اثر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری مالی و سرمایه‌گذاری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

2 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

10.22103/jak.2021.18257.3578

چکیده

هدف: توانایی‌های ویژه دانشجویان رشته حسابداری در زمینه مباحث مالی و سرمایه‌گذاری از الزامات کارآفرینی محسوب می‌شود و از طرفی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت، اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری دانشجویان و دانش‌آموختگان آموزش عالی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری مالی و سرمایه‌گذاری بر قصد دانشجویان رشته حسابداری برای ایجاد کسب و کار است.
 روش: این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی- همبستگی و بکارگیری رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان رشته حسابداری در کل کشور بودند که تعداد 252 نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از طریق پرسشنامه برخط انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه برخط و برای آزمون فرضیه­ها نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه‌گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.
 
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که متغیرهای هوش مالی، ریسک‌پذیری، تجربه کاری و تحصیلات حسابداری تأثیر مثبت و معناداری در سطح معناداری یک درصد (اطمینان 99 درصد) بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری در ایران دارند، اما تأثیر متغیر خوش‌بینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری از لحاظ آماری تأیید نشد.
 نتیجهگیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و آموزشگران نظام آموزش عالی می‌توانند با راه‌اندازی تعاونی‌های دانشجویی کارآفرینانه، ارائه دروس کارآموزی و کاروزی و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی کارآفرینی در جهت بهبود هوش مالی، ریسک‌پذیری و سرمایه انسانی دانشجویان و در نتیجه ارتقای قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


اوتادی، محمد و صفری، سعید (1398). بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه شاهد). توسعه کارآفرینی، 12(4)، 520-501.
بینشیان، زهرا و دهدار، فرهاد (1397). ارائه مدل رابطه هوش مالی با گرایش‌های رفتاری و اثر آنها در تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده. دانش سرمایه‌گذاری، 7(25)، 203-222.
تندر، یعقوب (1392). بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی). پایان ‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
دارابی، رؤیا و مشایخی، غزاله (1395). تأثیر هوش مالی در پیش‌بینی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 8(30)، 125-102.
رستگار، عباسعلی؛ اکبرزاده صفوئی، مرتضی و حسن‌پور امیری، مطهره (1397). تبیین تأثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گری سبک شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران). مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 10(2)، 57-41.
صادقی، گلبرگ؛ باقری، افسانه و چیت‌سازان، هستی (1398). تأثیر ویژگی‌های فردی در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. توسعه کارآفرینی، 12(3)، 480-461.
طالبی، کامبیز و زارع‌یکتا، محمدرضا (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت‏های کوچک و متوسط دانش‏بنیان. توسعه کارآفرینی، 1(1)، 131-111.
فولادی، مهران و باغبانی، حمزه (1393). بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شهرستان بیجار. رشد فناوری، 10(39)، 36-29.
عبدی، حسن؛ خسروی، جمال و محمدزاده، پرویز (1397). اثرات سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر توسعه سطح کارآفرینی فعالان اقتصادی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز: رویکرد معادلات ساختاری و لاجیت رتبه‌ای. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، ۹(۳۳)، 219-189.
عزیزی، فاطمه و حیدری، مرضیه (1400). بررسی تأثیر ویژگی‌های یادگیرنده از طریق میانجی سودمندی ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر نگرش‌های ریسک پذیر و قصد کارآفرینی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر آباده. فصلنامه زن و جامعه، 12(1)، 178-161.
علوی‌کیا، سید سیامک؛ نصرالهی‌وسطی، لیلا و گلابی، فاطمه (1394). تأثیر سرمایه اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران). برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 7(25)، 192-165.
شیری، نعمت‌اله؛ سواری، مسلم و رستمی، فرحناز (1392). رابطه بین ویژگی‏های روان‌شناختی با نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(4)، 120-103.
مجتهدزاده، ویدا؛ علوی طبری، سیدحسین و مرادی‌پر، فاطمه (1389). دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی حسابداری دیدگاه استادان دانشگاه، شاغلان در حرفه و دانشجویان حسابداری (بررسی موردی: استان آذربایجان غربی). مجله دانش حسابداری، 1(1)، 87-73.
میرزاصفی، اعظم؛ رجایی‌پور، سعید و جمشیدیان، عبدالرسول (1390). رابطه بین سواد اطلاعاتی و قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14(1)، 268-241.
نائیجی، محمدجواد و اسفندیاری، زینب (1394). تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد و خوش‌بینی بر تصمیم به شروع فعالیت‌های نوآورانه؛ نقش میانجی ادراک از خطر. توسعه کارآفرینی، 8(3)، 550-531.
یارائی، علی (1383). بررسی برخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه شیراز.
References
Abdi, H., Khosravi, J., & Mohammadzadeh, P. (2018). The effects of physical, human and social capitals on the entrepreneurship level of economic actors in shahid salimi industrial town of Tabriz. Structural Equations and Order Logit Models, 9(33), 189-219 [In Persian].
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
Alavikeai, S., Nasrollahivsta, L., & Golabi, F. (2016). The effect of social capital on risk-taking of entrepreneurship students (Case study: faculty of entrepreneurship in university of Tehran). Social Development & Welfare Planning, 7(25), 165-192 [In Persian].
Awais, M., Laber, M.F., Rasheed, N.,  &Khursheed, A. (2016). Impact of financial literacy and investment experience on risk tolerance and investment decisions: empirical evidence from Pakistan. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(1), 73-79.
Azizi, F., & Heydari, M. (2021). The impact of learner characteristics through the mediator of the information and communication technology tools and risky attitudes on entrepreneurial intention in Abadeh high school girl students. Quarterly Journal of Women and Society, 12(45), 161-178 [In Persian].
Barbosa, S.D., Gerhardt, M.W., & Kickul, J.R. (2007). The role of cognitive style and risk preference on entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intentions. Journal of Leadership and Organizational Studies, 134, 86-104.
Bartlett, J., Kotrlik, J., & Higgins, C. (2001). Organizational research: Determining appropriation sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 1(19), 43-50.
Becker, G.S. (1964). Human Capital. New York: Columbia University Press.
Berman, K., Knight, J., & Case, J. (2008). Financial intelligence for entrepreneurs: what you really need to know about the numbers. Cambridge, MA: Harvard: Business school Press.
Bineshian, Z., & Dehdar, F. (2018). Present the model of the relationship between financial intelligence behavioral trends and their impact on investors decisions based on the theory of planned behavior. Journal of Investment Knowledge, 7(25), 203-222 [In Persian].
Brandstätter, H. (2011). Personality aspects of entrepreneurship: A look at five meta-analyses. Personality and Individual Differences, 51(3), 222–230.
Brockhaus, R.H. (1980). Risk taking propensity of entrepreneurs. Academy of Management Journal, 23(3), 509–520.
Chen, F., Hope, O.K., Li, Q., & Wang, X. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting Review, 86(4), 1255-1288.
Coleman, J.S. (1988). Social capital in creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
Chin, W.W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. In G. A. Marcoulides(Ed.). Methodology for business and management, Modern methods for business research (295-336). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Cui, J., Sun, J., & Bell, R. (2021). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial mindset of college students in China: The mediating role of inspiration and the role of educational attributes. The International Journal of Management Education, 19(1), 100278-100296.
Daher, I., Sugito, S., & Tohani, E. (2019). Experiential learning model for accounting literacy development of micro, small, and medium enterprises. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 401. Doi:10.2991/assehr.k.200204.033.
Darabi, R., & Mashayekhi, G. (2016). Financial intelligence in prediction of firm’s creditworthiness risk, evidence from support vector machine approach. Accounting and Auditing Research, 8(30), 102-125 [In Persian].
Das, T.K., & Teng, B. (1997). Time and entrepreneurial risk behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 22(2), 69-88.
Davidson, P., & Honing, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 20, 121-130.
Davidsson, P. (2006). Nascent entrepreneurship: Empirical studies and developments. Foundations and trends in entrepreneurship, 2(1), 1-76.
Dutta, M.J. (2007). Health information processing from television: the role of health orientation. Health communication, 21(1), 1-9.
Firkin, P. (2001). Entrepreneurial capital: a resource-based conceptualization of the entrepreneurial process. Labor market dynamics research programme. Massey University, Auckland.
Forbes, D.P. (2005). Are some entrepreneurs more overconfident than others?. Journal of business venturing, 20(5), 623-640.
Fouladi, M., & Baghbani, H. (2014(. The investigation of effect of entrepreneurial self-efficacy on strengthening entrepreneurial intention of students (Case study: students of payam-e noor university, Bijar city). Journal of Science & Technology Parks and Incubators: Roshd-e-Fanavari, 10(39), 29- 36 [In Persian].
Galasso, A., & Simcoe, T.S. (2011). CEO overconfidence and innovation. Management Science, 57(8), 1469-1484.
Gerardi, K., Goette, L., & Meier, S. (2010). Financial literacy and subprime mortgage delinquency: evidence from a survey matched to administrative data. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper, 2010-10.
Green, C.P., & Heywood, J.S. (2011). Flexible contracts and subjective well‐being. Economic Inquiry, 49(3), 716-729.
Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). 2^nd^ Ed., Sage: Thousand Oaks.
Hamilton, R.T., & Harper, D.A. (1994). The entrepreneur in theory and practice. Journal of Economic Studies, 21(6), 3-18.
Henseler, J., Ringle, C.M., & Sinkovics, R.R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing, Advances in International Marketing. Emerald: Bingley, 277-320.
Henseler, J., Dijkstra, T.K., Sarstedt, M., Ringle, C.M., Diamantopoulos, A., Straub, D.W., Ketchen, D.J., Hair, J.F., Hult, G.T.M., & Calantone, R.J. (2014). Common beliefs and reality about partial least squares: comments on Rönkkö & Evermann (2013). Organizational research methods, 17(2), 182-209.
Hisrich, R., & Peters, M.P. (2002). Entrepreneurship: starting, and managing a new entreprise. New York: The Mc Graw Hill.
Honig, B. (2001). Human capital and structural upheaval: a study of manufacturing firms in the west bank. Journal of business venturing, 16, 575-594.
Igbokwe, D., Gesinde, A., & Adeoye, T.A. (2014). Development and validation of indices of financial intelligence among a cross-section of a Nigerian private university students. International Journal of Business and Management Study, 1(3), 76-80.
Iversen, J., Jorgensen, R., & Malchow-Moller, N. (2008). Foundations and trends in entrepreneurship. ISSN paper version 1551-3114. ISSN online version, 1551-3122, 4(1), 1-63.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Intuition prediction: biases and corrective procedures. Management Science, 12, 313-27.
Johannisson, B. (2007). Enacting local economic development: Theoretical and methodological challenges. Journal of Enterprising Communities, 1(1), 7-26.
Kamil, N.S.S.N., Musa, R., & Sahak, S.Z. (2014).  Examining the role of financial intelligence quotient (FiQ) in explaining credit card usage behavior: A conceptual framework. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, 568-576.
Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2016). The impact of entrepreneurship education: A study of Iranian students' entrepreneurial intentions and opportunity identification. Journal of Small Business Management, 54(1), 187-209.
Kock, N., & Lynn, G.S. (2012). Lateral collinearity and misleading results in variance-based SEM: An illustration and recommendations. Journal of the Association for Information Systems, 13(7), 546-580.
Kock, N. (2015). Common method bias in PLS-SEM: A full collinearity assessment approach. International Journal of e-Collaboration, 11(4), 1-10.
Koe, W.L., Sa’arib, J.R., Majidc, I.A., & Ismail, K. (2012). Determinants of entrepreneurial intention among millennial generation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 197-208.
Kruse, P., Wach, D., Costa, S., & Moriano, J.A. (2019). Values matter, don’t they? combining theory of planned behavior and personal values as predictors of social entrepreneurial intention. Journal of Social Entrepreneurship, 10(1), 55-83.
Liñán, F., & Chen, Y.W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617.
McClelland, D.C. (1961). The achieving society. Princeton, NJ: Van Nostrand.
Mirzasafi, A., Rajaeepour, S., & Jamshidian, A.R. (2011). The Relationship between information literacy and entrepreneurial capabilities of graduate students of Isfahan university. Library and Information Sciences, 14(1), 241-268 [In Persian].
Mitchell, R.K., Busenitz, L., Lant, T., McDougall, P.P., Morse, E.A., & Smith, J.B. (2002). Toward a theory of entrepreneurial cognition: rethinking the people side of entrepreneurship research. Entrepreneurial Theory and Practice, 4, 93-104.
Mohd-Yusof, S.W., Jabar, J., Ahmad Murad, M., & Ortega, R.T. (2017). Exploring the cultural determinants of entrepreneurial success: the case of Malaysia. International journal of advanced and applied sciences, 12(4), 287-297.
Mojtahedzadeh, V., Alavi-Tabari, S., & Moradi-Par, F. (2012). Required Knowledge and Skills for Accounting Graduates (Case Study: West Azerbaijan). Journal of Accounting Knowledge, 1(1), 73-87 [In Persian].
Munir, H., Jianfeng, C., & Ramzan, S. (2019). Personality traits and theory of planned behavior comparison of entrepreneurial intentions between an emerging economy and a developing country. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(3), 554-580.
Naeiji, M., & Esfandiari, Z. (2015). The effect of overconfidence and optimism on decision to start innovative activities: the mediating role of risk perception (Case study: the companies of university incubators). Journal of Entrepreneurship Development, 8(3), 531-550 [In Persian].
Otadi, M., & Safari, S. (2020(. Investigating the role of personality and behavioral characteristics in explaining students' entrepreneurial intention (Case study: Shahed university). Journal of Entrepreneurship Development, 12(4), 501- 520 [In Persian].
Puri, M., & Robinson, D.T. (2007). Optimism and economic choice. Journal of Financial Economics, 86(1), 71-99.
Rastegar, A., Hassanpour-Amiri, M., & Akbarzadeh-Safouie, M. (2018). The impact of human capital and social capital on entrepreneurial intention with moderator variable of cognitive style (Case of study: university of Tehran). Journal of Iranian Social Development Studies, 10(2), 41-57 [In Persian].
Sadeghi, G., Bagheri, A., & Chitsazan, H. (2019). The effect of personal financial characteristics on entrepreneurial intentions of students from the faculty of entrepreneurship, University of Tehran. Journal of Entrepreneurship Development, 12(3), 461-480 [In Persian].
Simon, M., & Houghton, S.M. (2003). The relationship between overconfidence and the introduction of risky products: Evidence from a field study. Academy of Management Journal, 46(2), 139-149.
Shi, Q. (2012). China women entrepreneurship: a survey. Presentation at the ADB-OECD joint workshop on gender differences in education, employment, and entrepreneurship in India, Indonesia, and PRC, Manila. February (http://beta.adb.org/news/events/adb-oecd-jointworkshop-gender-and-3es).
Shiri, N.Mehdizadeh, H., Khoshmaram, M., & Azadi, H. (2022). Determinants of entrepreneurial alertness: towards sustainable agribusiness development. British Food Journal, 124(7), 2279-2298.
Shiri, N., Savari, M., & Rostami, F. (2013). The relationship between psychological characteristics with entrepreneurial intention of agricultural student in the University of Tehran. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2(4), 103-120 [In Persian].
Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. Journal of the Royal Statistical Society, 36(2), 111-147.
Suratno, S., Narmaditya, B., & Wibowo, A. (2021). Family economic education, peer groups and students’ entrepreneurial intention: the mediating role of economic literacy. Heliyon, 7(4). https://doi.org/10.1016/j.heliyon. 2021.e06692.
Talebi, K., & Yekta, M. (2008). University entrepreneurship education and its role in creating and developing knowledge-based small and medium enterprises (SMEs). Journal of Entrepreneurship Development, 1(1), 111-131 [In Persian].
Tondar, Y. (2014). Factors influencing entrepreneurial intentions among university students in Islamic Azad University, Rasht branch (Case study: M.Sc students in business administration). Master Thesis in Management, Islamic Azad University [In Persian].
Toricelli, M., Pereira, A.A.R., Souza, Abrao. G., Malerba, H.N., Maia, J., Buck, H.S., & Viel, T.A. (2021). Mechanisms of neuroplasticity and brain degeneration: strategies for protection during the aging process. Neural Regen Res, 16(1), 58-67.
Trevelyan, R. (2008). Optimism, overconfidence and entrepreneurial activity. Management Decision, 46(7), 986-1001.
Vodă, A.I., & Florea, N. (2019). Impact of Personality Traits and Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of Business and Engineering Students. Sustainability, 11(4), 1192.
Westhead, P., & Solesvik, M.Z. (2015). Entrepreneurship education and entrepreneurial intention: Do female students benefit?. International Small Business Journal, 34(8), 979-1003.
Yarai, A. (2004). Study of some entrepreneurial spirits among students of Shiraz University. Master Thesis in Industrial Management, Shiraz University [In Persian].
Zhao, H, & Seibert, S. (2006). The big five personality dimensions and entrepreneurial status: A meta-analytical review. Journal of Applied Psychology, 91, 259–271.
Zhao, H., Seibert, S.E., & Lumpkin, G.T. (2010). The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: a meta-analytic review. Journal of Management, 36(2), 381-404.
Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservables variables and measurement error. Journal of High Technology Management Research, 11(1), 137-153.