تجزیه و تحلیل رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی است. در این راستا تأثیر جریان‌های نقد عملیاتی، سود تقسیمی سال قبل و سود خالص عملیاتی بر سود تقسیمی بررسی شده است. جامعه آماری تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده ولی با توجه به محدودیت‌های در نظر گرفته شده، 136 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. به رغم اهمیت جریان‌های نقد عملیاتی در ارزیابی سیاست‌های‌تقسیم‌سود شرکت، این مطالعه هیچ رابطه با‌ اهمیتی میان تغییرات سود تقسیمی و جریان‌های نقد عملیاتی شرکت‌ها‌پیدا نکرد. به منظور بررسی دوباره تأثیر جریان‌های نقد عملیاتی در تعیین سیاست‌های تقسیم سود شرکت، کل نمونه بر اساس سطوح رشد به سه نمونه فرعی تقسیم شد؛ اما باز هم هیچ رابطه‌ای بین جریان‌های نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود شرکت یافت نشد. این بدین ‌معناست که عوامل خاص دیگری باعث تغییرات در سود تقسیمی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


- پورحیدری، امید و محمد خاکساری (1387)، بررسی عوامل تعیین‌کننده خط مشی تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله توسعه و سرمایه، سال اول، شماره 2، ص.200-183.
- جهانخانی، علی و سعید قربانی (1384)، شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 20، ص. 48-27.
- چالاکی، پری (1382)، اثر سود حسابداری و جریان‌های نقدی عملیاتی بر تقسیم سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
- دلاور، علی (1387)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چ ششم، تهران. انتشارات رشد.
- ستایش، محمد حسین و محمد جواد غفاری (1388)، بررسی سودمندی میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال اول، شماره دوم، ص. 18-1.
- علیزاده، علی (1380)، بررسی ارتباط میان تغییرات سود تقسیمی و تغییرات جریانات نقدی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران.
- نمازی، محمد (1379)، ]مترجم[. پژوهشهای تجربی در حسابداری. دیدگاه روش شناختی. انتشارات دانشگاه شیراز.
- نمازی، محمد و حسن محمدتبار کاسگری (1386). به‌کارگیری الگو چند عاملی برای توضیح بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره اول، ص. 182-157.
- نوفرستی، محمد (1386)، آمار در اقتصاد و بازرگانی. پانزدهم، تهران: خدمات فرهنگی رسا.
- Adelegan, J.O. (2003). An Empirical Analysis of the Relationship between Cash Flow and Dividend Changes in Nigeria. R and D Management, Vol. 15 and 1, pp. 35-49.
- Al_Attar, A. and Hussain, S. (2004). Corporate Data and Future Cash Flows. Journal of Business, Finance and Accounting, Vol. 31, No. 7 and 8, pp. 861-903.
- Baltaji, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3th Edition, Great Britain, John Willy and Sons Ltd.
- Bradley, M., Capozza, D.R., and Seguin, P.J. (1998). Dividend Policy and Cash Flow Uncertainly. Real State Economics, Vol. 26, No. 4, pp. 555-580.
- Chay, J.B. and Suh, J. (2009). Payout Policy and Cash Flow Uncertainly. Journal of Financial Economics, Vol. 93, No. 1.
- Chen, H., Liu, H. and Huang, T. (2009). The Announcement Effect of Cash Dividend Changes on Share Prices: An Empirical Analysis of China. The Chinese Economy, Vol. 42, No. 1, pp. 62-85.
- Fama, E.F. and Babaik, H. (1968). Dividend Policy: An Empirical Evidence. Journal of the American Statical Association, December, pp. 1132-61.
- Gujarati, N. D. (1995). Basic Econometrics. 4th Edition, McGraw hill International Edition.
- Moyen, N. (2004). Investment Cash Flow Sensitives: Constrained versus Un Constrained Firms. The Journal of Finance, Vol. LIX, No. 5, pp. 2061-92.
- Nasir, N. M., and Abdullah. S. (2004). Information Provided by Accrual and Cash Flow measures in Determining Firms’ Performance: Malaysian Evidence. American Journal of Applied Sciences, Vol. 1 (2), pp. 64-70.
- Simons, K. (1994). The relationship between Dividend Changes and Cash Flow: An Empirical Analysis. Journal of Business, Finance and Accounting, Vol. 21, No.4, pp. 577-87.
- Stacescu, B. (2006). Dividend and Investment Decisions under Managerial Discretion. Working Paper, University of Zurich.
- Vafeas, N., and Charitou A. (1998). The Association between Operating Cash Flows and Dividend Changes: An Empirical Evidence. Journal of Business, Finance and Accounting, Vol. 25, No.1and 2.
- Zafar, N. and Ali Shah S.Z. (2008). An Empirical Analysis of Association between Operating Cash Flows and Dividend Changes in Pakistan. The Business Review, Vol. 10, No. 2, pp. 192-198.