20036-1183.
Brinkmann, A. (2003). Graphical knowledge display–mind mapping and concept mapping as efficient tools in mathematics education. Mathematics Education Review, 16(4), 35-48.
Buzan, T., & Abbot, S. (2005). The ultimate book of mind maps: Unlock your creativity. In boost your memory, change your life. Thorsons.
Cecchini, J.A., Carriedo, A., Méndez-Giménez, A., & Fernández Río, J. (2021). Highly structured cooperative learning versus individual learning in times of COVID-19 distance learning. European Journal of Teacher Education, 1-16.
Chang, C.F. (2006). Teaching accounting to learners with diverse intelligence. In Taylor’s college, Malaysia. Paper presented at Asia Pacific Educational Research Association International Conference, Hong Kong Institute of Education.
De Araujo, A.M.P., & Slomski, V.G. (2013). Active learning methods-An analysis of applications and experiences in Brazilian accounting teaching. Creative Education, 4(12), 20.
Downen, T., & Hyde, B. (2016). Flipping the managerial accounting principles course: Effects on student performance, evaluation, and attendance. In Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations. Emerald Group Publishing Limited.
Fajonyomi, M.G. (2002). Concept mapping students’ focus of control and gender as determinants of Nigerian high school students' achievement in biology. An International Journal IFE Psychology, 10(2), 100-120.
Forsey, M., Low, M., & Glance, D. (2013). Flipping the sociology classroom: Towards a practice of online pedagogy. Journal of Sociology, 49(4), 471-485.
Golzari, Z., & Attaran, M. (2015). Reverse teaching in higher education: Narratives of a University lecturer. Theory and Practice in the Curriculum, 4(7), 81-135 [In Persian].
Granbom, M., & Granbom, M. (2019). Students’ explanation: Wider variety of teaching methods increases motivation and give higher results in biology. Nordic Studies in Science Education, 15(2), 193-205.
Jakobsen, M., Mitchell, F., Nørreklit, H., & Trenca, M. (2019). Educating management accountants as business partners: Pragmatic constructivism as an alternative pedagogical paradigm for teaching management accounting at master’s level. Qualitative Research in Accounting & Management, 16(4), 517-541.
Johnson, D.W., & Johnson, R. T. (2002). Learning together and alone: Overview and meta‐analysis. Asia Pacific Journal of Education, 22(1), 95-105.
Jusoh, W.N.H.W., & Ahmad, S. (2016). I mind map as an innovative tool in teaching and learning accounting: An exploratory study. Interactive Technology and Smart Education, 13(1), 71-82.
Khani, A., & Taiebi, J. (2016). Determining and comparing accounting training skills in analytic hierarchy model. Journal of Accounting Knowledge, 6(23), 77-98 [In Persian].
Khosravi, R., & Kafizadeh, M. (2011). Investigating the relationship between active teaching methods and enhanced motivation towards research in students. Educational Researches, 6(28), 29-56 [In Persian].
Kiahosseini, Z., & Dosti, V. (2014). Comparison of the effect of flipped classroom teaching and conventional teaching methods on fifth grade students' learning in mathematics. 4th International Conference of Psychology and Social Sciences, Hamedan [In Persian].
Kizilgol, O., Kilic, B.I., & Abdioglu, H. (2016). The effects of using the concept mapping and the traditional method on the academic achievement of students in learning the fundamental topics of cost accounting. Journal of Business Economics and Finance, 5(2), 171-190.
Kline, R.B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Press.p. 427.
Kowch, E.G. (2018). A new paradigm for teaching, leading and learning in participatory learning environments. In Actions of their Own to Learn (pp. 225-251), Brill.
Lee, J., Lim, C., & Kim, H. (2017). Development of an instructional design model for flipped learning in higher education. Educational Technology Research and Development, 65(2), 427-453.
Maksy, M., & Yoon, M.H. (2020). Factors affecting student performance in a graduate information systems course: an empirical study at a US commuter public university. Journal of Accounting & Finance, 20(2), 2158-3625.
Missildine, K., Fountain, R., Summers, L., & Gosselin, K. (2013). Flipping the classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education, 52(10), 597-599.
Nasiri, E. (2012). Accounting education in the labyrinth of teaching methods. Tenth Iranian National Accounting Conference (Pp. 223-261). Tehran, June 2012, Al-Zahra University [In Persian].
Nurhabibah, S. (2021). Penerapan metode mind mapping berbasis daring untuk meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa PGSD di Masa Pandemi Covid-19. Journal Pendidikan, 30(1), 13-22.
Payab, D., Mehdizadeh, H., & Islampanah, M. (2010). The effect of computer-designed concept maps on students' learning, retention and motivation for academic achievement, Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(2), 139-115 [In Persian].
Pincus, K.V., Stout, D.E., Sorensen, J.E., Stocks, K.D., & Lawson, R.A. (2017). Forces for change in higher education and implications for the accounting academy. Journal of Accounting Education, 40, 1-18.
Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education, 93(3), 223-231.
Quacquarelli, S. (2020). The impact of the coronavirus and global higher education (A.matin Tran) in collection of international reports on higher education and coronavirus Crisi. Tehran, Iran, Institue of social and cultural studies (orginal work published 2020) [In Persian].
Rafiei, A., & Safarzadeh, M.H. (2011). Redesign of management accounting training. Hesabras, 53, 90-95 [In Persian].
Rafiepour, A., khesali, N. (2020). Effect of flipped classroom teachin method on learning of mathematics of grade 7 female students. Journal of Curriculum Studies, 15(57), 129-154 [In Persian].
Rahimimand, M., & Abbas Pour, A. (2015). The effects of employing new teaching methods on creativity and academic achievement of students. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 4(4), 119-142 [In Persian].
Rahimimand, M., & Abbaspour, A. (2016). The relationship between teaching methods (group discussion, questions and answers, scientific demonstrationand lectures) with Student achievement motivation. Educational Psychology, 12(39), 1-24.
Rahmanian Koushkaki, A., Barzgar, B., & Kamalirad, E. (2020). Developing a model for improving the quality of accounting education by analyzing teaching methods using grounded theory. Journal of Instruction and Evaluation, 12(48), 103-130 [In Persian].
Raluca, S. (2016). Using interactive methods in teaching accounting. Studies in Business and Economics, 11(2), 130-139.
Richardson, L.D., & Wolfe, M. (2001). Principles and practice of informal education. Learning through life. Psychology Press. London.
Rieger, G.W., & Heiner, C.E. (2014). Examinations that support collaborative learning: The students' perspective. Journal of College Science Teaching, 43(4), 41-47.
Riley, J., & Ward, K. (2017). Active learning, cooperative active learning, and passive learning methods in an accounting information systems course. Issues in Accounting Education, 32(2), 1-16.
Sabbah, S. (2015). The effect of college students' self-generated computerized mind mapping on their reading achievement. International Journal of Education and Development using ICT, 11(3), 4-36
Salimi, S., & FardinM.A. (2020).The role of Corona virus in virtual education, with an emphasis on opportunities and challenges. Quarterly Journal of Research in School and Virtual Learning, 8(2) 49-60 [In Persian].
Sanchez-Martin, J., Alvarez-Gragera, G.J., Davila-Acedo, M.A., & Mellado, V. (2017). Teaching technology: From knowing to feeling enhancing emotional and content acquisition performance through Gardner’s Multiple Intelligences Theory in technology and design lessons. Journal of Technology and Science Education, 7(1), 58-79.
Sangster, A., Stoner, G., & Flood, B. (2020). Insights into accounting education in a COVID-19 world. Accounting Education, 29(5), 431-562.
Saunders, J.M. (2014). The flipped classroom: Its effect on student academic achievement and critical thinking skills in high school mathematics. Liberty University.
Seif, A.A. (2015). Modern Educational Psychology: The Psychology of Learning and Teaching. Seventh edition, 11th edition (repeated edition: fifty-first), Tehran: Doran Publishing [In Persian].
Shabani, H. (2005). Education skills. Academic science study and compilation organization (Samt), Tehran [In Persian].
Slavin, R.E., & Davis, N. (2006). Educational psychology: Theory and practice. Educational Psychology (Online).
Springer, C.W., & Borthick, A.F. (2004). Business simulation to stage critical thinking in introductory accounting: Rationale, design, and implementation. Issues in Accounting Education, 19(3), 277-303.
Stanley, T., & Marsden, S. (2012). Problem-based learning: Does accounting education need it? Journal of Accounting Education, 30(3-4), 267-289.‏
Stone, B.B. (2012). Flip your classroom to increase active learning and student engagement. In Proceedings from 28th Annual Conference on Distance Teaching & Learning, Madison. Wisconsin, USA.
Sugahara, S., & Dellaportas, S. (2018). Bringing active learning into the accounting classroom. Meditari Accountancy Research, 26(4), 576-597.
Tahmasebi, F., Ahghar, G., & Ahmadi, A. (2019). Design and validation of the reverse learning pattern of entrepreneurial lessons and its effectiveness is on self-directed learning and collaborative learning. Educational Administration Research, 11(41), 35-55 [In Persian].
Tang, T., Abuhmaid, A.M., Olaimat, M., Oudat, D.M., Aldhaeebi, M., & Bamanger, E. (2020). Efficiency of flipped classroom with online-based teaching under COVID-19. Interactive Learning Environments, 1-12.
Tran V.D. (2014). The effects of cooperative learning on the academic achievement and knowledge retention, Int. Journal of Higher Education, 3(2), 131-140.
Tucker, B. (2012). The flipped classroom. Education Next, 12(1), 82-83.
Uyar, A., & Güngörmüş, A.H. (2011). Factors associated with student performance in financial accounting course. European Journal of Economic & Political Studies, 4(2), 139-154.
Weiler, A. (2005). Information-seeking behavior in generation Y students: motivation, critical thinking, and learning theory. The Journal of Academic Librarianship, 31(1), 46-53.
Williams, B., Horner, C., & Allen, S. (2019). Flipped v’s traditional teaching perspectives in a first year accounting unit: An action research study. Accounting Education, 28(4), 333-352.
Zanganeh, H., & Khodamoradi, H. (2016). The effect of the teaching method based on "participatory assignments" on students' learning and memorization in the 9th grade mathematics course. Teaching Research, 5(1), 64-47 [In Persian].