بررسی کارایی استفاده از نسبت دوپونت تعدیل شده و اجزای آن به منظور پیش بینی تغییرات سودآوری آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این تحقیق به بررسی توان پیش‌بینی شوندگی تغییرات بازده خالص دارایی‌های عملیاتی یک سال بعد پرداخته است. در این تحقیق به بررسی این نکته پرداخته شده است که آیا نسبت دوپونت تعدیل شده  سال جاری، توان بهتری به منظور پیش‌بینی‌ تغییرات بازده خالص دارایی‌های عملیاتی دارد و یا تفکیک آن به اجزای تشکیل‌دهنده، توان پیش‌بینی‌کنندگی تغییرات بازده خالص دارایی‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد. نتایج تحقیق، که براساس رگرسیون چندگانه و برای دوره زمانی 1378 تا 1387 انجام شد، نشان داد که تفکیک نسبت دوپونت تعدیل شده به اجزای آن، توان پیش‌بینی تغییرات سودآوری سال‌های آینده را افزایش نمی‌دهد و این در حالی است که تفکیک تغییرات نسبت دوپونت تعدیل شده به تغییرات اجزا، این توان را افزایش می‌دهد و از این میان تغییرات گردش خالص دارایی‌های عملیاتی توان بهتری به منظور پیش‌بینی‌کنندگی تغییرات سودآوری سال‌های آینده دارد.

کلیدواژه‌ها


- پی نوو‌، ریموند‌، (1387)‌، «مدیریت مالی»‌، ج اول‌، چاپ چهاردهم‌، ترجمه علی جهانخانی، علی پارسائیان‌، سمت‌، تهران.
- علوی طبری‌، سید‌حسین، و صونا ‌علیزاده‌اقدم‌، (1385)‌، «پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های سودآوری»‌، مجله دانش و پژوهش حسابداری‌، سال دوم‌، شماره 6، پاییز، ص‌ 63-56.
- کرمی‌، غلامرضا‌، و حامد عمرانی‌،(1389)‌، «تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه‌کاری بر ارزش شرکت»‌، بررسیهای حسابداری و حسابرسی‌، دوره 17‌، شماره 59‌، بهار، ص‌ 96-79.
- مجتهدزاده‌، ویدا‌، و اعظم ولی‌زاده لاریجانی، (1389)‌، «رابطه مدیریت سود و بازده آینده داراییها و جریانهای نقد عملیاتی آینده، تحقیقات حسابداری‌ و حسابرسی، سال دوم‌، شماره6‌، تابستان، ‌ص 33-22.
- مهرانی‌، ساسان‌، و کاوه مهرانی‌، (1382)‌، «رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران»‌، بررسیهای حسابداری و حسابرسی‌، شماره33‌، پاییز، ص. 105-93.
- ودیعی‌، محمدحسین‌، و مجید بخشی‌، (1389)‌، «استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش‌بینی سودآوری آینده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»‌، تحقیقات حسابداری‌ و حسابرسی ، سال دوم‌، شماره6‌، تابستان، ‌ص. 67-54.
- یحیی ‌زاده‌فر‌، محمود‌، شمس‌، شهاب‌الدین‌، و سیدجعفر لاریمی‌، (1389)‌، «رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»‌، بررسیهای حسابداری و حسابرسی‌، دوره 17‌، شماره 59‌، بهار، ‌ص. 128-113.
- Amir, E. Kama, I. and Livnat, J.,, (2007), The Market Reaction to ROA and ROA Components. www.ssrn.com.
- Amir, E. Kama, I. and Livnat, J., (2010), Conditional versus unconditional persistence of RNOA components: implications for valuation, Review accounting study, Vol. 10.
- Fairfield, M. P. and Yohn, T. L., (2001), Using asset turnover and profit margin to forecast changes in profitability, Review of accounting Studies, Vol. 6, pp. 371-385.
- Feltham, G. Ohlson, J, (1985), valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities, Contemporary Accounting Research, spring, pp. 689-731.
- Ohson. J, (1995), Earnings, book values and dividends in security valuation. Contemporary Accounting Research, spring, pp. 661-687.
- Penman. S., and Zhangm, X. J., (2006), Modeling sustainable earnings and P/E ratios using financial statement information, Columbia University, www.ssrn.com
- Soliman.T. M., (2004), Using industry-adjusted dupont analysis to predict future profitability, www.ssrn.com
- Soliman.T. M.,(2008), The use of dupont analysis by market participants, The accounting Review, Vol. 83, No. 3, pp. 823-853.