تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

مدیران شرکت‌هایی که با بحران مالی مواجه شده‌اند، بدلیل کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش قیمت سهام و پاداش خود، انگیزه‌های بالایی برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری سود دارند، انجام چنین اعمالی منجر به کاهش کیفیت سود و کاهش کیفیت اطلاعات مالی می‌گردد، بنابراین در شرایط بحران مالی اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و تعیین کیفیت حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی می‌‌باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازة زمانی 1381 تا 1393 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی، نشان داد که بحران مالی اثر منفی و معناداری بر هموارسازی سود، ارتباط ارزشی سود و محافظه‌کاری شرطی دارد ولی ارتباط معناداری بین بحران مالی با محافظه‌کاری غیرشرطی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی‌نسب، علی؛ احمدی‌مقدم، منصور. (1395). رابطۀ بین تصمیمات تأمین مالی با انواع مدیریت سود. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8(30)، 102-83.
احمدپور، احمد؛ منظری، هادی. (1390). نوع مدیریت سود و تأثیر اندازۀ شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن. پیشرفت‌های حسابداری، 3(2)، 35-1.
احمدی مقدم، منصور. (1394). بررسی ارتباط بین محدودیت در تأمین مالی، تصمیمات تأمین مالی و ریسک جریان نقدی آزاد با انواع مدیریت سود. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
اسلامی بیگدلی، غلامرضا؛ نیکومرام، هاشم؛ بنی مهد، بهمن؛ میرسپاسی، نیلوفر. (1390). محافظه‌کاری حسابداری و بحران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش تحلیل اوراق بهادار، شمارة 9، 125-146.
اعتمادی، حسین؛ عبدلی، لیلا. (1394). هموارسازی سود و عملکرد قیمت سهام در بحران مالی. حسابداری مالی، 7(25)، 28-1.
جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ خدایار یگانه، سعید؛ پوررضا سلطان احمدی، اکبر. (1388). بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و درماندگی مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 1(2)، 80-60.
جمالیان پور، مظفر؛ ثقفی، علی. (1392). اقلام تعهدی غیرمنتظره، انحراف پایداری سود و بحران مالی. دانش حسابداری، 4(12)، 33-7.
خوش‎طینت، محسن؛ اکبری، مرتضی. (1386). ارزیابی متغیرهای مؤثر بر اعتبار پیش‎بینی سود توسط مدیریت. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5(19)، 49-21.
دستگیر، محسن؛ حسین‌زاده، علی حسین؛ خدادادی، ولی؛ واعظ، سیدعلی. (1391). کیفیت سود در شرکت‌های درماندۀ مالی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(1)، 16-1.
دلخوش، محمد؛ مالک، زهرا. (1395)، نقش اقلام تعهدی فعالیت‌های تأمین مالی در پیش‌بینی بازدۀ سهام و سود تقسیمی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش‌های مدیریت و حسابداری، 25، 75-87.
سجادی، سید حسین؛ محمدی، کامران. (1389). مفهوم کیفیت سود و روش‌های ارزیابی آن.www.jit.blogfa.com .
ظریف‎فرد، احمد. (1387). شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه‎های اقتصادی ایران. پایاننامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کمیتۀ تدوین استانداردهای حسابداری. (1395). استاندارد شمارة 2 حسابداری، صورت جریان وجه نقد. سازمان حسابرسی.
ولی‌پور، هاشم؛ طالب نیا، قدرت الله؛ جوانمرد، علی. (1392). بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت‌های دارای بحران مالی. دانش حسابداری، 4(13)، 103-75.
Accounting Standards Committee. (2016). Accounting Standard, No. 2, cash flow statements. Audit Organization [In Persian].
Ahmadi Moghadam, M. (2015). The relationship between restrictions on financing, financing decisions and risk free cash flow with earnings management. M.Sc Thesis, Semnan University [In Persian].
Ahmadpur, A., Montazeri, H. (2011). Type of earnings management and the impact of company size, ownership structure and corporate governance on it. Journal of Accounting Advances, 3(2), 1-35 [In Persian].
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3-37.
Beaver, W., Ryan, S. (2000). Biases and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity. Jouranl of Accounting Research, 38(1), 127-148.
Dastgir, M., Hosseinzadeh, A., Khodadadi, V., Vaez, S.A. (2012). Earning quality in failed firms. Journal of Financial Accounting Research, 1(4), 1-16 [In Persian].
Delkhosh, M., Malek, Z. (2016). The role of accruals of financing activities in predicting stock returns and dividend (companies admitted to Tehran Stock Exchange). Journal of Management and Accounting Research, 25, 75-87.
Ebrahimi, S.K., Bahraminasab, A., Ahmadi Moghadam, M. (2016). The realtion between financing financing decisions earnings management. Research in Financial Accounting and Auditing, 8(30), 83-102 [In Persian].
Eslami Bigdeli, G.R., Nickomaram, H., Banimahd, B., Mirsepasi, N. (2011). Accounting conservatism and the financial crisis of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Knowledge Analysis of Securities, 9, 125-146 [In Persian].
Etemadi, H., Abduli, L. (2015). Earning smoothing and stock price performance in the financial crisis. Journal of Financial Accounting, 25(7), 1-28 [In Persian].
Jabbarzadeh, S., Khodayar, S., Soltan Ahmadi, A. (2009). The relationship between income smoothing and financial distress companies in the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting, 2(1), 60-80 [In Persian].
Jamalianpur, M., Saghafi, A. (2013). Accruals unexpected deviation of conservatism and the financial crisis. Journal of Accounting knowledge, 12(4), 7-23 [In Persian].
Jantadej, P., (2006). Using the combination of cash flow components to predict finance distress. Ph.D Dissertation, the graduate college at the University of Nebraska.
Khoshtinat, M., Akbari, M. (2008). Evaluation of the variables affecting the predictive validity profit by management. Journal of Accounting Empirical Studies, 19(5), 21-49.
Leuz, C., Nanda, D., Wysocki, P.D. (2003). Earnings management and investor protection: an international comparison. Journal of Financial Economics, 69(3), 505-527.
Lu, C.W. (2012). Earnings quality, risk-taking and firm value: Evidence from Taiwan. International Proceedings of Economics Development and Research, 50, 119-123.
Monem R.M., Farshadfar, S. (2007). Has earning quality declined overtime? www.accg.mq.edu.au/Accg_docs/pdf/seminar_papers/2007E,Quality,Monem.
Persakis, A., Iatridis, G.E. (2015). Earnings quality under financial crisis: A global empirical investigation. Journal of Multinational Financial Management, 30(2015), 1-35.
Sajadi, S.H., Mohammadi, K. (2010). The concept of profit quality and its evaluation methods. www.jit.blogfa.com [In Persian].
Valipur, H., Taleb Nia, G.A., Javanmard, S.A. (2012). Effect of earnings management on earnings quality firms with financial crisis. Journal of Accounting Knowledge, 13(4), 75-103 [In Persian].
Zariffard, A. (1999). Identify and analyze the factors associated with economic evaluation of the quality of the firm's profits. Ph.D. Dissertation, faculty of Tehran University Management [In Persian].