ارزش گذاری سهام و ناهمگنی رفتار سهامداران در بورس اوراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق ارزشگذاری سهام در بورس اوراق بهادار را با در نظر گرفتن موضوع ناهمگنی رفتار و عقلانیت محدود سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار می‌دهد. در این تحقیق، رفتار سرمایه‌گذاران تحت دو استراتژی تحلیل بنیادین و پیروی از روند بررسی می‌شود. نتایج این تحقیق، که با استفاده از داده‌های ماهانه جمع‌آوری شده، حاکی است که سرمایه‌گذاران بین این دو استراتژی در حرکت هستند و در بعضی از مقاطع زمانی سرمایه‌گذاران پیرو روند، تحلیلگران بنیادین را وادار می‌کنند که انتظارات و باورهای خود را در نظر بگیرند و همراه با آن‌ها استراتژی پیروی از روند را انتخاب کنند. این تغییر استراتژی به دلیل بازدهی بیشتر استراتژی پیروی از روند نسبت به تحلیل بنیادین در گذشته نزدیک به حال است.

کلیدواژه‌ها


- ابریشمی، حمید. (1383). مبانی اقتصادسنجی، تألیف دامودار گجراتی، انتشارات دانشگاه تهران، ج دوم، چ سوم.
- اسلامی بیدگلی، غلامرضا. (1387) مباحثی در تئوری و مدیریت مالی، انتشارات ترمه.
- بدری، احمد. (1388). دانش مالی رفتاری ومدیریت دارایی. تالیف میشل ام. پمپین. انتشارات کیهان.
- دولتی، نیکو. (1387). بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت‌های سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
راعی، رضا، و فلاح‌پور، سعید (1383). مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی، تحقیقات مالی، شماره 18.
- طالبی، علیرضا، (1386). بررسی تاثیر عوامل موثر بر بیش واکنشی قیمتی سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
- مرادی، مهدی. (1384). ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
- Abel, A, (1989). Asset prices under heterogeneous beliefs: implications for the equity premium. Working Paper, Wharton School at University of Pennsylvania.
- Baak, S.J., (1999). Tests for bounded rationality with a linear dynamic model distorted by heterogeneous expectations. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 23, pp. 1517–1543.
- Basak, S, (2005). Asset pricing with heterogeneous beliefs. Journal of Banking and Finance, Vol. 29, pp. 2849-2881.
- Boswijka, H.P, Hommes, C.H, Manzan, S. (2007). Behavioral heterogeneity in stock prices, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 31, pp. 1938–1970.
- Brock, W.A, Hommes, C.H, (1997). A rational route to randomness. Econometrical, Vol. 65, pp. 1059–1095.
- Brock, W.A., Hommes, C.H, (1998). Heterogeneous beliefs and routes to chaos in a simple asset pricing model. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 22, pp. 1235–1274.
- Campbell, J. Y, and Shiller, R.J. (1988). The Dividend-Price Ratio and Expectations of Future Dividends and Discount Factors, Review of Financial Studies, Vol. 1, pp. 195-228.
- Detemple, J., (1986). Asset pricing in a production economy with incomplete information Journal of Finance, Vol. 41, pp. 383-391.
- Detemple, J. and Murty, S. (1994). Intertemporal asset pricing with heterogeneous beliefs. Journal of Economic Theory, Vol. 62, pp. 294-320.
- Hirshleifer, D., (2001). Investor psychology and asset pricing. Journal of Finance, Vol. 56, pp. 1533–1597.
- Hommes, C.H., (2006). Heterogeneous agent models in economics and finance. In: Tesfatsion, L., Judd,K.J., (Eds.), Handbook of Computational Economics, Vol. 2, Agent-Based Computational Economics, North- Holland, Amsterdam.
- Jegadeesh, N., Titman, S., (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency, Journal of Finance, Vol. 48, pp. 65-91.
- Kahneman, D. and Tversky, A. (1974). Judgment under uncertainty heuristics and biases, Science, Vol. 185, pp. 1124-1131.
- Lei, L. (2007), Essays on asset pricing with heterogeneous beliefs and bounded rational investor, PhD Dissertation, McGill University, Montreal.
- Li, T., (2007). Heterogeneous beliefs, asset prices, and volatility in a pure exchange economy. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 31, pp.1697-1727.
- Miller, E. M., (1977). Risk, uncertainty, and divergence opinion. Journal of Finance, Vol. 32, No. 4.
- Ofek, E., Richardson, M., (2002). The valuation and market rationality of internet stock prices. Oxford Review of Economic Policy, Vol. 18, pp. 265-287.
- Simon, H., (1955). "A behavioral model of rational choice". Journal of Economics, Vol. 69, pp. 99-118.
- Williams, J., (1977). Capital asset prices with heterogeneous beliefs. Journal of Financial Economics, Vol. 5, pp. 219-239.
- Zapatero, F., (1998). Effects of financial innovations on market volatility when beliefs are heterogeneous. Journal of Economics Dynamics and Control, Vol. 22, pp. 597-626.
- Zhang, Y. (2008). Three essays on investor heterogeneous beliefs. PhD Dissertation, University of Nebraska.