بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 داشجوی دکتری حسابداری ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

بر اساس ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات برای شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ناشران موظف به افشای فوری اطلاعات مهم هستند. این پژوهش به بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات بااهمیت موضوع ماده فوق می‌پردازد. روش انجام پژوهش مطالعه رویدادی با استفاده از تحلیل محتوا بوده که در این راستا تعداد 213 اطلاعیه طی سال‌های 1389 تا 1395 مربوط به این نوع افشا مورد بررسی قرارگرفته است و با توجه به تحلیل محتوا، در سه‌طبقه اطلاعیه‌های مثبت، منفی و شفاف ساز طبقه‌بندی شدند. در این پژوهش بازده غیرعادی انباشته برای بازه‌های کوتاه‌مدت هفتگی (5+ تا 1-)، پنج‌روزه (3+ تا 1-)، سه‌روزه (1+ تا 1-)، یک‌روزه (روز اعلان)، دوروزه (0 تا 1-) و بازه هفتگی (5- تا 1) محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعیه‌های منفی در روزهای پیش از انتشار اطلاعیه، واکنش مثبت و معنی‌دار نشان می‌دهند، اما پس از تاریخ انتشار واکنش معنی‌داری نشان نمی‌دهند. همچنین سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعیه‌های مثبت و شفاف ساز واکنش مثبت و معنی‌داری دادند.

کلیدواژه‌ها


پورحیدری، امید؛ یوسف‌زاده، نسرین؛ اعظمی، زینب. (1393). بررسی تأثیر اندازۀ شرکت بر رابطۀ افشا و هزینۀ سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ دانش حسابداری، 5(18)، 111-91.
ستایش، محمدحسین؛ کاظم‌نژاد، مصطفی؛ سروستانی، امیر. (1391). بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(3)، 20-1.
خبرگزاری تسنیم (1394). افزایش دامنۀ نوسان بورس به ۵ درصد از دوم خرداد. قابل دسترس از: http://tn.ai/744077. تاریخ دسترسی: 18 فروردین 1396.
خواجوی، شکراله؛ ممتازیان، علیرضا. (1393). بررسی تأثیر کیفیت افشای اطلاعات مالی بر بازدۀ جاری و آتی سهام. مجلۀ علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، 1(1)، 27-9.
فدایی نژاد، محمداسماعیل؛ کامل نیا، مجتبی. (1392). واکنش بازار به اعلامیه‌های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(18)، 90-71.
فروغی، داریوش؛ مهرداد آیسک، سیدسعید. (1394). بررسی واکنش بازار به زمان اعلام سود هر سهم پیش‌بینی شده. پژوهشی‌های تجربی حسابداری، 5(17)، 162-139.
کردستانی، غلامرضا؛ حسینی، نیرالسادات. (1392). بررسی رابطۀ بین کیفیت افشا و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری. بررسی‌های حسابداری، 1(1)، 140-120.
مهرآذین، علیرضا؛ مسیح آبادی، ابوالقاسم؛ دهنوی، محمدعلی. (1391). شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود. مجلۀ دانش حسابداری، 3(8)، 130-113.
همت‌فر، محمود؛ مقدسی، منصور. (1392). بررسی کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به‌موقع بودن) بر ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20(2)، 147-133.
یعقوب نژاد، احمد؛ ذبیحی، علی. (1390). بررسی رابطۀ بین کیفیت افشا و نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ دانش ملی تحلیل اوراق بهادار، 10، 217-235.
Akhtaruddin, M. (2005). Corporate mandatory disclosure practices in Bangladesh. International Journal of Accounting, 40(4), 399-422.
Bainbridge, S. (2000). Mandatory disclosure: A behavioral analysis. University of Cincinnati, Law Review, 68, 1023-1060.
Riahi Belkaoui, A., Kahl, A. (1978). Corporate financial disclosure in Canada. Canadian Certified General Accountants Association.
Bellver, A., Kaufmann, D. (2005) Transparenting transparency: Initial empirics and policy applications, draft discussion paper presented at the IMF conference on transparency and integrity 6-7 July 2005, World Bank, Washington, D.C. http://www.worldbank.org.
Fadayinejad, M., Kamelnia, M. (2013). Market reaction to quarterly earnings announcement in Tehran Stock Exchange. Journal of financial Accounting Researches, 18(4), 71-90 [In Persian].
Fishman, M., Hangerty, K. (2003). Mandatory versus voluntary disclosure in markets with informed and uninformed customers. Journal of Law, Economics and Organization, 1(19), 45-63.
Foroughi, D., Mehrdad, S., (2015). Investigating the market reaction on announce time of predicted EPS. Accounting Empirical Researches, 17(5), 139-162 [In Persian].
Gordon, E., Henry, E., Peytcheva, M. (2013). Discretionary disclosure and the market reaction to restatements. Review of Quantitative Finance and Accounting, 41(1), 75-110.
Grewal, J., Riedl, E., Serafeim, G. (2015). Market reaction to mandatory nonfinancial disclosure. Working Paper, Harvard Business School, 16-025.
Hammersley, J., Myers, L., Shakespeare, C. (2008). Market reactions to the disclosure of internal control weaknesses and to the characteristics of those weaknesses under section 302 of the Sarbanes Oxley Act of 2002. Review of Accounting Studies, 13, 141-165.
Harrington, S.E., Shrider, D.G. (2007). All events induce variance: analyzing abnormal returns when effects vary across firms. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42(1), 229-256.
Healy, P., Palepu, K. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting & Economices, 3(1-3), 405-440.
Hemmatfar, M., Moghaddasi, M. (2012). Relationship between disclosure quality (including reliability and timeliness) on stock value of companies listed on the Tehran exchange. Accounting and Auditing Reviews, 20(2), 133-147 [In Persian].
Jordan, J., Peek, J., Rosengren, E. (2000). The market reaction to the disclosure of supervisory actions: Implications for bank transparency. Journal of Financial Intermediation, 9(3), 298-319.
Khajavi, S., Momtazian, A. (2014). Investigating the impact of quality of financial information disclosure on the stock current and future return. Financial Accounting Knowledge, 1(1), 9-27 [In Persian].
Kiani, R., Saffarian, M. (2007). Process and requirements of information disclosure in stock market. Economics Journal, 71(72), 27-40 [In Persian].
Kordestani, G., Hosseini, N. (2013). Investigating the relationship between disclosure quality and accounting earnings contents. Iranian Accounting Reviews, 1(1), 120-140 [In Persian].
Maynes, E., Rumsey, J. (1993). Conducting event studies with thinly traded stocks. Journal of Banking and Finance, 17(1), 145-157.
Mehrazin, A., Masihabadi, A., Dehnavi, M. (2012). Financial information transparency and earning informative contents. Journal of Accounting Knowledge, 3(8), 113-130 [In Persian].
Mentz, M., Schiereck, D. (2008). Cross-border mergers and the cross-border effect: the case of the automotive supply industry. Review of Managerial Science, 2(3), 199-218.
Mikkelson, W.H., Partch, M.M. (1988). Withdrawn security offerings. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 232(2), 119-133.
Negre, E., Verdier, M., Cho, C., Pattern D. (2017). Disclosure strategies and investor reactions to downsizing announcements: A legitimacy perspective. Journal of Accounting and Public Policy, 36(3), 239-257.
Pourheidari, O., Yousefzadeh, N., Azami, Z. (2014). Investigating the impact of firm size on relationship between disclosure and cost of equity in firms indexed on Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 18(5), 91-111 [In Persian].
Qu, Q., Wang L., Qin, L., Zhao X., Wang L. (2017). The impact of information disclosure on market liquidity: Evidence from firms’ use of Twitter. Statistical Mechanics and its Applications, 465, 644-654.
Setayesh, M., Kazemnezhad, M., Sarvestani, A. (2012). Investigating the impact of quality of disclosure on the stock current and future performance of firms indexed on Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, 19(3), 1-20 [In Persian].
Tajvidi, E. (2008). Transparency and market efficiency. Journal of Accountant, 196, 34-43.
Tasnim News (2015). Increasing of Tehran Stock Exchange price range to 5 percent from 2nd of khordad. Available from: http://tn.ai/744077. Accessed April 16, 2017 [In Persian].
Whisenant, J., Sankaraguswamy, S., Raghunadan, K. (2003). Market reactions to disclusre of reportable events.  Journal of Practice & Theory, 22(1), 181-194.
Yaghubnejad, A., Zabihi, Y (2011). Investigating the relationship between disclosure quality and stock liquidity of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Knowledge of Stocks, 10, 217-235 [In Persian].