تعیین طول محدوده زمانی رویداد برای پژوهشهای رویدادی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

در این مقاله با در نظر گرفتن رویداد تعدیل سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 تا 1388 با استفاده از سه روش طول محدوده زمانی اثرگذاری این رویداد بر بازار تعیین شده است؛ هم‌چنین رابطه بین طول این محدوده زمانی و مقدار سود غیرمنتظره مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان‌دهنده نبودن رابطه معنی‌دار بین این دو متغیر است.

کلیدواژه‌ها


-    بیات، رضا (1386)، بررسی محتوای اطلاعاتی سودهای فصلی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
-    خوش­طینت، محسن و نغمه حاجیان (1387)، تأثیر افزایش سود تقسیمی بر رفتار سرمایه­گذاران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 52 ، ص 67-46.
-    خدادادی، ولی و حسین عرفانی(1389)، بررسی رابطه بین نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه با پایداری سودهای غیرعادی در شرکتهای بورسی، دانش حسابداری، شماره 1، ص، 109-89. 
-    سینایی، حسنعلی و ادریس محمودی (1384)، بررسی تأثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 39، ص، 96-77.
-    قائمی، محمد حسین و محمدرضا وطن­رست (1384)، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 41، ص، 103-85.
-    بدری، احمد و مریم رمضانیان (1389)، تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام، دانش حسابداری، شماره 3، ص42-21. 
-    بادآور نهندی، یونس و آمنه ملکی نژاد (1389)، بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار، دانش حسابداری، شماره 3، ص 76-58. 
-    قائمی، محمد‌حسین(1388)، مروری بر روش­شناسی پژوهشهای رویدادی، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، شماره1، ص17-6 .
-    مهرانی، ساسان و علی اکبر نونهال نهر(1387)، ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 54، ص 136-117.
-    Baruch, L., (1989), On the usefulness of earnings and earnings research: lessons and direction from two decades of empirical research, Journal of accounting research supplement, Vol. 27, pp. 153-192.
-    Binder, J.J., (1998), The event study methodology since 1969, Review of quantitative finance and accounting, Vol. 11, pp 111-137.
-    Chang‚ S.J. and Chen‚ S.N. (1989), Stock – Price adjustment to earnings and dividend surprises, Quarterly Review of Economics and Business, Vol. 39‚ pp 21-49.
-    Chordia, T., Roll, R., and Subrahmanyam, A., (2005), “Evidence on the speed of convergence to market efficiency”. Journal of Financial Economics, Vol. 76, No. 2, pp 271-292.
-    Dmitry‚ K., Patton, R., Rose, E. and Tabak, D.)2003(, “Determination of the appropriate event window length in individual stock event studies”. NERA: Economic Consulting.
-    Fama, E., Fisher, L., Jensen, M., and Roll ,R., (1969), The adjustment of stock prices to new information, International Economic Review, Vol. 10, pp. 1-21.
-    Hillmer‚ S.C., and Yu‚ P.L., (1979), The market speed of adjustment to new information, Journal of Financial Economics, Vol. 41‚ pp. 22-56.
-    MacKinlay‚ A.C., (1997), Event sudies in economics and finance, Journal of Economic Literature, Vol. 35‚ pp. 13-39.