اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد

چکیده

این تحقیق به بررسی اثر رشد و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیارهای سنجش رفتار گزارشگری مدیریتی بر عدم تقارن زمانی (DT) به عنوان معیار سنجش محافظه‌کاری می‌پردازد. نتایج تحقیق، که بر رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و تعهدات اختیاری دلالت دارد با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی 43 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380تا 1387 و با بهره‌گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است. نتایج تحقیق بیانگر عدم رابطه معناداری بین رشد و عدم تقارن زمانی است. با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود برای ارزیابی محافظه‌کاری در گزارشگری مالی از اقلام تعهدی اختیاری استفاده شود. در صورت وجود محافظه‌کاری، اقلام تعهدی دوره به سمت صفر و سودها به سمت جریان وجوه نقد متمایل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- سدیدی، مهدی. (1387)، اثر محافظه‌کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
- کردستانی، غلامرضا و حبیب امیربیگی لنگرودی.(1387)، بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه‌کاری،  فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 52، ص106-89
- Basu, S., (1997), "The Conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings ", Journal of Accounting and Economics, Vol. 2, pp. 3-37
- Dechow‚ P., (1994). "Accounting earnings and cash flow as measure of firm performance: the role of accounting accruals". Journal of Accounting and Economics, Vol. 18, pp. 3-42.
- Gassen, J., Fulbier, R.O. and Sellhorn, T, (2006), "International differences in conditional conservatism- the role of unconditional conservatism and Incom smoothing". Working paper, Humblod Universitat Zu Berlin.
- Givoly, D., and Hayn, C., (2000), "The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative?" Journal of Accounting and Economics, Vol. 29, No. 3, pp. 287-320.
- Givoly, D., and Hayn, C., and Natarajan, A., (2006), Measuring reporting conservatism" on line http://www.ssrn.com.
- Healy, P. M., (1985), "The effect of bonus schemes on accounting decisions". Journal of Accounting and Economics, Vol.39, pp. 1-47
- Pae, J., (2007) "Unexpected accruals and conditional accounting conservatism" Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 34, pp. 681-704
- Lobo, G.J., Parthasarat, K. and Sivaramakrishnan, S., (2008), "Growth, managerial reporting behavior, and accounting conservatism". on line http://www.ssrn.com
- Pope, P.F., and Walker, M., (1999), "International differences in the timeliness, conservatism, and classification of earnings". on line http://www.ssrn.com
- Price, R.A., (2005), "Accounting conservatism and the asymmetry in the earnings response to current and lagged returnes", on line, http://www.ssrn.com.
- Ross, L. and Watts, R, (2002), "Conservatism in accounting. University of Rochester", on line www.yahoo.com
- Sanjay, B., (2006), "Differences in the role of accruals for conditional conservatism between profit firm and loss firms,".on line.google.com
- Watts, R.L., (2003), "Conservatism in accounting part II: Evidence and Research Opportunities." Accounting Horizons, PP. 287-301.