ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

هدف این مقاله ارائه یک چارچوب نظری به منظور توضیح و پیش‌بینی اصلاحات حسابداری دولت جمهوری اسلامی ایران با اقتباس از الگوی اقتضایی بین‌المللی لودر (2001) است که توسط محققان زیادی برای توضیح فرایند نوآوری در نظام حسابداری دولتی کشورهای متعددی به کار گرفته شده است و نقش پارادایم را در تحقیقات تطبیقی بین‌المللی حسابداری بخش عمومی ایفا می‌کند. یافته‌های این تحقیق پیمایشی نشاندهنده این است که حسابداری دولتی ایران در آستانه تحول بنیادین قرار دارد و محرک اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیشتر به دنبال اصلاحات مطرح شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جمله الزامات قانونی در مورد عملیاتی شدن بودجه است. هم­چنین این الگو در پیش‌بینی روند آینده اصلاحات در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته که تأییدی بر قدرت پیش‌بینی‌کنندگی الگوی لودر (2001) است.

کلیدواژه‌ها


-   باباجانی، جعفر، (1386)، ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن جهت استفاده در بخش عمومی ایران، پیک نور، سال پنجم، شماره چهارم، صفحات3 تا 27.
-   توکلی محمدی، محمد، (1384)، ارائه مدل اقتضائی برای عوامل محیطی مؤثر بر توسعه حسابداری در ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
-    Chan, J.L, Jones, R.H, Lüder, K.G. (1996). Modeling governmental accounting innovations: An assessment and future research directions. Research in Governmental and Nonprofit Accounting, JAI Press Inc, Vol. 9, pp. 1–19.
-    Christensen, M (2002), “Accrual accounting in the public sector: the case of the New South Wales Government”, Accounting History, Vol. 7, No. 2, pp. 93-124.
-    Christianes, J. and Brecht, R. (2009). Impact of IPSAS on Reforming Governmental Financial Information Systems: A Comparative Study. Working Paper, Ghent University, Belgium.
-    Diamond, J. (2002), Performance Budgeting: Is Accrual Accounting Required?. IMF, Working Paper: wp/02/240.
-    Diamond J.. (2003). Performance Budgeting: Managing the Reform Process. IMF Working Paper: WP/03/33.
-    Jaruga, A., Nowak, W. A. (1996), Toward a General Model of Public Sector Accounting Innovations, Research in Governmental and Nonprofit Accounting, JAI Press Inc, Vol. 9, pp. 21–31.
-    Jones, R.H., Pendlebury, M. (2000).Public Sector Accounting. 5th edition. Pitman.
-    Jorge S., (2003). Local government accounting in Portugal in comparative-international perspective. The Portuguese Foundation for Science and Technology.
-    Lüder K. (1989). Comparative government accounting study – interim summary report. Speyerer Forschungsberichte. N. 76.
-    Lüder K., (2001). Research in Comparative Governmental Accounting over the Last Decade – Achievements and Problems. presented at the VIIIth CIGAR Conference. Valencia.
-    Lüder K.,( 1994), The “Contingency Model” Reconsidered: Experiences from Italy, Japan and Spain. Perspectives on Performance Measurement and Public Sector Auditing. Berne: Paul Haupt Publishers, pp. 1-15.
-    Oly, R. H., (2007), Accounting innovation: the contingency Factors blocking the adoption of accrual accounting in the Malagasy's municipalities, AFC .
-    Ouda, H.A.G., (2010), A prescriptive model of the transition to accrual accounting in central government, International Journal of Governmental Financial Management. Vol. X, No. 1.
-    Pallot, J., (1995), Contextual variables underlying innovation in national budgeting, accounting and auditing: the case of New Zealand, presented at the Vth CIGAR Conference, Paris, May.
-    Saleh Z., (2007). Malaysian governmental accounting: national context and user orientation, International Review of Business Research Papers, Vol. 3, No. 2, pp. 376 – 384.
-    Upping, P., Oliver, J., (2011). Accounting change model for the public sector: adapting Luder's model for developing countries, International Review of Business Research Papers, Vol. 7, No. 1, pp. 364 – 380 .