محتوای اطلاعاتی گزارش‌های فعالیت ماهانه شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22103/jak.2021.18010.3543

چکیده

هدف: درگزارش فعالیت ماهانه شرکت‌ها، درآمد فروش کالا و خدمات شرکت ارائه می‌شود. این گزارش از سال 1396 از طریق سامانه کدال در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد. سودمندی این گزارش برای سرمایه گذاران سهام شرکت‌ها می‌تواند از طریق ارزیابی محتوای اطلاعاتی آن مورد بررسی قرار گیرد.
 روش: در این پژوهش برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌ها، تغییرات قیمت و حجم معاملات پیرامون زمان انتشار گزارش‌ها مورد توجه قرار گرفته است. براساس داده‌های مربوط به 234 شرکت در طول سال‌های 1396 تا پایان شهریور 1399 و روش‌شناسی رویداد پژوهی، واکنش بازار به این گزارش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد گزارش فعالیت ماهانه حاوی اطلاعات مهمی برای بازار است. بازار نسبت به گزارش‌های منتشر شده حاوی خبر خوب یا حاوی خبر بد واکنش متناسبی نشان می‌دهد. با انتشار خبر خوب، قیمت سهام افزایش می‌یابد و به دنبال خبر بد، قیمت سهام کاهش می‌یابد که در هر صورت حجم معاملات سهام شرکت‌ها پیرامون انتشار گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌ها، افزایش قابل توجه مشاهده می‌شود.
 نتیجه‌گیری: گزارش فعالیت ماهانه به عنوان یکی از اطلاعات دارای پیام‌های مهمی در رابطه با عملکرد جاری شرکت‌ها است. با توجه به اینکه قبل از اعلان سودهای فصلی منتشر می‌شود سرمایه گذاران می‌توانند استراتژی‌های کوتاه مدت خود را براساس پیش‌بینی خود از عملکرد جاری شرکت‌ها تنظیم کنند.

کلیدواژه‌ها


قائمی محمد، حسین؛ بیات، علی و اسکندرلی، طاهر (1390). بررسی عوامل مؤثر بر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای فصلی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18(65)، 130-115.
فدایی‌نژاد، محمداسماعیل وکامل نیا، مجتبی (1392). واکنش بازار به اعلامیه‌های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(18)، 90-71.
اسعدی، عبدالرضا و شادمهر، مریم (1394). اثر انتشار به موقع اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 8(31)، 5-25.
قائمی، محمدحسین و رحیم‎پور، محمد (1389). اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(4)، 158-145.
نصیرزاده، فرزانه و موسوی گوکی، سیدعلی (1396). بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت. مجله دانش حسابداری، 8(3)، 80-53.
References
Asadi A., & Shadmehr, M. (2015). The effect of on time of information on stock liquidity in the stock exchange, Journal of the Stock Exchange, 8(31), 5-25 [In Persian].
Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6(1), 159–77.
Ball, R., & Shivakumar, L. (2008). How much new information is there in earnings? Journal of Accounting Research, 46(1), 975–1016.
Beaver, W. (1968). The information content of annual earnings announcements. Journal of Accounting Research, 6(Supplement), 67–92.
Beaver, W., McNichols, M., & Wang, Z. (2018). The information content of earnings announcements: new insights from intertemporal and cross-sectional behavior. Review of Accounting Studies, 23(1), 95–135.
Beaver, W., McNichols, M., & Wang, Z. (2020). Increased market response to earnings announcements in the 21st Century: An Empirical Investigation. Journal of Accounting and Economics, 69(1), 1-21.
Berkman, H., & Truong, C. (2009). Event day 0? After-hours earnings announcements. Journal of Accounting Research, 47(1), 71–103.
Chen, H.Y., Chen S.S., Hsin C.W., & Lee C.F. (2014). Does revenue momentum drive or ride earnings or price momentum? Journal of Banking & Finance, 38(3), 166–185.
Chen, W.D., Yu, C.T. (2021). The information value of interim accounting disclosures: evidence from mandatory monthly revenue reports. Review of Quantitative Finance and Accounting, 57(2), 1-51.
Corrado, C.J., & Zivney, T.L. (1992). The specification and power of the sign test in event study hypothesis tests using daily stock returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 27(3), 465–478.
Ertimur, Y., Livnat, J., & Martikainen, M. (2003). Diferential market reactions to revenue and expense surprises. Review of Accounting Studies, 8(1), 185–211.
Fadaei Nejad, M.S., & Kamelniya, M. (2013). Market Reaction to quarterly earning announcement in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 4(18), 71-90 [In Persian].
Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. Journal of Finance, 25(2), 383–417.
Feuerriegel, S., & Prollochs, N. (2021). Investor reaction to financial disclosures across topics: An Application of Latent Dirichlet Allocation. Decision Sciences, 52(3), 608-628.
Ghaemi, M.H., Bayat, A., & Skandarlee, T .(2011). The information content of quarterly earnings announcements. Accounting and Auditing Review, 18(65), 115-130 [In Persian].
Goh, J. & Jeon, B.H. (2017). Post earnings announcement drift and 52 week high: Evidence from Korea. Pacific-Basin Finance Journal, 44(2), 150-159.
Holthausen, R., & Verrecchia, R. (1988). The effect of sequential information releases on the variance of price changes in an intertemporal multi-asset model. Journal of Accounting Research, 26(1), 82–106.
Jegadeesh N., & Livnat, J. (2006b) Revenue surprises and stock returns. Journal of Accounting and Economics 41(1-2), 147–171.
McNichols, M., & Trueman, B. (1994). Public disclosure, private information collection, and short-term trading. Journal of Accounting and Economics, 17(1-2), 69–94.
Nasirzadeh, F., & Mousavi Goki, S. (2017). Investigating the market reaction to disclosure of important information. Journal of Accounting Knowledge, 8(3), 53-80.
Shao, S., Stoumbos, R. & Zhang, X.F. (2018). The power of accounting information in explaining stock returns. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3090626.
Van Buskirk, A. (2012). Disclosure frequency and information asymmetry. Review of Quantitative Finance and Accounting, 38(1), 411–440.