نوسانات سود و امکان پیش بینی آن

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این نوشتار با بهره‌گیری از چارچوب نظری تحقیق دیچو و تانگ (2009) و با استفاده از اطلاعات مالی سال‌های 1379 تا 1385 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین نوسانات و امکان پیش‌بینی سود حسابداری در افق زمانی کوتاه و بلندمدت می‌پردازد. این تحقیق، ضمن تأیید معنی‌داری رابطه معکوس بین نوسانات سود و امکان پیش‌بینی آن، نشان داد که اولاً سودهای تاریخی در پیش‌بینی سودهای آینده نقش مهمی دارد و ثانیاً پایداری سود، عامل کلیدی در تحلیل رابطه بین نوسانات و امکان پیش‌بینی آن است. در افق زمانی کوتاه‌مدت، شواهد تحقیق حاکی است که سودهای کم‌نوسان نسبت به سودهای پرنوسان از پایداری و امکان پیش‌بینی بیشتری برخوردارند. همچنین صرف‌نظر از نوسانات سود، سودهای واقع در کرانهای بالا برخلاف انتظار، امکان پیش‌بینی بیشتری دارد. علاوه بر این، امکان پیش‌بینی سود در سطوح کم نوسان جریان‌های نقدی عملیاتی، نسبت به سطوح پر‌نوسان از قابلیت پیش‌بینی کنندگی مناسبتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


- آقایی، محمدعلی؛ و امید مختاریان، (1383) «بررسی عوامل مؤثر در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۳6، ص 3 تا 25.
- بهرامفر، نقی؛ و بهزاد کاردان ، (1387)، «بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری مندرج در صورتهای مالی و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی سود»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۲، ص 3 تا 17.
- بهرامفر، نقی؛ سید حسام شمس‌عالم، (1383)، «بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده آینده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۷، ص 23 تا 50.
- ثقفی، علی؛ و محمدعلی آقایی، (1373)، «رفتار سود حسابداری»، پایان­نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
- ثقفی، علی؛ و عبدالرضا تالانه، (1385)، «نقش سود، ارزش دفتری، و اختیار واگذاری در ارزشیابی حق مالکانه در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران»،  بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ص 3 تا 34.
- ثقفی، علی؛ و غلام‌رضا کردستانی، (1383)، «بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار» ،  بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 37، ص 51 – 72.
- کاردان، بهزاد، (1387)، «بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری مندرج در صورتهای مالی  ارائه مدلی جهت پیش‌بینی سود»، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، تهران.
- کردستانی، غلامرضا؛ ضیاءالدین مجدی، (1386)، «بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 48، ص85 تا104.
- مؤمنی، منصور؛ علی، فعال قیومی، (1386)، «تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS»، تهران: کتاب نو.
- نوروش، ایرج؛ غلامزاده، مهدی، (1382)، «بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سریهای زمانی باکس – جنکیز». بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 52، ص 3 تا 25.
- Dechow, P., and Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors, Accounting Review, Vol. 77 (Suppl.), pp. 35–59.
- Dichev, D., and Tang, W., (2009). "Earnings volatility and earnings predictability", Journal of Accounting and Economics, Vol. 47, pp. 160–181.
- Dichev, D., and Tang, W. (2008). Matching and the changing properties of accounting earnings over the last 40 years. Accounting Review, Vol. 83, pp. 1–36.
- Finger, A.C. (1994). The Ability of earning to predict future earnings and cash flow, Journal of Accounting Research, (Autumn), pp. 210-223.
- Foster, G. (1977). Quarterly accounting data: time-series properties and predictive-ability results. Accounting Review, Vol. 52, pp. 1–21.
- Francis, J., LaFond, R. Olsson, P.M. and Schipper, K., (2004), Costs of equity and earnings attributes, Accounting Review, Vol. 79, pp. 967–1010.
- Frankel, R. and Litov, L., (2009). "Earnings persistence". Journal of Accounting and Economics, Vol. 47, pp. 182–190.
- Freeman, R.N., Ohlson, J., and Penman, S. (1982). Book rate-of-return and prediction of earnings changes: an empirical investigation. Journal of Accounting Research, Vol. 20 No. 2, pp. 639–653.
- Givoly, D., and Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative. Journal of Accounting and Economics, Vol. 29, pp. 287–320.
- Gonedes, N. (1974). Capital market equilibrium and annual accounting Numbers: empirical evidence, Journal of Accounting Research, (Spring), pp. 26- 62.
- Graham, J., Campbell, H., and Rajgopal, S., (2005). The economic implications of corporate financial reporting, Journal of Accounting and Economics, Vol. 40, pp. 3–73.
- Lev, B., and Thiagarajan, R.S. (1993). Fundamental information analysis, Journal of Accounting Research, Vol. 31, No. 2, pp. 190–215.
- Morton, R. M. (1998). Predicting stock returns using alternative time series models of earnings, Journal of Financial Statement Analysis, Vol. 3, No. 4, pp. 16- 26.
- Ou, J. (1984). The information content of nonearnings accounting Numbers as earnings predictors, Ph.D. dissertation, Universuty of California, Berkeley.
- Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? Accounting Review, Vol. 71, pp. 289–316.