تأثیر سبک‌های یادگیری بر عملکرد حسابرس با رویکرد مدل چندوجهی توانایی‌های میانجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

10.22103/jak.2021.18142.3556

چکیده

هدف: سبک‌های یادگیری، توانمندی فردی و اولویت‌هایی هستند که نحوه درک، گردآوری و پردازش اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‌دهن‍د. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سبک‌های یادگیری با رویکرد مدل چندوجهی توانایی­های میانجی بر عملکرد حسابرس است.
 روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف نیز، از نوع کاربردی می‌باشد که از ابزار پرس‍‍‍‍ش­نامه اس‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍تاندارد اس‍‍‍‍‍تفاده شده است. نمونه پژوهش 517 نفر حسابرسان مشغول به­کار در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1399 است که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. هم‍‍‍‍‍چنین، فرضیه‌های پژوهش از طریق مدل­س‍‍‍‍‍‍‍ازی مع‍‍‍‍‍‍‍‍ادلات س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍اخ‍تاری با به­کارگی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ری نرم افزار پی ال اس، مورد آزمون قرار گرف‍‍‍‍ت.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر، نشان می‌دهد که سبک‌های یادگیری با رویکرد مدل چندوجهی توانایی­های میانجی بر عملکرد حسابرس تأثیر معنادار دارند. همچنین، سبک‌های یادگیری مفهوم‌سازی انتزاعی ترتیبی، تجربه عینی ترتیبی، مفهوم‌سازی انتزاعی پیشامدی و تجربه عینی پیشامدی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر عملکرد حس‍‍ابرس دارند.
 نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد سبک‌های یادگیری، عملکرد حسابرس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا، نتایج پژوهش می‌تواند موجب بهبود تصمیم‌گیری و قضاوت حرفه‌ای حسابرس گردد و مفاهیم نظریه یادگیری بر پایه مدل چندوجهی توانایی­های میانجی را وارد متون تحقیقات رفتاری در حسابرسی نماید.

کلیدواژه‌ها


خواجوی، شکراله و نحاس، کاظم (1398). افزایش یادگیری حسابداری به‌وسیله نقشه مفهومی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(3)، 412-394.
داوری، علی و رضازاده، آرش (1396). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
سع‍‍‍یدی‌پور، به‍‍‍من و معیرمعی‍‍‍نی، فاط‍‍‍مه‌سادات (1393). تأثیر آم‍‍‍وزش م‍‍‍‍ولف‍‍‍‍‍ه‌های ی‍‍‍ادگی‍‍‍‍ری خودگ‍‍‍‍ردان بر اساس مدل یادگیری شناختی پی‍‍‍‍‍‍‍نتریچ بر ارزش‌گ‍‍‍‍‍ذاری درون‍‍‍‍ی. تحقیقات در یادگیری، 2(7)، 64-53.
شایسته شجاعی، پرویز؛ پورزمانی، زهرا و یعقوب‌نژاد احمد (1399). تأثیر معیارهای رفتار اخلاقی شامل محیط اخلاقی، تعهد حرفه‌ای، ارزش‌های اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر عملکرد حسابرسان. حسابداری ارزشی و رفتاری، 5(10)، 310-273.
غلامرضایی، محسن و حسنی، محمد (1398). تأثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل. مجله دانش حسابداری، 10(2)، 76-43.
ک‍‍وارویی، رعنا؛ مومنی، عصمت و حاجی زین‌العابدینی، محسن (1394). بررسی رابطه راهبردهای یادگ‍‍‍یری و فرایادگیری با رفتار اطلاع‌جویی. مطالعات دانش‌شن‍‍اسی، 2(5)، 78-59.
مشعشعی، سید محمد؛ هاشمی، سیدعباس و فروغی، داریوش (1397). تأثیر تفاوت‌های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‌ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 432-415.
نعمتی‌کشتلی، رضا؛ حمیدیان، محسن؛ جعفری، سیده محبوبه و صراف، مریم (1399). تأثیر سبک‌های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(34)، 275-253.
نعمتی‌‌کشتلی، رضا. (1400). تأثیر استراتژی‌های یادگیری شناختی کرتون بر ارزیابی ریسک تقلب. حسابداری دولتی، 7(2)، 94-79.
ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا و کوشکی جهرمی، علیرضا (1398). مفهوم‌سازی تصمیم‌گیری خردمندانه حسابرسان بر اساس تحلیل داده بنیاد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 301-326.
References
Brigham, K.H., De Castro, J.O., & Shepherd, D.A. (2004). The Mismatch between Entrepreneurs and their firm: The role of cognitive fit/misfit. IE Working Paper, Submitted for Review at the Academy of Management Journal, 2-26.
Balkir, I. (2000). Effect of Analytical Review Results, Optimism, and Pattern for Coping on Audit Effort of Accounting estimates. Doctoral thesis in Canada.
Bonner, S.E. (1994). A model of the effects of audit task complexity. Accounting, Organizations and Society, 19(3), 213-234.
Chung, J., Cohen, J., & Monroe, G.S. (2008). The effect of moods on Auditors' inventory valuation decisions Auditing. A Journal of Practice & Theory, 27(2), 137-159.
Chen, M.H., Chang, Y.Y., Lo, Y.H.  (2015). Creativity cognitive style, conflict, and career success for creative entrepreneurs. Journal of Business Research, 68(4), 906-910.
Chin, W.W. (1998). Issues and opinion on structural equation modeling. MIS Quarterly, 22(1), 7-16.
Duff, A. (2004). The Role of Cognitive Learning Styles in Accounting Education: Developing Learning Competencies. Journal of Accounting Education, 22(1), 29-52.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2017). Structural equation modeling with PLS software. Fourth Edition, Tehran, University Jihad Publications [In Persian].
Fuller, L.R., & Kaplan, S.E. (2004). A note about the effect of auditor cognitive style on task performance. Behavioral Research in Accounting, 16, 131-143.
Gregorc, A.F. (1979). Learning/Teaching styles: Potent forces behind them. Scientific Research an Academic Publisher, in Educational Leadership 5, 234-237.
Glover, S.M., Prawitt, D.F. (2014). Enhancing Auditor Professional Skepticism: The Professional Skepticism Continuum. Current Issues in Auditing, 8(2), 1-10.
Gholamrezaee, M., & Hassani, M. (2019). The effects of personality disorder on auditors' professional skepticism. Journal of Accounting Knowledge, 10(2), 43-76 [In Persian].
Hansen, J.D. (1993). The effect of information load and cognitive style on decision quality in a financial distress decision task.Ph.D Dissertation, The University of Nebraska-Lincoln.
Jackson, C., & Jones, M.L. (1996). Explaining the overlap between personality and learning style. Personality and Individual Differences, 20(3), 293-300.
Khajavi, Sh., & Nahas, K. (2019). Increasing accounting learning through concept map. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(3), 393-412 [In Persian].
Kolb, D.A. (2004). Experiential learning, www. learning Frame experience. com.
Kovaruee, R., Momeni, S., & Haji Zinalabedini, M. (2015). Investigating the relationship between learning and extracurricular strategies and information-seeking behavior. Epistemological Studies, 2(5), 59-78 [In Persian].
McKnight, C.A., & Wright, W.F. (2011). Characteristics of relatively high-performance auditors. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 30(1), 191-206.
Maria, C., Inmaculada, B., & Lucia, L.R. (2019). The engagement of auditors in the reporting of corporate social responsibility information. corporate social responsibility and environmental management. 26(1), 46-56.
Moshashaei, S.M., Hashemi, S.A., & Foroughi, D. (2018). The effect of auditors’ individual differences on their professional commitment: The mediation effect of ethical climate fit. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(3), 415-432 [In Persian].
McGhee, W., Shields, M.D., & Bingberg, J.G. (1978). The effect of personality on subjects information processing. The Accounting Review, 55(3), 681-697.
Nematikoshteli, R., Hamidian, M., Jafari, S.M., & Sarraf, M. (2020). The effect of auditors' cognitive styles on fraud risk assessment. Management Accounting and Auditing Knowledge, 9(34), 253-275 [In Persian].
Nematikoshteli, R. (2021). The impact of kirton cognitive learning strategies on fraud risk assessment. Journal of Public Accounting, 7(2), 79-94 [In Persian].
Pincus, K.V. (1990). Auditor individual differences and fairness of presentation judgments, Auditing: A Journal of Practice & Theory, 9(3), 150-166.
Pham, N.P. (2000). Learning styles. Retrieved January 2010 from http://payson .tulan.Edu/Pham/learning/styles. html.
Phan, P.H. (2002). Technological entrepreneurship, a volume in research in entrepreneurship and management. Lally School of Management and Technology Rensselaer Polytechnic institute. Printed in the United States of America.
Raslan, I., Hegazy, M., & Eldawla, M.K. (2017). Quality control elements and auditor fraud risk assessment: An experimental study. Journal of Accounting and Finance, 16(2), 157-178.
Reynaldo, A.C. (2021). Learning styles and preferred learning modalities in the new normal. Open Access Library Journal, 8(4), 1-14.
Reurink, A. (2018). Financial fraud: A literature review. Journal of Economic Surveys, 32(5), 1292-1325.
Siriwardane, H.P., Kin Hoi Hu, B., & Low, K.V. (2014). Skills, knowledge, and attitudes are important for present-day auditors. Internal Journal of Auditing, 18(3), 193-205.
Saeedipoor, B., & Mirmoeeni, F.S. (2014). The effect of self-learning components training based on Pinetrich cognitive learning model on internal evaluation. Research in Learning, 2(7), 53-64 [In Persian].
Saha, S., & Sharma. R.R.K. (2019). The impact of personality and cognitive style of managers on their work types. Journal of Management Development, 38(1), 58-71.
Shue, C.L., Jau, M.S., Sang, B.T., Tzu, L.L., & Weiwei, D. (2016). A comprehensive survey of government auditors self-efficacy and professional development for improving audit quality. Springer Plus, 5, 1263.
Sekerka, L., & Bagozzi, R. (2015). Moral courage in the workplace: moving to and from the desire and decision to act. Business Ethics: A European Review, 16(2), 132-149.
Tusheng, X., Chunxiao, G., & Chun, Y. (2020). How audit effort affects audit quality: An audit process and audit output perspective. China Journal of Accounting Research, 13(1), 109-127.
Tang, S., Huang, S., Zhu, J., Huang, R., Tang, Z., & Hu, J. (2019). Financial self-efficacy and disposition effect in investors: The mediating role of versatile cognitive style. Frontiers in Psychology, 9, 2705.
Urmetzer, S., Lask, J., Vargas-Carpintero, R., & Pyka, A. (2020). Learning to change: Transformative knowledge for building a sustainable bioeconomy. Ecological Economics, 167(1), 106-135.
Valiyan, H., Abdoli, M., & Koushki Jahromi, A. (2019). Conceptualizing Wise Auditor Decision Making based on Grounded Theory Approach. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(2), 301-326 [In Persian].
Woolfolk, A.E. (1995). Educational psychology, 6thed Boston: Allyn and Bacon.
Weiler, A. (2005). Information-seeking behavior in Generation Y students: Motivation, critical thinking, and learning theory. The Journal of Academic Librarianship, 31(1), 46-53.
Yuresta, D., & Taufikur Rahman, S.E. (2016). Analisis pengaruh motivasi, stres, reward dan rekan kerja terhadap kinerja auditor di kantor akuntan publik. Ph.D. Dissertation, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.
Zydney, J.M., Warner, Z., & Angelone, L. (2020). Learning through experience: Using design-based research to redesign protocols for blended synchronous learning environments. Computers & Education, 143(1), 103-125.
Zhang, L.F. (2004). Thinking styles university students preferred teaching styles and their conceptions of effective teachers. Journal of Psychology, 13(3), 233-257.