تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالی و تحقیقاتی ایران از سال 1384 تاکنون در اجرای قانون برنامه‌چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی برخوردار شده‌اند. منابع مالی این قبیل مؤسسات از آن زمان تحت سیستم نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار ندارد و در حال حاضر مسئولیت پاسخگویی مالی نهایی، که قبلاً بر عهده ذیحساب منصوب وزارت بود. بر عهده رؤسای مؤسسات آموزشی و پژوهشی است. از این رو به نظر می‌رسد استقرار واحد حسابرسی داخلی مستقل و تشکیل کمیته‌ حسابرسی برای این قبیل مؤسسات در جهت ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی از اهمیت در خور ملاحظه‌ای برخوردار ‌باشد.
     در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه تنظیمی بین کارشناسان ذی‌ربط در امور مالی دانشگاه‌ها (شامل معاونان مالی و اداری، مدیران مالی، حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات) توزیع شد. در پرسشنامه از آزمودنی‌ها درخواست شد تا نظر خود را در مورد ضرورت تشکیل واحدهای یاد شده در دانشگاه‌ها ارائه کنند و ارتباط این واحدها را با ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی در آن مالی مؤسسات مورد ارزیابی قرار دهند. یافته‌های تحقیق، که از نتایج آزمون‌های آماری مناسب استخراج شده است، بیانگر این است که استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در دانشگاه‌ها موجب ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی در این قبیل مؤسسات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- باباجانی، جعفر (1384)، «استقلال اعطایی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (فرصت یا تهدید)»، فصلنامه مطالعات حسابداری.
- باباجانی، جعفر (1382)، «تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، صص 130-97
- کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، (1386)، «استانداردهای حسابرسی»، تهران: سازمان حسابرسی.
 
- Azad, A.,(1994),“Operational auditing in US colleges and universities”, Managerial Auditing journal, Vol. 9, No. 2, pp.12-19.
- Bavly, D., (1999), " Corporate governance and accountability: what role for the regulator director and auditor?" The Internal Auditor, pp. 65-72.
- Braiotta, L., (1994), "The Audit Committee handbook”, third edition, New York: John Wiley and sons Inc.
- Chamberlain, D., Gordon, G. and Plunkett, L., (1993), "Improving accountability in colleges and universities ", Internal Auditing, spring.
- Eckhart, K. S., Widener, S. K. and Johnson, L. E. (2001), "Governance and local government ", The Internal Auditor, Vol. 58, No. 3, pp. 51-55.
- Geiger  M.A., (2002), "Outsourced internal audit services and the perception of auditor independence ", The CPA Journal, Vol. 72, No. 4.
- Ian, P. and Bernard, C., (1995), “The role of audit committees in UK universities”, managerial auditing journal, Vol. 10, No. 6, pp.10-16
- IIA, (1999), "Definition of internal auditing,” Altamonte Springs, Florida: Institute of Internal Auditors.
- Irwin, T., (2009), "Characteristics of effective audit committees in federal, state and local governments ", The Journal of Government Financial Management, pp. 44-48
- Jackson, N., (1997), "Internal academic quality audit in UK higher education ", Quality Assurance Education, Vol. 5, No. 1.
- Kelvin, A.A., (2003), “Opening speech ", paper presented at the National Conference on Internal Auditing.
- Marlin, D., (2008), "Effective working relationships between audit committees and internal audit", J manage Gov DOI 10.1007/s
- Nashwa, G., (2005), "The role of audit committees in the public sector ", The CPA Journal, pp. 42-43.
- Nix, H. and Nix, D., (1996), “The audit oversight function in municipalities of greater than 100,000 population when an audit committee is not used," Arlington, Vol. 45.
- Raghunandan, K., (2001), "Audit Committee Composition, Gray Directors and Interaction with Internal Auditing," Accounting horizons, Vol. 15, No. 2.
- Scarbrough, D. P., Rama, D. V. and Raghunandan, K., (1998), "Audit Committee Composition and Interaction with Internal Auditing: Canadian evidence," Accounting horizon, Vol. 12, No. 2.
- Sterck, M., Scheers, B. and Bouckaret, G., (2005), "The Modernization of the Public Control Pyramid: International Trends ", bestuurlijke organisatie vlaanderen.
- Zabihollah R., Kingsley, O., Minmier, G., (2003) "Improving corporate governance: the role of audit committee disclosures", Managerial Auditing Journal, Vol. 18, Iss. 6/7, pp. 530 – 537.
- Zamzulaila, Z., Susela, D. S., and Zarina, Z.,  (2006), “Internal auditors: their role in the institutions of higher education in Malaysia”, managerial auditing journal, Vol. 21, No. 9, pp.892-904.