بررسی رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی از دیدگاه قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

از این حیث حائز اهمیت است که موجب کاهش اثر بخشی در جمع‌آوری شواهد و در نهایت خدشه دار شدن اظهارنظر شریک حسابرسی می‌شود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی، و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه‌ای است. هم‌چنین اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است. در این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعة آماری این پژوهش شامل حسابرسان اجرایی در سطح ارشد در مؤسسه‌های حسابرسی خصوصی در سراسر ایران است.‌ نتایج پژوهش حاکی است که رفتارهای حرفه‌ای کاهندة کیفیت حسابرسی تحت تأثیر درک حسابرس از اجرا یا نقض قرارداد روانی و یا تعهدات عاطفی سازمانی قرار نمی‌گیرد؛ هم‌چنین درک حسابرسان از اجرا یا نقض قرارداد روانی و تعهدات عاطفی سازمانی با رفتارهای غیر حرفه‌ای کاهندة کیفیت حسابرسی رابطة معنی‌دار دارد و به طور غیرمستقیم کیفیت حسابرسی را از طریق کاستن اتحاد، کارایی و اثر بخشی مؤسسة حسابرسی به مخاطره می‌اندازد.

کلیدواژه‌ها


- Allen, N. and Meyer, J. (1984). Testing the side bet theory of organizational commitment: some methodological consideration, Journal of Applied Psychology, Vol. 69, pp. 372-378.
- Allen, N. and Meyer, J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, Vol. 1, pp. 61-89.
- Coram, P., Ng, J., Glavovic, A. and Woodliff, D.R. (2008). The Moral intensity of reduced audit quality acts, A Journal of Practice and Theory, Vol. 27(1), pp. 127-149.
- De Angelo, L. (1981). Auditor size and audit quality, Journal of Accounting and Economics, pp. 189-199.
- Herrbach, O., (2001). Audit quality, auditor behavior and the psychological contract, The European Accounting Review, Vol. 10 (4), pp. 787-802.
- Kelley, T., and Margheim, L. (1987). The effect of audit billing arrangement on underreporting of time and audit quality reduction acts, Advances in Accounting, Vol. 5, pp. 221-233.
- Kelley, T.and Seiler, R. E. (1982). Auditor stress and time budgets, The CPA Journal (December). pp. 24-34.
- Malone, C. F. and Roberts, R. W. (1996). Factors associated with the incidence of reduced audit quality behaviors, Auditing: A Journal of Theory and Practice, Vol. 15(2), pp. 49-64.
- Montes, S. D. (2005). Psychological contracts: assessing underlying assumptions and expanding understanding, Thesis Canada, Doctor of Philosophy in Psychology.
- Otley, D.T. and Pierce, B.J. (1996). Auditor time budget pressure: consequence and antecedents, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 9, pp. 31-58.
- Robinson, L. S. (1996). Trust and breach of the psychological contract, Administrative Science Quarterly, Vol. 41, pp. 574-599.
- Robinson, L. S., and Rousseau, D. M., (1994). Violation the psychological contract: not the exception but the norm, Journal of Organizational Behavior, Vol. 15, pp. 245-259.
- Rousseau, D. M., (1989). Psychological and implied contracts in organizations, Employee Responsibilities and Rights Journal, Vol. 2, pp. 121-139.
- Rousseau, D. M., and Denise, M. (1990). New hire perceptions of their own and their employer's obligations: a study of psychological contracts, Journal of Organizational Behavior, Vol. 11, pp. 389-400.