اثر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 مدرس مدعو حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

چکیده

شرکت‌های با آنتروپی پایین صورت‌های مالی، به دلیل ارزیابی ریسک اطلاعات پایین‌تر و اعتماد سرمایه‌گذاران، از هزینۀ تأمین سرمایه پایین‌تری برخوردار هستند. این شرکت‌ها از اختیار عمل بیشتری برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه برخوردار هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آنتروپی صورت‌های مالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده‌ها برای 154 شرکت (1694 سال- شرکت) در افق زمانی سال 1384 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌ها از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده‌شده است. جهت تخمین سرعت تعدیل، از الگوی تعدیل جزئی و برای اندازه‌گیری آنتروپی صورت‌های مالی از آنتروپی عمومی، آنتروپی پیوستۀ رنی و شنون استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عامل آنتروپی صورت‌های مالی و شاخص‌های بکار گرفته‌شده برای آن، رابطۀ معکوسی با سرعت رسیدن شرکت‌ها به ساختار سرمایه بهینه‌شان دارد. نتایج پژوهش حاکی از وجود سرعت تعدیل 59% و 72% به ترتیب برای شرکت‌های با آنتروپی عمومی بالا و پایین است.

کلیدواژه‌ها


اسدی، غلامحسین؛ بیات، مرتضی؛ نقدی، سجاد. (1393). عوامل مالی و غیرمالی مؤثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(2)، 203-187.
اصولیان، محمد؛ باقری، الهام. (1395). بررسی تأثیر جریان وجوه نقد بر شکاف میان نسبت اهرم واقعی و بهینه. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 323-311.
اعتمادی، حسین؛ منتظری، جواد. (1392). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید. بررسی‌های حسابداری وحسابرس، 20(3)، 26-1.
امینی‌‌مهر، اکبر؛ خاکسار، حمیدرضا. (1393). بررسی ارتباط عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه شرکت‌ها. پژوهش‌های نوین در حسابداری، (2)5، 68-57.
بنی‌مهد، بهمن؛ عربی، مهدی؛ حسن‌پور، شیوا. (1395). کتاب پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری. انتشارات ترمه.
تائبی نقندری، امیرحسین؛ تائبی نقندری، علی؛ عباس‌زاده، مهری. (1396). تأثیر تعدیل‌گری اندازۀ شرکت بر رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها. دانش حسابداری، 8(1)، 182-155.
رامشه، منیژه؛ سلیمانی امیری؛ غلامرضا. اسکندری، رسول. (1395). بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه‌بر اساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(4)، 186-161.
زینلی، حدیث؛ زند وکیلی، نجمه. (1396). قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی مبتنی بر آنتروپی. پانزدهمین همایش ملی حسابداری.
ستایش، محمدحسین؛ کارگرفرد جهرمی، محدثه. (1390). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه. دانش حسابداری مالی،(1)1، 32-10.
ستایش، محمدحسین؛ کاظم‌نژاد، مصطفی؛ شفیعی، محمدجواد. (1388). کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعیین ساختار بهینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،16(3)، 58-39.
سجادی، سیدحسین؛ محمدی، کامران؛ سلگی، محمد. (1390). بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایۀ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، 3(10)، 35-22.
صمدی، سعید؛ سهیلی، سیروس؛ کبیری‌پور، وحید. (1392). تحلیل تأثیر فرصت‌های رشد بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 5(1)، 168-141.
عبداله‌زاده، سلام؛ لشگری، زهرا؛ فرقاندوست حقیقی،کامبیز؛ آراد، حامد. (۱۳۹۱). بررسی آنتروپی صورت‌های مالی و اثر آن بر تغییرات سود در صنایع بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان.
قلی‌زاده، محمدحسن؛ میرعسکری، سیدرضا؛ پورذاکرعربانی، سوگند. (1395). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های کوچک و بزرگ. کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری.
کردستانی، غلامرضا؛ پیرداوری، طناز. (1391). ساختار سرمایه، آزمون تجربی نظریۀ زمانبندی بازار. دانش حسابداری، 3(9)، 142-123.
کوک، حجت‌الله. (1374). ارتباط تغییرات سود و ترکیب ترازنامه. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
گاسباریان، آندره. (1377). رابطۀ آنتروپی وضعیت مالی با ریسک سیستماتیک بتا، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
گرجی، امیرمحسن؛ راعی، رضا. (1394). تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک الگو دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تأکید بر عامل رقابت بازار محصول. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(25)، 67-43.
گندم‌کار، حسن. (1380). بررسی ارتباط بین تغییرات ترکیب ترازنامه و ریسک، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
مظاهری، طهماسب. (1388). تبیین ساختار سرمایه مناسب در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامۀ دکتری، دانشگاه تهران، دانشکدۀ مدیریت.
مهرانی، کاوه؛ تحریری، آرش؛ فرهادی، سوران. (1393). چرخة عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. دانش حسابداری، 5(17)، 180-163.
ناظمی اردکانی، مهدی؛ زارع، امیرحسین. (1395). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته. چشم انداز مدیریت مالی، 15، 59-43.
ولی‌زاده لاریجانی، اعظم؛ اثنی‌عشری، حمیده. (1396). ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در چرخۀ عمر شرکت و نقش سودآوری. راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، 92-69.
هاشمی، سیدعباس؛ کشاورز مهر، داود. (1394). بررسی عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه: الگو آستانه‌ای پویا. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(23)، 78-59.
هاشمی، سیدعباس؛ کشاورزمهر، داود؛ شهریاری، مجتبی. (۱۳۹۶). تعدیل ساختار سرمایه: روش گشتاورهای تعمیم‌یافته. سیاست های مالی واقتصادی، ۵(۱۸)، 102-77.
Abdollahzadeh, S., Lashkary, Z., Forqandost Haqiqi, K., Arad, H. (2012). Review the relationship between entropy and profit variables in industries of Tehran Stock Exchange. National Conference on Accounting, Financial Management and Investment, Gorgan, Golestan Applied Scientific University [In Persian].
Aminimehr, A., Khaksar, H.R. (2014). The relationship between the determinants of capital structure. New Research in Accounting, 5(2), 57-68 [In Persian].
An, Z., Li, D., Yu, J. (2015). Firm crash risk, information environment and speed of leverage adjustment. Journal of Corporate Finance, 31, 132-151.
Antao, P., Bonfim, D. (2014). The dynamics of capital structure decisions, Working Paper, Available at SSRN: http: //ssrn. com/ abstract=2512249.
Antoniou, A., Guney, Y., Paudyal, K. (2008). The determinants of capital structure: Capital market-oriented versus bank-oriented institutions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(1), 59-92.
Arellano, M., Bond, S.R. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 227-297.
Asadi, G., Bayat, M., Naghdi, S. (2015). Financial and non-financial factors effective on capital structure decisions. Empirical Research in Accounting, 4(2), 187-203 [In Persian].
Baker, M., Wurgler, J. (2002). Market timing and capital structure. Journal of Finance, 57, 1-30.
Banimahd, B., Arabi, M., Hasanpour, S. (2016). Experimental Research and Methodology in Accounting. 419-421 [In Persian].
Casrto, P., Fernandez, M., Amor Tapia, B., Miguel, A. (2016). Target leverage and speed of adjustment along the life cycle of European listed firms. BRQ Business Research Quarterly, 19(3), 188-205.
Chang, Y., Chen., Y., Robin, K.C., Huang, T. (2015). Corporate governance, product market competition and dynamic capital structure. International Review of Economics and Finance, 38, 44-55.
Chang, Y., Robin, K.C., Chou, Huang, T. (2014). Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence. Journal of Banking and Finance, 48, 374-385.
Cook, D.O. Tang, T. (2010). Macroeconomic conditions and capital structure adjustment speed. Journal of Corporate Finance, 16(1), 73-87.
Cook, H. (1995). Relationship between profit change and combined balance sheet. Master's Thesis, Tarbiat Modarres University [In Persian].
Dang, V.A., Kim, M., Shin, Y. (2012). Asymmetric capital structure adjustments: New evidence from dynamic panel threshold models. Journal of Empirical Finance, 19(4), 465-482.
Dang, V.A., Kim, M., Shin, Y. (2014). Asymmetric adjustment toward optimal capital structure: Evidence from a crisis. International Review of Financial Analysis, 33, 226-242.
Donaldson, G. (2000). Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the determination of corporate debt capacity. Beard Books.
Drobetz, W., Pensa, P., Wanzenried, G. (2006). Firm characteristics and dynamic capital structure adjustment. Retrieved from http://www.econbiz.de/ archiv1/2008/58934_dynamic_capital_structure.pdf.
Drobetz, W., Wanzenried, G. (2006). What determines the speed of adjustment to the target capital structure? Applied Financial Economics, 16(13), 941-958.
Dufour, D., Luu, P., Teller, P. (2018). The influence of cash flow on the speed of adjustment to the optimal capital structure. Research in International Business and Finance.45, 62-71.
Easley, D., O'hara, M. (2004). Information and the cost of capital. The Journal of Finance, 59(4), 1553-1583.
Eriotis, N., Vasiliou, D., Ventoura-Neokosmidi, Z. (2007). How firm characteristics affect capital structure: An empirical study. Managerial Finance, 33(5), 321-331.
Etemadi, H., Montazeri, J. (2013). Reviewing influential factors on capital structure of firms listed in Tehran security exchange with emphases on production market competition. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20(3), 1-26 [In Persian].
Fama, E.F., French, K.R. (2005). Financing decisions: who issues stock? Journal of Financial Economics, 76(3), 549-582.
Fama, E.F., French, K.R. (2002). Testing trade-off and pecking order predictions about dividends and debt. The Review of Financial Studies, 15(1), 1-33.
Faulkender, M., Flannery, M.J., Hankins, K.W., Smith, J.M. (2012). Cash flows and leverage adjustments. Journal of Financial Economics, 103(3), 632-646.
Flannery, M.J., Rangan, K.P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics, 79(3), 469-506.
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39, 295-327.
Gandomkar, H. (2001). Investigate relationship between balance sheet and risk changes. Master's Thesis, Tehran University [In Persian].
Gholizadeh, M.H., Mirasekari, S.R., Pourzakar-e-Erbani, S. (2016). Investigating the asymmetry of the speed reduction of capital structure in small and large companies. Comprehensive Conference on Management and Accounting Sciences [In Persian].
Gorji, A., Raei, R. (2015). Identification of capital structure adjustment speed using a dynamic model of optimal capital structure; emphasis on product market competition factor. Financial Knowledge of Securities Analysis, 8(25), 43-67 [In Persian].
Gosparyan, A. (1998) .Relationship between entropy of financial status and systematic risk of beta. Master's Thesis, Shahid Beheshti University [In Persian].
Hashemi S.A., Keshavarz Mehr, D., Shahriyari, M. (2017). Capital structure adjustment: Generalized methods of moments. Quarterly Journal of Economic and Financial Policy, 5(18), 77-102 [In Persian].
Hashemi, S.A., Keshavarz Mehr, D. (2015). Investigating the asymmetry of the capital adjustment speed: A dynamic upper model. Financial Engineering and Securities Management, 6(23), 59-78 [In Persian].
Huang, R., Ritter, J.R. (2009). Testing theories of capital structure and estimating the speed of adjustment. Journal of Financial and Quantitative analysis, 44(2), 237-271.
Jorheden, L., Fallenius, M. (2007). Target capital structure and adjustment speed-a dynamic panel data analysis of Swedish firms. Master Thesis, Lunds University.
Kordestani, G., Pirdavari, T. (2012). Capital structure: The emprical investigation of market timing theory. Journal of Accounting Knowledge, 3(9), 123-142 [In Persian].
Leary, M.T., Roberts, M.R. (2005). Do firms rebalance their capital structures? Journal of Finance, 60(6), 2575-2619.
Luigi, P., Sorin, V. (2009). A review of the capital structure theories. Annals of Faculty of Economics, 3(1), 315-320.
Maasoumi, E., Racine, J. (2002). Entropy and predictability of stock market returns. Journal of Economictrics, 107(1-2), 291-312.
Mazaheri, T. (2009). Explaining the proper capital structure of the companies listed in the Tehran Stock Exchange. Ph.D. Dissertation, University of Tehran, [In Persian].
Mehrani, K., Tahriri, A., Farhadi, S. (2014). Firm’s life cycle, capital structure and value of firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Accounting Knowledge, 5(17), 163-180 [In Persian].
Modigliani, F., Miller, M.H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: A correction. The American Economic Review, 53(3), 433-443.
Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297.
Muchiri, M.J., Muturi, W.M., Ngumi, P.M. (2016). Relationship between financial structure and financial performance of firms listed at East Africa securities exchanges. Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking, 5(1), 1734-1755.
Myers, S.C. (1984). The capital structure puzzle. Journal of Finance, 39(3), 574-592.
Myers, S.C., Majluf, N.S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.
Nazemi Ardekani, M., Zare, A. (2016). Investigating the effect of corporate governance on the rate of capital structure adjustment using generalized method of moments. Financial Management Perspective, 3(15), 43-59 [In Persian].
Ormos, M., Zibriczky, D. (2014). Entropy-based financial asset pricing. PloS one, 9(12), e115742.
Osoolian, M., Bagheri, E. (2016). A study on the effect of cash flows on the gap between the actual leverage and optimal financial leverage ratio. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(3), 311-332 [In Persian].
Ozkan, A. (2001). Determinants of capital structure and adjustment to long run target: Evidence from UK company panel data. Journal of Business Finance and Accounting, 28(1-2), 175-198.
Oztekin, O. (2015). Capital structure decisions around the world: Which factors are reliably important? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50(3), 301-323.
Ramesheh, M., Soleimani Amiri, G. (2016). Speed of adjustment to target capital structure based on interaction between trade-off and pecking order theories in Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 5(4), 161-186 [In Persian].
Sajjadi, S.H., Mohammadi, K., Selagi, M. (2011). Investigating the impact of company characteristics on the company's capital structure accepted in Tehran Stock Exchange. Accounting Research, 3(10) [In Persian].
Samadi, S., Soheili, S., Kabiripour, V. (2013). An analysis of the effects of growth opportunities on financial leverage of companies listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 5(1), 141-168 [In Persian].
Setayesh, M., Kazemnejad, M., Shafiee, M. (2010). Genetic algorithms in determining optimal capital structure of firms accepted in Tehran Stock Exchange. Iranian Accounting And Auditing Review, 16(3), 39-58 [In Persian].
Setayesh, M., Taghizadeh, R., Jcokar, M. (2017). Investigation the effect of accrual based earnings management and real earnings management on stock price crash risk of the listed companies in Tehran Stock Exchange. Accounting Empirical Research of Financial, 4(1), 44-23 [In Persian].
Shyam Sunder, L. Myers, S. (1999). Testing static trade off against pecking order models of capital structure. Journal of Financial Economics, 51(2), 219-244.
Smith, D.J., Chen, J., Anderson, H.D. (2015). The influence of firm financial position and industry characteristics on capital structure adjustment. Accounting and Finance, 55(4), 1135-1169.
Taebi Noghondari, A., Taebi Noghondari, A. (2017). The mediation effect of financial leverage on the relationship between ownership concentration and financial corporate performance. Iranian Journal of Management Studies, 10(3), 697-714.
Taebi Noghondari, A., Taebi Noghondari, A., Abbaszadeh, M. (2017). Moderating effect of firm size on relationship between corporate governance and corporate economic performance. Journal of Accounting Knowledge, 8(1), 155-182 [In Persian].
Thomas, J.A., Cover, T.M. (2006). Elements of Information Theory, 2nd edition, A John Wiley & Sons.
Valizadeh Larijani, A., Esnaashari, H. (2018). Capital structure and its adjustment speed in firm's life cycle and the role of profitability. Financial Management Strategy, 5(4), 69-92 [In Persian].
Welch, I. (2004). Capital structure and stock returns. Journal of Political Economy, 112(1), 106-131.
Wojewodzki, M., Poon, W.P., Shen, J. (2018). The role of credit ratings on capital structure and its speed of adjustment: An international study. The European Journal of Finance, 24(9), 735-760.
Zaynili, H., Zandvakili, N. (2017). Pricing for entropy-based finance. 15th National Accounting Conference [In Persian].