بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیرساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تأثیر متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیأت‌مدیره و اندازه هیأت‌مدیره بر ضریب واکنش سود بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در دوره زمانی 1381 تا 1387، است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش، «داده­های ترکیبی» است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که محتوای اطلاعاتی سود با تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیأت ‌مدیره و اندازه هیأت ‌مدیره با محتوای اطلاعاتی سود یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


-        حساس‌یگانه، یحیی. (1385). حاکمیت شرکتی در ایران. حسابرس، شماره 32، ‌ص 39-32.
-        ستایش، محمدحسین، قربانی، اصغر، و گل‌محمدی، مریم. (1389). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، شماره 7، ‌ص. 51-34.
-        شعری، صابر، و مرفوع، محمد. (1386). رابطه درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت‌مدیره و سرمایه‎گذاران نهادی با پیش‌بینی سود شرکت‌ها. مطالعات حسابداری، شماره 17، ‌ص63-28.
-         صادقی شریف، سیدجلال، و کفاش پنجه‌شاهی، محمد. (1388). تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 55، ‌ص 66-51.
-        کرمی، غلامرضا. (1387). بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و محتوای اطلاعاتی سود. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 54،‌ ص 100-81.
-        نصراللهی، زهرا، و عارف‌منش، زهره. (1389). بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، سال اول، شماره 3، 138-117.
-        نمازی، محمد، و زارع، بهروز. (1383). کاربرد تئوری اطلاعات در تعیین ریسک سیستماتیک، مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ص 100-79.
-        نمازی، محمد، و کرمانی، احسان. (1387). تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 53، ص 100-83.
 
-        Ahmed, K. Hossain, M. and Adams, M. B. (2006). The Effects of Board Composition and Board Size on the Informativeness of Annual Accounting Earnings. Corporate Governance, Vol. 14, No. 5, pp.418- 431.
-        Anderson, K. L. Deli, D. N. and Gillan, S. L.  (2003). Boards of Directors, Audit Committees, and the Information Content of Earnings. Available at SSRN: http://ssrn.com. [Online] [7 September 2010].
-        Chang, J. (2008). Earnings Informativeness, Earnings management and Corporate Governance under the Sarbanes- Oxley Act of 2002. Doctoral Dissertation, Morgan State University.
-        Chang, J. and Sun, H. (2009). Crossed-listed Foreign Firms' Earnings Informativeness, Earnings Management and Disclosures of Corporate Governance Information under SOX. The International Journal of Accounting, Vol. 4, pp. 1–32.
-        Chang, J. and Sun, H. (2010). Does the Disclosure of Corporate governance Structures Affect Firms’ Earnings Quality?. Review of Accounting and Finance, Vol. 9, No. 3, pp. 212-243.
-        Dey, A. (2005). Corporate Governance and Financial Reporting. Doctoral Dissertation, University of Illinois.
-        Dimitropoulos, P. E. and Asteriou, D. (2010). The Effect of Board Composition on the Informativeness and Quality of Annual Earnings: Empirical Evidence from Greece. Research in International Business and Finance, Vol. 24, pp. 190–205.
-        Fan, J. and Wong, T. (2002). Corporate Ownership Structure and the Informativeness of Accounting Earnings in East Asia. Journal of Accounting and Economics, Vol. 33, pp. 401–425.
-        Firth, M. Fung, P. M. Y. and Rui, O. M.  (2007). Ownership, Two-tier Board Structure, and the Informativeness of Earnings– Evidence from China. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 26, pp.463–496.
-        Han, S. (2006). Ownership Structure and Characteristic of Earnings. Doctoral Dissertation, University of Illinois.
-        Hendriksen, E. and V. Berda (1992‌). Accounting Theory. 5th ed. New Yourk: Irwiin.
-        Jung, K. and Kwon, S.Y. (2002). Ownership Structure and Earnings Informativeness Evidence from Korea. The International Journal of Accounting, Vol. 37, pp. 301–325.
-        Korczak, A. and Korczak, P. (2009). Corporate Ownership and the Information Content of Earnings in Poland. Applied Financial Economics, Vol. 19, pp. 703–717.
-        Petra, S. T. (2002). The Effects of Governance Structure and Ownership Structure on the Informativeness of Earnings. Doctoral Dissertation, The State University of New Jersey.
-        Petra, S.T. (2007). The Effects of Corporate Governance on the Informativeness of Earnings. Economics of Governance, Vol. 8, pp.129–152.
-        Sánchez-Ballesta, J. and García-Meca, E. (2007). Ownership Structure, Discretionary Accruals and the Informativeness of Earnings. Corporate Governance, Vol. 15, No.4, pp.677- 691.
-        Scott, W (2007). Financial Accounting Theory. Tehran: Terme.
-        Vafeas, N. (2000). Board Structure and the Informativeness of Earnings. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 19, pp.139-160.
-        Warfield T. Wild J. and Wild, K. (1995). Managerial Ownership, Accounting Choices, and Informativeness of Earnings. Journal of Accounting and Economics, Vol. 20, No.1, pp.61–91.
-        Zhao, R and Millet-Reyes, B. (2007). Ownership Structure and Accounting Information Content: Evidence from France. Journal of International Financial Management and Accounting, Vol. 18, No. 3, pp. 223-246.