بررسی نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با در نظرگرفتن محدودیت تأمین مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان

چکیده

تغییرات جریان‌های نقدی عملیاتی و عدم اطمینان از میزان این تغییرات در آینده، باعث ایجاد تغییر در سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌گردد. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، با توجه به محدودیت تأمین مالی است. برای آزمون فرضیه‌ها، نمونه‌ای شامل 129 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1385 تا 1392 انتخاب شده‌اند. روش مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته است. نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‌‌های دارای محدودیت مالی، با رشد منفی و مثبت جریان نقدی عملیاتی، نوسان‌های جریان نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری تأثیر منفی دارند. همچنین رشد منفی در مقایسه با رشد مثبت تأثیر بیشتری بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد. درحالی‌که در شرکت‌های فاقد محدودیت مالی، رابطه‌ای میان نوسان‌های جریان نقدی عملیاتی با سرمایه‌گذاری شرکت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


Almeida, H., Campello, M., Weisbach, M.S. (2004). The cash flow sensitivity of cash. Journal of Finance, 59(4), 1777-1804.
Biddle, G.C., Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81(5), 963-982.
Boyle, G.W., Guthrie, G.A. (2003). Investment, uncertainty, and liquidity. The Journal of Finance, 58(5), 2143-2166.
Dastgir, M., Saedi, R., Bataghva, H., Zivdar, Z. (2010). The relationship between financial reporting quality and idiosyncratic stock return volatility among companies listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Acounting, 3(1), 1-17 [In Persian].
Degryse, H., Jong, A. (2006). Investment and internal finance: Asymmetric information or managerial discretion? International Journal of Industrial Organization, 24(1), 125-147.
Denis, D.J., Sibilkov, V. (2010). Financial constraints, investment, and the value of cash holdings. Review of Financial Studies, 23(1), 247-269.
Drobetz, W., Haller, R., Meier, I., Tarhan, V. (2014). Cash flow sensitivities during financial crises. Hamburg Financial Research, Working Paper, 5 August 2014
Fadaei Nejad, M., Noferesti, M., Eghbal Nia, M. (2014). The effect of cash flow on investment decisions. Accounting and Auditing Research, 23(2), 4-23 [In Persian].
Fama, E.F., French, K.R. (2004). New lists: Fundamentals and survival rates. Journal of Financial Economics, 73(2), 229-269.
Foroghi, D., Farzadi, S. (2014). The effect of cash flow changes on cash holding with a view on financing constraint. Asset Management and Financing, 4(3), 21-36 [In Persian].
Frigo, M.L., Graziano, R. (2003). Strategic decisions and cash flow. Strategic Finance, 85(1), 8-11.
Gautam, V., Singh, A., Gaurav, S. (2014). Cash holdings and finance constraints in Indian manufacturing firms. Research in Applied Economics, 6(3), 56-75.
Hadlock, C.J., Pierce, J.R. (2010). New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index. Review of Financial Studies, 23(5), 1909-1940.
Hirth, S., Viswanatha, M. (2011). Financing constraints, cash-flow risk, and corporate investment. Journal of Corporate Finance, 17(5), 1496-1509.
Jing, D. (2005). Cash flow volatility and dividend policy. Thesis for Master of Science, University of Singapore.
Kato, K.H., Loewnstein, U., Tsay, W. (2002). Dividend policy, cash flow, and investment in Japan. Pacific-Basin Finance Journal, 10(4), 443-473.
La Rocca, M., Staglianò, R., La Rocca, T., Cariola, A. (2015). Investment cash flow sensitivity and financial constraint: A cluster analysis approach. Applied Economics, 47(41), 4442-4457.
Mashayekhi, B., Menati, V. (2013). Explanation the relationship between accounting earnings volatility and predictability. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 40(1), 101-124 [In Persian].
Mojtahed Zade, V., Ahmadi, F. (2009). Accounting Informations and capital expenditures. Journal of Accounting Advances, 1(2), 147-169 [In Persian].
O’connor, K.M., Tate, J. (2013). Is the relationship between investment and conditional cash flow volatility ambiguous, asymmetric or both? Accounting and Finance, 53(4), 913-947.
Sadidi, M., Mohamadi Saniani, A. (2012). The relationship between cash flow sensitivity of investment with level of capital expenditure. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 41(3), 105-129 [In Persian].
Tehrani, R., Hesarzadeh, R. (2009). The impact of free cash flows & financial constraint on overinvestment & underinvestment. Accounting Research, 3(2), 50-67 [In Persian].