تحلیل تأثیر افشای اختیاری اطلاعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از چرخه‌های بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22103/jak.2022.17765.3516

چکیده

هدف: پژوهش حاضر تأثیر افشای اختیاری اطلاعات بر صرف ریسک ضمنی سهام در هر یک از دوره‌های‌ زمانی رونق و رکود بازار سرمایه را مورد آزمون قرار داده است.
 روش: به‌منظور اندازه‌گیری متغیر افشای اختیاری اطلاعات از معیارهای به‌موقع بودن، تورش و دقت پیش‌بینی سودهای میان‌دوره‌ای و سالانه شرکت استفاده شده است. برای تعیین چرخه بازار سرمایه از فیلتر هودریک- پراسکات و به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از اطلاعات 130 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1389 تا 1397 و مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم افزار استتا نسخه 16 صورت گرفته است.
 یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که افشای اختیاری، برای معیار تورش پیش‌بینی سودهای میان‌دوره‌ای و سالانه در سطح کل نمونه و در دوره زمانی رونق و رکود به طور منفی و معنادار و برای معیار دقت پیش‌بینی سودهای میاندوره‌ای و سالانه در سطح کل نمونه و در دوره‌های زمانی مذکور، به طور مثبت و معنادار، بر صرف ریسک ضمنی تأثیر دارد. همچنین، نتایج پژوهش حاکی از این بود که معیار به‌موقع بودن پیش‌بینی سودهای میاندوره‌ای و سالانه در سطح کل نمونه و به‌موقع بودن پیش‌بینی سودهای سالانه در دوره زمانی رکود بازار به طور مثبت و معنادار بر صرف ریسک ضمنی سهام تأثیر دارد.
 نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که چرخه بازار سرمایه می‌تواند بر رابطه بین معیار به‌موقع بودن پیش‌بینی سودهای سالانه و صرف ریسک ضمنی سهام تأثیر گذار باشد. همچنین، رابطه بیان‌شده برای معیارهای مختلف سنجش افشای اختیاری اطلاعات متفاوت است. نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند به مدیران کمک کند تا از طریق افشای پیش‌بینی‌ سودهای با تورش کمتر، از طریق جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، میزان هزینه سرمایه خود را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


اسدی راد، فاطمه؛ کعب عمیر، احمد و مهربانی، فاطمه (1395). بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران.
افلاطونی، عباس و بختیاروند، امین امیر (1395). تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه: رویکرد متغیرهای ابزاری. فصلنامه حسابداری مالی، 31(8)، 50-30.
آقابیک‌زاده، مهدی؛ فروغی، داریوش و دستگیر، محسن (1396). تأثیر  محافظه‌کاری و تأخیر در افشای اخبار همزمان سودهای میان‌دوره‌ای و پیش‌بینی سودهای سالانه بر واکنش بازار سهام. مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(2)، 196-173.
پورحیدری، امید و عالی‌پور، داریوش (1390). بررسی ارتباط بین داده‌های حسابداری با چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(8)، 16-1.
پورحیدری، امید؛ یوسف‌زاده، نسرین و اعظمی، زینب (1393). بررسی تأثیر  اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 18(5)، 111-91.
پورحیدری، امید؛ یوسف‌زاده، نسرین؛ اعظمی، زینب و معصومی بیلندی، زهرا (1396). بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری. مجله دانش حسابداری مالی، 3(4)، 20-1.
پورزمانی، زهرا و منصوری، فرناز (1394). تأثیر کیفیت افشا، محافظه کاری و رابطه متقابل آنها بر هزینه سرمایه سهام عادی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 25(7)، 96-79.
حسینی عمران، مصطفی (1399). بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه. نشریه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 3(26)، 130-119.
خلیفه‌سلطانی، سیداحمد و اسماعیلی، فاطمه (1393). تأثیر چرخه تجاری بر پایداری مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(13)، 22-1.
عباسی، ابراهیم و بذرافشان، محسن (1396). بررسی رابطه کیفیت سود، افشای داوطلبانه و رفتار نامتقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(1)، 60-41.
مشایخی، بیتا و فرهادی، سوران (1392). تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه حسابداری مدیریت، 4(6)، 115-101.
مقدم، عبدالکریم و صالحی، علی اصغر (1400). بررسی تأثیر  افشای اطلاعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 5(6)، 10-1.
مهرانی، ساسان؛ کامیابی، یحیی و غیور، فرزاد (1396). اثر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی. مجله دانش حسابداری، 8(2)، 62-35.
ناظمی، امین و نصیری، طاهره (1393). بررسی ارتباط میان افشای اطلاعات و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی، 1(3)، 118-97.
References
Abbasi, E., & Bazrafshan, M. (2017). Investigating the relationship between earnings quality, voluntary disclosure and information asymmetric to the expense of equity in companies listed on the stock exchange. Journal of Emprical Research in Accounting, 7(1), 60-41 ]In Persian[.
Aflatoni, A., & Bakhtiyarvand, A.A. (2017). The impact of financial reporting quality and disclosure quality on cost of capital: An approach to instrumental variables. Quarterly Financial Accounting, 8(31), 30-50] In Persian[.
Aghabeikzadeh, M., Foroghi, D., & Dastgir, M. (2017). The effect of conservatism and delays in simultaneous news disclosure of interim earnings and annual earnings forecasts on stock market reaction. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 2(24), 196-173 ]In Persian[
Asadi Rad, F. Kaab Amir, A., & Mehrabani, F. (2016). Investigating the impact of bankruptcy risk on the relationship between the quality of disclosure and the cost of equity in companies of listed on Tehran stock exchange. International Conference on Management and Accounting, Tehran. ]In Persian[.
Ball, R., Jayaraman, S., & Shivakunar, L. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: A test of the Confirmation Hypothesis. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 136-166.
Botosan, C. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. The Accounting Review, 72(3), 323–349.
Botosan, C., & Plumlee, M. (2002). A re-examination of disclosure level and the expected cost of capital. Journal of Accounting Research, 40(1), 21–40.
Call, A.C., Campbell, J.L., Dhaliwal, D.S., & Moon, J.R. (2017). Employee quality and financial reporting outcomes. Journal of Accounting and Economics, 64(1), 123-149.
Clarkson, P., Guedes, J., & Thompson, R. (1996). On the diversification, observability and measurement of estimation risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31(1), 69- 84.
Claus, J., & Thomas, J. (2001). Equity risk premium as low as three percent? Evidence from analysts’ earnings forecasts for domestic and international stocks. Journal of Finance, 56(5), 1629- 1666.
Clement, M., Frankel, R., & Miller, J. (2003). Confirming management earnings forecasts, earnings uncertainty, and stock returns. Journal of Accounting Research, 41(4), 653–680.
Core, J.E., Hail, L., & Verdi, R.S. (2014). Mandatory disclosure quality, inside ownership, and cost of cpital. European Accounting Review, 24(1), 1-29.
Da-Silva, W.M., & Bergmann, D. (2019). Corporate disclosure via the internet and implied cost of capital. Retrieved from https://ssrn.com/abstract= 326656560.
Diamond, D., & Verrecchia, R. (1991). Disclosure liquidity and the cost of capital. The Journal of Finance, 46(4), 1325-1360.
Dutta, S., & Nezlobin, A. (2017a). Information disclosure, firm growth, and the cost of capital. Journal of Financial Economics, 123(1), 415-431.
Dutta, S., & Nezlobin, A. (2017b). Information disclosure, real investment, and shareholder welfare. Real Investment, and Shareholder Welfare (November 8, 2017).
Easley, D., & Ohara, M. (2004). Information and the cost of capital. Journal of Finance, 59(4), 1553–1583.
Ellahie, A., Hayes, R.M., & Plumlee, M.A. (2019). Growth matters: disclosure level and risk premium. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2816984.
Francis, J., Nanda, D., & Olsson, P. (2008). Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital. Journal of Accounting Research, 46(1), 53–99.
Gao, P. (2008). Disclosure quality, cost of capital, and investors’ welfare. The journal of the accounting review. 85(1), 1-29.
Gaw, I.D., Taylor, D.j., & Verrecchia, R.E. (2011). Disclosure and the cost of capital: evidence of information complementarities. Working Paper, University of Melbourne.
Gebhardt, W., Lee, C., & Swaminathan, B. (2001). Toward an implied cost of equity capital. Journal of Accounting Research, 39(1), 135–76.
Gode, D., & Mohanram, P. (2003). Inferring the cost of equity using the Ohlson-Juettner model. Review of Accounting Studies, 8(4), 399-431.
Graham, J., Harvey, C., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1-3), 3–73.
Guay, W., Samuels, D., & Taylor, D. (2016). Guiding Through the Fog: Financial Statement Complexity and Voluntary Disclosure. Journal of Accounting and Economics, 62(2-3), 234-269.
Hess, D., Meuter, M., & Kaul, A. (2019). The Performance of mechanical earnings forecasts. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3041364.
Hirshleifer, J. (1971). The private and social value of information and the reward to inventive activity. American Economic Review, 61(4), 561–574.
Hosseini Omran, M. (2020). Investigating the relationship between information disclosure, firm growth and cost of capital. Journal of Accounting and Management Vision, 3 (26), 130-119 ]In Persian[.
Khalife Soltani, S.A., & Ismaili, F. (2014). The effect of business cycle on the sustainability of bankruptcy forecasting models. Empirical Research in Accounting, 4(13), 3-18 ]In Persian[.
Kim, J.W., & Shi, Y. (2011). Voluntary disclosure and the cost of equity capital: Evidence from management earnings forecasts. Journal of Accouning and Public Policy, 30(4), 348-366.
Kothari, S.P., Li, X., & Short, J.E. (2009). The effect of disclosures by management, analysts, and business press on cost of capital, return volatility, and analyst forecasts: A study using content analysis. The Accounting Review, 84(5), 1639–1670.
Kwak, B., Ro, B.T., & Suk, I. (2012). The composition of top management with general counsel and voluntary information disclosure. Journal of Accounting and Economics, 54(1), 19-41.
Leuz, C., & Verrecchia, R. (2005). Firms' capital allocation choices, information quality, and the cost of equity capital. Working Paper, the University of Pennsylvania.
Li, K.K., & Mohanram, P. (2014). Evaluating cross-sectional forecasting models for implied cost of capital. Review of Accounting Studies, 19(3), 1152-1185.
Lizano, M.M., Garcia, D., & Anton, M. (2011). The influence of the business cycle on the stability of business failure prediction models. European Accounting Association, 34th annual congress, 20-22 April 2011, Rome, Italy, 328-348.
Mashayekhi, B., & Farhadi, S. (2013). The effect of firm size on the relationship between the disclosure quality and cost of equity of interest of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting, 6(4), 101-115 ]In Persian[.
Mehrani, S., Kamyabi, Y., & Ghayyur, F. (2017). The effect of capital market cycle on the behavior of prediction patterns of financial distress. Journal of Accounting Knowledge, 8(2), 35-62 ]In Persian[.
Moghadam, A., & Salehi, A.A. (2021). Investigating the effect of information disclosure and asset growth and sales growth on cost of capital in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Research in Accounting and Economic Sciences, 5(6), 1-10 ]In Persian[.
Nazemi, A., & Nasiri, T. (2014). Investigating the relationship between information disclosure and the cost of capital in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Applied Research in Financial Reporting, 3(1), 97-118. ]In Persian[.
Noh, S., So, E.C., & Weber, J.P. (2019). Voluntary and mandatory disclosure: Do managers view them as substitute? Journal of Accounting and Economics, 68(1), 1-18
Ohlson, J., & Juettner-Nauroth, B. (2005). Expected EPS and EPS growth as determinants of value. Review of Accounting Studies, 10(2-3), 349-365.
Pourheidari, O., & Alipour, D. (2011). Investigating the relationship between accounting data and business cycles in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 3(2), 1-16 ]In Persian[.
Pourheidari, O., Yousefzadeh, N., & Azami, Z. (2014). Investigating the effect of firm size on the relationship between disclosure and cost of capital in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 5 (18), 91-111 ]In Persian[
Pourheidari, O., Yousefzadeh, N., Azami, Z., & Masoumi Bilandi, Z. (2017). Investigating the relationship between earnings quality and cost of capital with voluntary disclosure. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4 (3), 1-20 ]In Persian[.
Pourzamani, Z., & Mansoori, F. (2015). The effect of disclosure quality, conservatism and their interrelationship on the stock cost of capital. Financial Accounting and Auditing Researches, 25(7), 79-96 ]In Persian[.
Richardson, A., & Welker, M. (2001). Social disclosure, financial disclosure and the cost of equity capital. Accounting Organizations and Society, 26(7), 597-616.
Richardson, S., Sloan, R., Soliman, M., & Tuna, I. (2005). Accrual reliability, earnings persistence and stock prices. Journal of Accounting and Economics, 39(3), 437-485.
Skinner, D. (1994). Why firms voluntarily disclose bad news? Journal of Accounting Research, 32(1), 38–60.
Ting, I., & Lin, Y. (2011). What is missing? Using data mining techniques with business cycle phases for predicting company financial crises. Asia Pacific Management Review, 16(4), 535 549.
Welker, M. (1995). Disclosure policy, information asymmetry, and liquidity in equity markets. Contemporary Accounting Research, 11(2), 801–827.
Zhang, X. (2021). Market efficiency, the cost of capital, and information disclosure quality. Retrieved from https://ssrn.com/abstract= 3786796.