رابطه نظام راهبری و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا

2 استادیار دانشگاه صنعت نفت

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده

نظام راهبری شرکت‌ها مجموعه‌ای از فرایندها و ساختارهایی است که با استفاده از ساز و کارهای درون سازمانی و برون سازمانی در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی‌نفعان، پاسخگویی، شفافیت و عدالت در واحدهای تجاری است. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت‌ها در ایران با میزان حق‌الزحمه حسابرسی مستقل رابطه معنی‌داری دارد یا خیر و اینکه چنین رابطه‌ای در چه جهتی است. بدین منظور 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 به عنوان نمونه انتخاب شد و رابطه ده عامل شناخته شده نظام راهبری شرکت‌ها با توجه به مبانی نظری، ادبیات و منابع اطلاعاتی موجود با حق‌الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی است که از ده عامل پیشگفته، دو عامل درصد مالکیت نهادهای دولتی و شبه دولتی و نوع حسابرس با حق‌الزحمه حسابرسی مستقل رابطه مستقیم و معنی‌دار دارد.

کلیدواژه‌ها


-آذر، عادل و منصور مؤمنی (1387)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت.
- بنویدی، مجید (1385)، حاکمیت شرکتی، تازه‌های جهان بیمه، شماره 96، ص 21-3.
- بولو، قاسم (1385)، نظام راهبری شرکت و تأثیر آن بر کیفیت سود، ماهنامه بورس، شماره 8، ص 52-11.
- حساس‌یگانه، یحیی (1385)، حاکمیت شرکتی در ایران، فصلنامه حسابرس، شماره 32، ص 39-32.
- حساس‌یگانه، یحیی و معیری، مرتضی (1387)، حاکمیت شرکتی، حسابرسی و کمیته حسابرسی، فصلنامه حسابدار، سال بیست و سوم شماره 200، ص 66-57.
- حساس‌یگانه، یحیی و علوی طبری، سیدحسین (1383)، رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل،  فصلنامه مطالعات حسابداری، سال اول شماره 4، ص 82-72.
- رجبی، روح‌الله و محمدی خشوئی، حمزه (1387)، هزینه‌های نمایندگی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 5، شماره 53، ص 52-35.
- رهبری خرازی، مهسا (1385)، مطالعه و شناخت وضعیت حاکمیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با کشورهای جهان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
- سرمد، زهره و بازرگان، الهه و حجازی، الهه (1381)، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه.
- شهبازی، منصوره (1388)، تأثیر نظام راهبری شرکت‌ها بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا.
- عزیززاده، طاهره (1387)، اصول راهبری شرکت‌ها شرکت و مفهوم آن در شرکت‌های چندملیتی، فصلنامه حسابرس، سال دهم، شماره 41، ص 87-80.
- مجتهدزاده، ویدا؛ علوی طبری، سیدحسین و ناهید صفایی (2009)، راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارائه شده در دهمین کنفرانس بین‌المللی AAAA و دانشگاه کدیرحز ترکیه و چاپ شده در مجموعه مقالات.
- نوروسیس، ماریا جی (1378)، آموزش آنالیز داده‌ها با SPSS#8. [اکبر فتوحی]، تهران. انتشارات کانون نشر علوم، [1383].
 
- Abbott, L. J., Parker, S. and Raghunandan, P. (2003). The association between audit committee characteristics and audit fees. Journal of Practice and Theory, Vol. 22, pp:17-32.
- Bedard, J. C. and Johnstone, K. M. (2004). Earnings Manipulation Risk, Corporate Governance Risk, and Auditors' Planning and Pricing Decisions. The Accounting Review, Vol. 79, No. 2. pp. 277-304.
- Carcello, J. V.; Hermanson, D. R. and Neal, T. L. (2002). Board Characteristics and audit fees. Contemporary Accounting Reasearch, Vol.19, pp. 365-384.
- Cohen, J. R. and Hanno, D. M.(2000). Auditors' Consideration of Corporate Governance and Management Control Philosophy in Preplanning and Planning Judgments. A Journal of Practice and Theory, Vol. 19, No 2.
- Fan, J. P. and Wong, T.J. (2005). Do External Auditors Perform a Corporate Governance Role in Emerging Markets? Evidence from East Asia. Journal of Accounting Research, Vol. 43. pp. 35-72.
- Griffin, P., Lant, D. H. and Sun, Y. (2008). Corporate Governance and Audit Fees :Evidence of Countervailing Relations. Working Paper, available on www.ssrn.com.
- Hay, D., Knechel, R. and Ling, H. (2008). Evidence on the Impact of Internal Control and Corporate Governance on Audit Fees. International Journal of Auditing, Vol. 12. pp. 9-24.
- Nikkinen, J. and Sahlstrom, P., (2005) Risk in Audit Pricing: The Role of Firm-Specific Dimensions of Risk. Advances in International Accounting, Vol. 19, pp. 141- 151.