سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

با توجه به اینکه مجله دانش حسابداری با مرکز منطقه ای علوم و فناوری (ISC) قرارداد دارد. بنابراین، لطفاً برای درخواست اشتراک از طریق سایت  http://ricest.ac.ir/?part=menu&inc=menu&id=۴۹ اقدام نمایید.