بررسی رابطه‌ کیفیت سود و بازده آینده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین واحد پیشوا- سما

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ بین کیفیت سود و بازده آینده سهام در جهت سنجش محتوای اطلاعاتی کیفیت سود بویژه از نظر توان پیش‌بینی سودآوری و بازده آینده و نیز بررسی میزان توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران مالی به کیفیت سودهای گزارش شده است. از مجموعه معیارهای ارزیابی کیفیت سود، دو معیار نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی و حجم اقلام تعهدی آزمون شده است. در این پژوهش، اندازه و رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. در فرضیه‌های مورد آزمون این پژوهش کیفیت سود، حجم‌اقلام تعهدی، اجزای‌اختیاری ‌و اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل و بازده آینده سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه‌ بین آن‌ها در سطوح مختلف کیفیت سود مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که در سطح کلی داده‌ها، بین کیفیت سود و عوامل آن با بازده آینده سهام شرکت‌ها رابطة معناداری وجود ندارد ولی با بررسی داده‌ها در سطوح مختلف کیفیت سود، یافته‌های تحقیق در آزمون فرضیات دوم، سوم و چهارم و در سطوح متوسط و پایین کیفیت سود، بیانگر روابط معناداری بین متغیرهای مربوط است.

کلیدواژه‌ها


- ثقفی، علی و غلامرضا کردستانی (1383). بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره56، ص 37.
- جهانخانی، علی و احمد ظریف فرد (1374). آیا مدیران و سهامداران از معیارهای مناسبی برای اندازه‌گیری ارزش شرکت استفاده می‌کنند؟ تحقیقات مالی. دانشگاه تهران، سال دوم، شماره 7 و 8 ص  41 تا 66.
- خواجوی، شکرالله و امین ناظمی (1384). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی. شماره 40، ص 37 الی 67.
- راعی، رضا و احمد تلنگی (1383). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته، انتشارات سمت، ص 115.
- ظریف فرد، احمد (1378). شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه‌های اقتصادی ایران، پایان نامة دکتری، دانشگاه تهران.
- Barth. M.E., Beaver, W.H., and John, R., (2002). Constrains on Accrual Components of Earnings in Equity Valuation, www.ssrn.com.
- Bedard, J.C., Hoitash, R. and Hoitash, U., (2009). Material Weakness Remediation and Earnings Quality: A Detailed Examination. www.ssrn.com.
- Bhattacharya, N. Desai, H., and Venkataraman, K., (2006). Earnings Quality and Information Asymmetry, www.ssrn.com.
- Carol D., Lulseged, A. and Nowlin, S. (2002). Earnings Quality and Auditor Independence: an Examination using Non-audit Fee Data, www.Google.com.
- Chan, K., Louis. K. Chan, C., Jegadeesh, N. and Lakonishok, J. (2006). Earnings Quality and Stock Return, Journal of Business, vol. 79, No. 3.
- Charitou, A. (1997). The Role of Cash flows and Accruals in explaining Security Return: Evidence for UK, The European Accounting Review, Vol.6, pp. 629-652.
- Francis J., Lafond R., Olsson, P. and Schipper, K., (2002). The Market Pricing of Earnings Quality, Working Paper, Duke University and University of Wisconsin.
- Jones, J. (1991). Earnings Management during Import Relief Investigations, Journal of Accounting Research, Vol. 29, pp. 193-228.
- Ke Li, K., and Wei Tang, V. (2008). Earnings Quality and future Capital Investment: Evidence from Discretionary Accruals, www.ssrn.com.
- Garcia L.J.M, Garcia O.B. and Neophyta, E., (2008). Earnings Quality ex-post failed firms, www.ssrn.com.
- Lipe, R., (1990). The Relation between Stock Returns and Accounting Earnings Given Alternative Formation, Accounting Review. No, 65, pp. 49 – 71.
- Peter D. Wysocki, (2005). Assessing Earnings and Quality: US. and International Evidence, Working Paper.
- Radhakrishnan, O. Urcan, S. D., (2006). Earnings Quality and Excess Value of Diversification, www.ssrn.com.
- Schipper, K. and Vincent, L. (2003). Earnings Quality, Accounting horizons, Vol. 17, pp. 97- 110
- Scott R., (2003). Earnings Quality and short sellers, Accounting Horizon, PP. 49 – 61.
- Scott, R., Sloan, G. and Soliman, M. (2001). Information in Accruals about the Quality of Earnings, Working Paper, University of Michigan Business School.
- Sloan, R.G., (1996). Do Stock Prices fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?, Accounting Review, No. 71, pp. 289 – 315.