بررسی رابطه بین مالکیت اصلی و محافظه کاری در سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

این تحقیق به بررسی اثر ساختار مالکیت بر محافظه‌کاری در سود پرداخته است. میزان استفاده از روش‌های محافظه‌کارانه برای شناسایی بموقع زیان و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به دو موضوع بستگی دارد: 1- میزان سهام سهامدار کنترل کننده، 2- انحراف بین حق‌رأی و حق جریان وجوه نقد1 آنها. در این مقاله از الگوی بسط یافته باسو 2(1997) برای ‌تجزیه ‌و ‌تحلیل ‌موضوع ‌و‌56 ‌شرکت ‌حایز ‌شرایط ‌برای‌دوره‌زمانی 87-1383 استفاده شد. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر رابطه منفی بین میزان مالکیت سهامدار کنترل‌کننده و سطح محافظه‌کاری در سود است. این نتیجه با کاهش سطح قراردادهای برون سازمانی سازگار است. به علاوه، بین این انحراف با محافظه‌کاری در سود رابطه منفی به دست آمد. زمانی که این تفاوت افزایش می‌یابد، شرکت با هزینه‌های زیادتر قراردادهای برون سازمانی روبه‌رو می‌شود.

کلیدواژه‌ها


- رحمانی، علی، و غلام‌زاده، مسعود (1388)، مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 4، ص‌ 18-1
- رضازاده، جواد، و آزاد، عبدالله (١۳٨۷)، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۵4، ‌ص 63-80.
- قائمی، محمدحسین؛ ودیعی، محمدحسین، و حاجی‌پور، میثم (1389)، تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود، دانش حسابداری،  سال اول، شماره 2، ص 73-55
- کردستانی، غلامرضا؛ امیربیگی، حبیب (١۳٨7)، محافظه‌کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود، MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه‌کاری، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۵2، ص‌. 89 تا 106.
- مرادزاده، مهدی؛ ناظمی اردکانی، مهدی؛ غلامی، رضا، و فرزانی، حجت اله، (1388)، بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 55، ص 98-85
- مهرانی، کاوه، حلاج، محمد، و حسنی، عباس (1388)، بررسی محافظه‌کاری در سود حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شماره 3، ‌ص. 107-88.
- نصرالهی، زهرا؛ عارف‌منش، زهره. (1389)، بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری، سال اول، شماره 3، ص 138-117
 
- Ball, R. and Shivakumar, L, (2005). Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition timeliness, Journal of accounting and Economics, Vol. 39, No. 1, pp. 83-128.
- Ball, R., Kothari, S. and Robin, A. (2000). The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings, Journal of Accounting and Economics, Vol. 29, pp. 1-51.
- Ball, R., Robin, A. and Wu, J.S. (2003), Incentives versus standards: properties of accounting income in four East Asian countries and implications for acceptance of IAS, Journal of Accounting and Economics, Vol. 36, pp. 235–270.
- Basu, S. (1997), The conservatism principle and the Asymmetric timeliness of earnings, Journal of Accounting and Economics, Vol. 24, No. 1.
- Bushman, R., Piotroski, J. and Smith, A. (2006) Capital allocation and timely accounting recognition of economic losses, Working Paper, University of North Carolina and University of Chicago.
- Chalmers, K. and Godfrey, J.M. (2004), Reputation costs: the impetus for voluntary derivative financial instrument reporting, Accounting, Organizations and Society, Vol.29, pp. 95-125.
- Dargenidou, C., McLeay, S. and Raonic, I., (2007), Ownership, investor protection and earnings expectations, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 34, No. (1-2), pp. 247-268.
- Du, J. and Dai, Y. (2005), Ultimate corporate ownership structures and capital structures: evidence from East Asian economies, Corporate Governance: An International Review, Vol. 13, No. 1, pp. 60-71.
- Fan, J.P.H. and Wong, T.J. (2002) Corporate ownership structure and the informativeness of accounting earnings in East Asia, Journal of Accounting and Economics, Vol. 33, pp. 401-425.
- Haw, I., Hu, B., Hwang, L. and Wu, W. (2004).Ultimate ownership, income management, and legal and extra-legal  institutions, Journal of Accounting Research, Vol. 42, pp. 423-462.
- Jung, K. and Kwon, S.Y. (2002) Ownership structure and earnings informativeness: Evidence from Korea, International Journal of Accounting, Vol. 37, pp. 301–325.
- La Porta, R., López-de-Silanes, F. and Shleifer, A. (1999) Corporate ownership around the world, The Journal of Finance, Vol. 54, pp. 471-517.
- LaFond, R. (2005) The influence of ownership structure on earnings conservatism and the informativeness of stock prices: an international comparison, working paper, sloan school of  management.
- LaFond, R. and Roychowdhury, S., (2008), Managerial ownership and accounting conservatism, Journal of Accounting Research, Vol. 46, No. 1.
- LaFond, R., and Watts, R., (2008), The Information Role of Conservatism, The Accounting Review, No. 83, No. 2.
- Mu Haw, Simon Ho, Tong, Y., Zhang, F. (2009).Complex ownership structures and accounting conservatism, Working paper, texas christian university.
- Peek E., Buijink, W. and Coppens, L. (2009) Accounting conservatism in the European Union: The influence of institutions and incentives, Contemporary Accounting Research, Forthcoming.
- Roychowdhury, S., and Watts, R. (2007). Asymmetric timeliness of earnings, market to book and conservatism in financial reporting, Journal of Accounting and Economics, Vol. 44, No. 1.
- Sanchez, C., Aleman, J., Martin, D., (2009). Ultimate Ownership and Earnings conservatism, European Accounting Review, Forthcoming
- Watts, R.(2003). Conservatism in accounting part Ι and II: explanations and implications, accounting horizons, Vol. 17, No. 3.