بررسی تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22103/jak.2021.18179.3565

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر آنتروپی صورت‌های مالی بر بازده سهام و نقش تعدیلگر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام است.
 روش: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی رگرسیونی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش تجزیه و تحلیل داده‌های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.
 یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آنتروپی صورت‌های مالی (عمومی، پیوشته شنون و پیوسته رنی) ارتباط منفی و معناداری با بازده سهام دارد. همچنین، یافته‌های پژوهش بیانگر این است که حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب تعدیل رابطة بین آنتروپی صورت‌های مالی و شاخص‌های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام می‌شود. به عبارت دیگر، حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب می‌شود شدت رابطة بین آنتروپی صورت‌های مالی و شاخص‌های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام، کاهش یابد.
 نتیجه‌گیری: آنتروپی صورت‌های مالی باعث افزایش ریسک اطلاعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم‌گیری‌های خود برای سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام می‌گردد. از طرفی حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی باعث ارتقای کیفیت و اعتبار صورت‌های مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی شده و منجر می‌شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت‌های مالی و بازده سهام کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


بولو، قاسم و حسنی القار، مسعود (1393). ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام. مجله دانش حسابداری، 5(17)، 49-75.
تائبی نقندری، امیر حسین؛ صادقی، مسعود و تائبی نقندری، علی (1397). اثر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه. مجله دانش حسابداری، 10(3)، 176-145.
تائبی نقندری، امیرحسین و صادقی، مسعود (1397). کمیته حسابرسی و آنتروپی صورت‌های مالی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 7(1)، 143-170.
حیدری، مهدی؛ قادری، بهمن و رسولی، پیمان (1395). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد الگوسازی معاملات ساختاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 333-372.
دستگیر، محسن و خدابنده، رامین (1382). ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام. مجله علوم اجتماعی و انسانی، 19(2)، 112-100.
دستگیر، محسن؛ گوگرد چیان، احمد و آدمیت، ستاره (1394). رابطه بین کیفیت سود (پراکندگی سود) و بازده سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی وحسابرسی، 7(26)، 37-21.
رحیمیان، نظام الدین؛ خوزین، علی و محمدی، جمال (1398). تأثیر بازده سهام و نوسان شاخص بورس بر روی حجم معاملات اوراق اختیار فروش تبعی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(42)، 181-193.
رضایی، فرزین؛ ویسی حصار، ثریا و قندچی، فرشین (1398). رابطه بین حق‌الزحمه حسابرسی با فرصت‌های رشد و بازده غیرعادی شرکت‌ها. دانش حسابرسی، 19(76)، 87-126.
زینلی، حدیث و زندوکیلی، نجمه (1396). تأثیر آنتروپی شانون و رنی پیوسته بر مدل های مالی سرمایه گذاری. دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری.
سرخانی مقدم، داریوش؛ پاکدل، عبدالله (1397). بررسی رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10(37)، 133-146.
عبدالله‌زاده، سلام؛ فرقاندوست حقیقی، کامبیز و آراد، حامد (1392). بررسی آنتروپی صورت‌های مالی و اثر آن بر تغییرات سود در صنایع بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 13(52)، 1-34.
غلامی گیفان، سعیده؛ بذرافشان، آمنه و صالحی، مهدی (1398). بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن ماده 99 قانون پنجم توسعه. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 31(8)، 365-387.
فخاری، حسین؛ قربانی، هادی و رجب بیگی، محمدعلی (1397). پایداری و جهش در حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی وکیفیت گزارشگری مالی. پیشرفت‌های حسابداری، 10(2)، 221-250.
قهرمانی زهرایی، محمدآرین؛ بولو، قاسم و مرفوع، محمد (1399). تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(68)، 33-65.
منصوری سرنجیانه، میکائیل و تنانی، محسن (1392). بررسی عکس‌العمل بازار سهام نسبت به حق‌الزحمه‌های غیرعادی حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 5(4)، 105-120.
مؤمنی، علیرضا؛ گرد، عزیز و روانخواه، طاهره (1399). حق‌الزحمه‌های غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابداری. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12(47)،100-87.
نمازی، محمد و ابراهیمی، شهلا (1391). بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی محصول و بازده سهام. مجله پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 2(3)، 9-27.
References
AbdullahZadeh, S., Forghandost haghighi, K., & Arad, H. (2013). Investigating the entropy of financial statements and its effect on earnings changes in Tehran Stock Exchange industries. Auditing Knowledge, 13(52), 1-34 [In Persian].
Alexeyeva, I., & Svanström, T. (2015). The impact of global financial crisis on audit and nonaudit fees. Managerial Auditing Journal, 30(4), 302-323.
Arkan, T. (2016). The importance of financial ratios in predicting stock price trends: A case study in emerging markets. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79(1), 13-26.
Assad, N.F., & Alshurideh, M.T. (2020). Financial reporting quality, audit quality, and investment efficiency: Evidence from GCC economies. Waffen-und Kostumkunde, 11(3), 194-208.
Asthana, S.C., & Boone, J.P. (2012). Abnormal audit fee and audit quality. A Journal of Practice & Theory, 31(3), 1–22.
Blue, G., & Hasani Alghar, M. (2014). Relations among earnings quality, information asymmetry and cost of equity. Journal of Accounting Knowledge, 5(17), 49-75 [In Persian].
Blue, G., Marfou, M., & Ghahremani, A. (2020). The effect of accounting information quality on the companies`s cost of equity, considering the role of information symmetry and comparability of financial statements. Empirical Studies in Financial Accounting, 17(68), 33-65 [In Persian].
Chae, C.J., Nakano, M., & Fujitani, R. (2020). Financial reporting opacity, audit quality and crash risk: Evidence from Japan. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 83(5), 9-17.
Chan, S., Gul, F.A., & Zhou, J. (2008). Earnings information, financial intermediaries and stock price synchronicity. The Hong Kong Polytechnic University Working Paper.
Choi, J., Kim, J., & Zang, Y. (2010). Do abnormally high audit fees impair audit quality? A Journal of Practice & Theory, 29(2), 115–140.
Daniel, T.P., Emese, L., & Alfonso, D. (2017). Information Entropy and Measures of market risk. Entropy, 19(5).
Dastgheir, M., & Khodabandeh, R. (2003). The relationship between the information content the main components of a cash flow statement with stock returns. Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University, 19(2), 100-112 [In Persian].
Dastgheir, M., SulfurChian, A., & Humanity, S. (2015). The relationship between earnings quality (earnings distribution) and stock returns. Financial Accounting and Auditing Research, 7(26), 21-37 [In Persian].
DeAngelo, L.E. (1981). A auditer independing, low balling and disclosure regulation. Journal of Accounting and Economics, 3(2), 113-127.
Dechao, Y. (2019). Investment decision based on entropy theory. Scientific Research an Academic Publisher.
Dionisio, A., Menezes, R., & Mendes, AD. (2005). Uncertainty analysis in financial markets: Can entropy be a solution. The European Physical Journal, 50, 161-164.
Fakhari, H., Ghorbani, H., & Rajab Beyki, M. (2019). Jump and consistency of the abnormal audit fee and financial reporting quality. Journal of Accounting Advances, 10(2), 221-250 [In Persian].
Gholami Gifan, S., Bazrafshan, A., & Salehi, M. (2019). Relation of audit market concentration to audit fees and audit quality according to article 99 of Fifth development plan law. Empirical Research in Accounting, 9(1), 366-396 [In Persian].
Heidari, M., Qaderi, B., & Rasouli, P. (2016). The effect of audit quality on agency costs and information asymmetry: Structural equation modeling approach. Accounting and Auditing Review, 23(3), 353-372 [In Persian].
Hribar, P., Kravet, T., & Wilson, R. (2014). A new measure of accounting quality. Review of Accounting Studies, 19, 506–538.
Jin, L., & Mayers, S. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79, 257-292.
Lin, F. C., Lin, Y. C., & Chen, C. S. (2018). Accrual reversals and audit fees: the role of abnormal audit fees. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 25(1-2), 276-294.
Maasoumi, E., & Racine, J. (2002). Entropy and predictability of stock market returns. Journal of Economictrics, 107(1-2), 291-312.
Mansouri Sernjianeh, M., & Tanani, M. (2013). Stock market reaction to abnormal audit fees. Journal of Financial Accounting Research, 5(4), 105-120 [In Persian].
Momeni, A., Gord, A., & Ravankhah, T. (2020). Abnormal audit fees and accounting quality. Accounting and Auditing Research, 12(47), 87-100 [In Persian].
Namazi, M., & Ebrahimi, Sh. (2012). Investigating the relationship between product market’s competitive structure and stock return of the listed companies on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Knowledge, 2(3), 9-27 [In Persian].
Ormos, M., & Zibriczky, D. (2014). Entropybased financial asset pricing. PloS One, 9(12), e115742.
Rahimian, N., Khozein, A., & Mohamadi, J. (2019). The effect of stock returns and volatility of stock index on put option transactions volume. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(42), 181-193 [In Persian].
Rezaei, F., Veisi Hesar, S., & Ghandchi, F. (2019). The relationship between audit fees and corporate growth opportunities and abnormal returns. Auditing knowledge, 19(76), 87-126 [In Persian].
Sarkhani Moghadam, D., & Pakdel, A. (2018). The relationship between of abnormal audit fees and restatements of listed companies in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Research, 10(37), 133-146 [In Persian].
Simunic, D. (1980). The pricing of audit services: Theory and evidence. Journal of Accounting Research, 18(1), 161-190.
Taebi Noghandari, A., & Sadeghi, M. (2018). Audit committee and entropy of financial statements. Applied Research in Financial Reporting, 7(1), 143-170 [In Persian].
Taebi Noghondari, A., Sadeghi, M., & Taebi Noghondari, A. (2018). Effects of entropy of financial statements on the adjustment speed of capital structure. Journal of Accounting Knowledge, 9(3), 145-176 [In Persian].
Thomas, J.A., & Cover, T.M. (2006). Elements of Information Theory. 2nd edition, A John Wiley & Sons.
Wanchen, Z. (2021). Research on the relationship between abnormal audit fees of listed companies and the risk of stock price crash. International Conference on New Energy Technology and Industrial Development, 235.
Yin, H. (2015). Financial statement conformance to Benford's law and audit fees. Master’s Thesis, Macquarie University, Australia, Sydney.
Zeynali, H., & Zandvakili, N. (2017). The effect of continuous Shannon and Rennie entropy on investment financial models. The second annual conference of economics, management and accounting [In Persian].