بررسی معیارهای پیچیدگی شرکت و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی: با رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد گروه حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

10.22103/jak.2021.18232.3575

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بکارگیری رویکرد فراتحلیل در جهت ترکیب و تحلیل یافته‌های متناقض حاصل از پژوهش‌های مختلف در زمینه بررسی تأثیر ویژگی‌‌ها و معیارهای پیچیدگی شرکت صاحبکار بر تأخیر ارائه گزارش حسابرسی است.
روش: جهت دست یافتن به هدف پژوهش با استفاده از روش لیپسی و ویلسون (2001) و آزمون‌های Q کوکران و اِگر، تعداد 77 پژوهش (20 پژوهش داخلی از سال‌ 1389 تا 1398 و 57 پژوهش خارجی از سال‌ 1989 تا 2019) مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش‌ها تأخیر گزارش حسابرسی و معیارهای پیچیدگی شرکت به ترتیب به عنوان متغیرهای وابسته و مستقل در نظر گرفته بودند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان اندازه شرکت صاحبکار و تأخیر گزارش حسابرسی ارتباط منفی وجود دارد، در حالیکه اقلام غیرمترقبه، شرکت فرعی، ادغام یا تحصیل، فروش خارجی، تجدید ارائه صورت‌های مالی و بخش‌های تجاری شرکت، با تأخیر گزارش حسابرسی رابطه مثبت دارند.
نتیجه‌گیری: نتایج فراتحلیل حاضر نشان داد یکی از معیارهای پیچیدگی که در اکثر پژوهش‌ها استفاده شده است بزرگی و اندازه شرکت صاحبکار است. شرکت‌های بزرگتر با در اختیار داشتن منابع و امکانات بیشتر، خواستار حسابرسی سریع‌تر و کاهش تأخیر در گزارش حسابرس هستند، همچنین می‌توان بیان نمود که وجود سایر معیارهای مرتبط با پیچیدگی شرکت، گسترش فرآیند حسابرسی و افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را در پی خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


بذرافشان، آمنه (1392). روش شناسی متاآنالیز (فراتحلیل) در حسابداری: معرفی، ضرورت‌ها و کاربردها. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. ارائه شده در یازدهمین دوره همایش حسابداری ایران، دانشگاه فردوسی، مشهد.
برزیده، فرخ و معیری، مرتضی (1386). عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 4(16)، 69-43.
بهمن‌آبادی، مرضیه (۱۳۹۰). عوامل مؤثر بر تأخیر حسابرسی صورت‌های مالی پایان دوره در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
بیات، علی و علی احمدی، سعید (1393). تأخیر حسابرسی و به موقع بودن گزارشگری مالی. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 6(22)، 121-97.
پورحیدری، امید؛ برهانی‌نژاد، سعیده و محمدرضاخانی، وحید. (1394). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه دانش حسابرسی، 14(58)، 104-85.
حبیبی، سلماز؛ ابزری، مهدی و فتحی، سعید (1393). فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در سطح شرکت. نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، 2(1)، 74-55.
حیدری کردزنگنه، غلامرضا و عالی پور، زهره (1386). مهندسی فرهنگ خصوصی سازی. تهران، پندارفارس.
زارع بهنمیری، محمد جواد وحسنخانی، فاطمه (1400). ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و تأخیر ارائه گزارش حسابرسی با رویکرد فراتحلیل. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 28(4)، 690-664.
صالحی، الله کرم؛ بزرگمهریان، شاهرخ و جنت مکان، حسین (1396). بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تاخیر ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 4(3)، 116-87.
عربی، مهدی و حسن پور، شیوا (1393). رابطه بین ویژگیهای هیات مدیره و زمان بندی گزارشگری مالی. دانش حسابداری مالی، 1(3)، 124-107.
لاری‌دشت بیاض، محمود؛ قناد، مصطفی و فکور، حسین (1397). ویژگی‌های کمیته حسابرسی و تأخیر در گزارش حسابرسی. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 10(37)، 242-215.
لاری‌دشت بیاض، محمود؛ محمدی، شعبان؛ نقش‌بندی، نادر و معین‌نژاد، بهراد (1397). تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(4)، 298-273.
مران‌‌جوری، حسین؛ رضوانی، جهانگیر (۱۳۹۷). فراتحلیل در تحقیقات حسابداری. فصلنامه پژوهش حسابداری، 8(2)، 147-125.
مهدوی، غلامحسین و جمالیان پور، مظفر (1389). بررسی عوامل موثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(4)، 108-89.
واعظ، ‌سید‌علی؛ عابدی‌صدقیانی، ‌بابک و احمدی، ‌وریا (۱۳۹۵). بررسی ارتباط بین برخی شاخص‌های کیفی حسابرسی و ویژگی‌های شرکت با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی. نشریه دانش حسابرسی، 16(62)، 120-101.
References
Abbott, L.J., Parker, S., & Peters, G.F. (2012). Internal audit assistance and external audit timeliness. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(4), 3-20.
Abernathy, J.L., Kubick, T.R., & Masli, A. (2018). Evidence on the relation between managerial ability and financial reporting timeliness. International Journal of Auditing, 22(2), 185-196.
Abdillah, M.R., Mardijuwono, A.W., & Habiburrochman, H. (2019). The effect of company characteristics and auditor characteristics to audit report lag. Asian Journal of Accounting Research, 4(1), 129-144.
Abidin, Sh. Ahmad-Zaluki, N. (2012). Auditor Industry Specialism and Reporting Timeliness. Social and Behavioral Sciences. 65, 873-878.
Afify, H. A. E. (2009). Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt. Journal of Applied Accounting Research, 10(1), 56–86.
Al-Ajmi, J. (2008). Audit and reporting delays: Evidence from an emerging market. Advances in Accounting, 24(2), 217-226.
Arabi, M., & Hassanpour, S. (2015). The Relationship between Board Characteristics and Timing of Financial Reporting. Financial Accounting Knowledge, 1(3), 107-124 [In Persian].
Ashton, R. H., Graul, P. R., & Newton, J. D. (1989). Audit delay and the timeliness of corporate reporting. Contemporary accounting research, 5(2), 657-673.
Ashton, R.H., Willingham, J.J., & Elliott R.K. (1987). An empirical analysis of audit delay. Journal of Accounting Research, 25(2), 275-292.
Asthana, S. (2014). Abnormal audit delays, earnings quality and firm value in the USA. Journal of Financial Reporting and Accounting, 12(1), 21–44.
Baatwah, S.R., Salleh, Z., & Stewart, J. (2019). Audit committee chair accounting expertise and audit report timeliness. Asian Review of Accounting, 27(2), 273-306.
Bahmanabadi, M. (2011). The factors effecting on audit delay of the financial statements on Tehran stock Exchange Companies. Master Thesis of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran [In Persian].
Bamber, E. M., Bamber, L. S., & Schoderbek, M. P. (1993). Audit structure and other determinants of audit report lag: An empirical analysis. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 12(1), 1–23.
Barzideh, F., & Moayeri, M. (2006). The effective factors on timeliness of audit report: Evidence from Iran. Empirical Studies in Financial Accounting, 4(16), 43-69 [In Persian].
Blankley, A. I., Hurtt, D. N., & MacGregor, J. E. (2014). The relationship between audit report lags and future restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33(2), 27-57.
Bayat, A., Ali Ahmadi, S. (2013). Audit delay and timeliness of financial reporting. Journal of Financial Accounting and Audit Research , 6(22), 121-97 [In Persian].
Bazarafshan, A. (2012). Methodology of meta-analysis in accounting: introduction, necessities and applications. Ministry of Science, Research and Technology. Presented at the 11th Iran Accounting Conference, Ferdowsi University, Mashhad [In Persian].
Carslaw, C., & Kaplan, S. E. (1991). An Examination Further Evidence of Audit Delay: from New Zealand. Accounting and Business Research, 22(85), 21-32.
Chan, K. H., Luo, V. W., & Mo, P. L. (2016). Determinants and implications of long audit reporting lags: evidence from China. Accounting and Business Research, 46(2), 145-166.
Dao, M., & Pham, T. (2014). Audit tenure, auditor specialization and audit report lag. Managerial Auditing Journal, 29(6), 490-512.
Durand, G. (2018), The determinants of audit report lag: a meta-analysis. Managerial Auditing Journal, 34(1), 44-75.
Egger, M., Smith, G. D., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. Bmj, 315(7109), 629-634.
Farag, M. (2017). The impact of accelerated filing requirements on meeting audit report deadlines. Accounting Research Journal, 30(1), 58–72.
Ghafran, C., & Yasmin, S. (2018). Audit committee chair and financial reporting timeliness: A focus on financial, experiential and monitoring expertise. International Journal of Auditing, 22(1), 13-24.
Habib, A., & Bhuiyan, M. B. U. (2011). Audit firm industry specialization and the audit report lag. Journal of international accounting, auditing and taxation, 20(1), 32-44.
Habibi, S., Abzari, M., & Fathi, S. (2014). Determinants of Capital Structure: Meta-analysis. Journal of Asset Management and Financing, 2(1), 55-74 [In Persian].
Harjoto, M. A., Laksmana, I., & Lee, R. (2015). The impact of demographic characteristics of CEOs and directors on audit fees and audit delay. Managerial Auditing Journal, 30(8–9), 963–997.
Hay, D., Knechel, W. R., & Wong, N. (2006). Audit fees: A meta‐analysis of the effect of supply and demand attributes. Contemporary Accounting Research, 23(1), 141-191.
Hennes, K. M., Leone, A. J., & Miller, B. P. (2008). The importance of distinguishing errors from irregularities in restatement research: The case of restatements and CEO/CFO turnover. The Accounting Review, 83(6), 1487–1519.
Heydari Kordzanganeh, G., & Aalipour, Z. (2006). Privatization culture engineering. Tehran, Pendar Fars [In Persian].
Hribar, P., & Jenkins, N. T. (2004). The effect of accounting restatements on earnings revisions and the estimated cost of capital. Review of Accounting Studies, 9(2–3), 337–356.
Jaggi, B., & Tsui, J. (1999). Determinants of audit report lag: Further evidence from Hong Kong. Accounting and business research, 30(1), 17-28.
Kim, J. H. (2019). The Impact of Asymmetric Cost Behavior on the Audit Report Lag. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23(4), 1-13.
Knechel, W. R., & Sharma, D. S. (2012). Auditor-provided nonaudit services and audit effectiveness and efficiency: Evidence from pre-and post-SOX audit report lags. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(4), 85-114.
Lari dashtebayaz, M., Ghannad, M., & Fakour, H. (2018). Features of the Audit committee and the Delay in the Audit report. The Financial Accounting & Auditing Researches, 10(37), 215-241 [In Persian].
Lari dashtebayaz, M., Mohammadi, S., Naghshbandi, N., & Moeinnezhad, B. (2018). Effects of Audit-related Features and Corporate Governance Mechanisms on Timely Disclosure. Empirical Research in Accounting, 8(4), 273-298 [In Persian].
Lee, H. Y., Mande, V., & Son, M. (2008). A comparison of reporting lags of multinational and domestic firms. Journal of International Financial Management & Accounting, 19(1), 28-56.
Leventis, S., Weetman, P., & Caramanis, C. (2005). Determinants of audit report lag: Some evidence from the Athens Stock Exchange. International Journal of Auditing, 9(1), 45-58.
Lipsey, W., & Wilson, D. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Macaskill P, Walter Sd, Irwing LA. (2000). Comparison of methods to detect publication biasd in meta-analysis. State Med, 20, 641-654.
Mahdavi, G., & Jamalian Pour, M. (2011). Effective Factors on Speed of Financial Reporting in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 2(4), 89-108 [In Persian].
Mao, M. Q., & Yu, Y. (2015). Analysts' cash flow forecasts, audit effort, and audit opinions on internal control. Journal of Business Finance & Accounting, 42(5-6), 635-664.
Maranjory, M. (2018). Meta-Analysis in Accounting Research. Journal of Accounting Research, 8(2), 125-147[In Persian].
Mitra, S., Song, H., & Yang, J. S. (2015). The effect of Auditing Standard No. 5 on audit report lags. Accounting Horizons, 29(3), 507-527.
MohammadRezaei, F., & Mohd‐Saleh, N. (2018). Audit report lag: the role of auditor type and increased competition in the audit market. Accounting & Finance, 58(3), 885-920.
Ng, P. P., & Tai, B. Y. (1994). An empirical examination of the determinants of audit delay in Hong Kong. The British Accounting Review, 26(1), 43-59.
Oussii, A. A., & Taktak, N. B. (2018). Audit committee effectiveness and financial reporting timeliness. African Journal of Economic and Management Studies, 9 (1), 34-55.
Owusu-Ansah, S. (2000). Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital markets:  Empirical evidence from the Zimbabwe Stock Exchange. Accounting and business research, 30(3), 241-254.
Palmrose, Z.-V., Richardson, V. J., & Scholz, S. (2004). Determinants of market reactions to restatement announcements. Journal of Accounting and Economics, 37(1), 59–89.
Pourheidari, O., Borhaninejad, S., & Mohammad Reza Khani, V. (2015). The effect of audit quality on the timeliness of audit reports in companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Audit Science, 14(58), 85-104 [In Persian].
Salehi, A., Bozorgmehriyan, S., & Janatmakan, H. (2018). Complexity of accounting information on delay the audited financial statements and information asymmetry with emphasis on the role of audit quality, Journal of Empirical Reasearch Of Financial Accounting, 4(3), 87-116 [In Persian].
Sharma, V. D. & Iselin, E. R, (2012), The Association between Audit Committee Multiple-Directorships, Tenure, and Financial Misstatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(3), 149–175.
Sharma, D. S., Tanyi, P. N., & Litt, B. A. (2017). Costs of mandatory periodic audit partner rotation: Evidence from audit fees and audit timeliness. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 36(1), 129-149.
Vaez, A., Abedi Sadeghiani, B., & Ahmadi, V. (2016). The relationship between some audit quality indicators and company characteristics with Audit Report Lag. Journal of Audit Science, 16(62), 101-120 [In Persian].
Woo, E.‐S., & Koh, H. C. (2001). Factors associated with auditor changes: A Singapore study. Accounting and Business Research, 31(2), 133–144.
Zare Bahnamiri, M. J., & Hasankhani, F. (2021). Auditor Characteristics and Audit Report Lag: A Meta-Analysis. Accounting and Auditing Review, 28(4), 664-690 [In Persian].