نمایه نویسندگان

آ

 • آقابیگ زاده، مهدی نقش تعدیل‌گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

ا

 • ابراهیمی میمند، مهدی افشا و گزارشگری ریسک شرکت‌ها: ارائه چارچوب جامع [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-27]
 • احمدی پاک، فرشته خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و کمیته حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 139-155]
 • احمدزاده، زاهد تأثیر تعهد نسبت به منافع‌عموم و الزام به استقلال بر ارزش‌های حرفه‌ای (ارزش‌های‌اخلاقی) در مؤسسات حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-138]
 • افسای، اکرم تأثیر افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 69-88]
 • افلاطونی، عباس تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 29-48]
 • امیرنیا، نرجس راهبرد تجاری و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 67-86]
 • ایمنی، محسن حساسیت پاداش مدیران: شواهدی بیشتر از نقش محافظه‌کاری در گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-91]
 • امین، وحید رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت: با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]

ب

 • بابایی، قادر ارتباط مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تأکید بر نقش سهام‌داران نهادی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 43-66]
 • بابائی، فاطمه رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت: با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • بادآور نهندی، یونس ارتباط مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تأکید بر نقش سهام‌داران نهادی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 43-66]
 • باقری، ناهیده الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 129-146]
 • باقرپور ولاشانی، محمد علی رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • بزرگ اصل، موسی خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و کمیته حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 139-155]
 • بشکوه، مهدی تأثیر ویژگی رفتاری فرصت‌طلبی بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل: آزمونی از نظریۀ روانشناسی شخصیتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 69-89]
 • بنی مهد، بهمن تأثیر ویژگی رفتاری فرصت‌طلبی بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل: آزمونی از نظریۀ روانشناسی شخصیتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 69-89]
 • بهشور، اسحاق خودشیفتگی مدیرعامل و ریسک تقلب در گزارشگری مالی با تأکید بر نقش حسابرسان و کمیته حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 139-155]

پ

 • پاک مرام، عسگر ارتباط مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تأکید بر نقش سهام‌داران نهادی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 43-66]

ت

 • تاکی، عبداله نقش تعدیل‌گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]
 • تحریری، آرش تأثیر افشای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر تلاش حسابرس و کیفیت حسابرسی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 69-88]
 • تمجیدی، نیما تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 29-48]

ج

 • جامعی، رضا بررسی رابطۀ مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ ‌حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 159-172]
 • جعفری، سلیل بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 169-189]
 • جهانشاد، آزیتا پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی تعدیل شده: آزمون نظریه‌های توجیه‌کنندۀ حسابرسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]

ح

 • حاجیان‌نژاد، امین الگوسازی پایداری و برگشت‌پذیری سود حسابداری با استفاده از زنجیره‌های مارکوف [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 29-47]
 • حاجیها، زهره تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با توجه به نقش تعدیلی نوسان پایین به بالای بازده سهام [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 105-121]
 • حجازی، رضوان ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد چند وجهی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 93-114]
 • حسنی، محمد ارزیابی روابط میان ریسک عدم کشف اشتباه‌های ناشی از احتمال خطای حسابرسی، محیط رقابتی بازار خدمات حسابرسی و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 45-68]
 • حسینی، سید رسول الگوسازی پایداری و برگشت‌پذیری سود حسابداری با استفاده از زنجیره‌های مارکوف [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 29-47]
 • حسین افشاری، مهران تأثیر افت فروش شرکت بر محافظه‌کاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]
 • حسن پور، شیوا پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی تعدیل شده: آزمون نظریه‌های توجیه‌کنندۀ حسابرسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • حسین‌زاده، محمد قابلیت‌های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-157]
 • حصارزاده، رضا بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 19-44]

خ

 • خلعت بری، حسن رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • خواجوی، شکراله تأثیر افت فروش شرکت بر محافظه‌کاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]

د

 • دیانتی دیلمی، زهرا الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 129-146]
 • دریائی، عباسعلی حساسیت پاداش مدیران: شواهدی بیشتر از نقش محافظه‌کاری در گزارشگری مالی در بازار سرمایه ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-91]
 • دستگیر، محسن تأثیر افت فروش شرکت بر محافظه‌کاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-21]

ر

 • رحمانی، علی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت: با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • رستگاری، امیر حسین بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 19-44]
 • رضایی، نادر ارتباط مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تأکید بر نقش سهام‌داران نهادی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 43-66]
 • رضائی پیته نوئی، یاسر راهبرد تجاری و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 67-86]

ز

 • زینالی، مهدی اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 115-136]

س

 • ساعی، محمد جواد بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی عمومی بر رفتار نامتقارن هزینه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 19-44]
 • سعیدی، پرویز بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 169-189]

ش

 • شکوری نسب، حسین تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل اهرم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 29-48]
 • شمس الدینی، کاظم بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 155-177]
 • شورورزی، محمد رضا بررسی اثر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-153]

ص

 • صالحی، مهدی رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • صالحی حقی، ناهید اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 115-136]
 • صدیقی، روح اله تأثیر انگیزه‌های رقابتی صنعت بر کارایی سرمایه‌گذاری و بهینگی ساختار سرمایه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 89-110]
 • صفاری محمدآبادی، حسن تأثیر انگیزه‌های رقابتی صنعت بر کارایی سرمایه‌گذاری و بهینگی ساختار سرمایه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 89-110]

ع

 • عامری، حسین بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست‌های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 49-65]
 • عبدی، رسول اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 115-136]
 • عبدلی، محمدرضا قابلیت‌های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-157]
 • علی احمدی، سعید نقش تعدیل‌گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]
 • علوی، سید مصطفی اجتناب مالیاتی: مسئولیت اجتماعی و نقش تعدیل‌گر مالکیت خانوادگی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 111-128]

غ

 • غلامرضاپور، محمد راهبرد تجاری و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 67-86]

ف

 • فرودی، مریم ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد چند وجهی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 93-114]

ق

 • قادرزاده، کریم اجتناب مالیاتی: مسئولیت اجتماعی و نقش تعدیل‌گر مالکیت خانوادگی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 111-128]
 • قاسمی نژاد، احسان تأثیر ویژگی رفتاری فرصت‌طلبی بر تردید حرفه‌ای حسابرسان مستقل: آزمونی از نظریۀ روانشناسی شخصیتی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 69-89]
 • قائم مقامی، کامران رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 23-41]
 • قربانی، ایوب تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها با توجه به نقش تعدیلی نوسان پایین به بالای بازده سهام [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 105-121]

ک

 • کاظمی، سید پوریا راهبرد تجاری و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 67-86]
 • کامیابی، یحیی بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست‌های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 49-65]
 • کولی وند، زهره بررسی رابطۀ مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ ‌حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 159-172]
 • کوه کن، فرهاد بررسی اثر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-153]

گ

 • گرکز، منصور بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 169-189]

م

 • مراثی، روح اله تأثیر پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر کیفیت سود: بررسی اقلام تعهدی اختیاری کوتاه‌مدت و بلندمدت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 87-103]
 • مسیح آبادی، ابوالقاسم بررسی اثر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-153]
 • معطوفی، علیرضا بررسی اثرات رفاه ذهنی و شفافیت مالی بر تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 169-189]
 • ملکیان کله‌بستی، اسفندیار بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر رابطه بین سیاست‌های مالیاتی متهورانه و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 49-65]
 • منطقی، خسرو الگوی شناسایی اسناد و مدارک فیزیکی مشکوک به تقلب براساس مشخصات ظاهریشان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 129-146]
 • مهرآذین، علیرضا بررسی اثر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 137-153]

ن

 • ناظمی، امین بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]
 • ناظمی اردکانی، مهدی تأثیر پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمانی بر کیفیت سود: بررسی اقلام تعهدی اختیاری کوتاه‌مدت و بلندمدت [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 87-103]
 • نعمتی، میثم بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 155-177]
 • نیک کار، جواد تأثیر شاخص‌های کیفیت حسابرسی، محیط رقابتی و راهبری شرکتی بر رفتارهای غیراخلاقی مدیران: با تأکید بر دو بعد افق تصمیم‌گیری و نوع پیش‌بینی در رفتار مدیران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 147-168]
 • نیکومرام، هاشم پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی تعدیل شده: آزمون نظریه‌های توجیه‌کنندۀ حسابرسی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • نمازی، محمد افشا و گزارشگری ریسک شرکت‌ها: ارائه چارچوب جامع [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-27]
 • نمازی، نویدرضا بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]
 • نوبخت، مریم نقش تعدیل‌گر استقرار کمیتۀ حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 111-131]
 • نوبخت، یونس نقش تعدیل‌گر استقرار کمیتۀ حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود واقعی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 111-131]

و

 • واثق آبادشاپوری، لیلا بررسی تأثیر متقابل کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در صنعت بانکداری با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]
 • وکیلی‌فرد، حمیدرضا تأثیر تعهد نسبت به منافع‌عموم و الزام به استقلال بر ارزش‌های حرفه‌ای (ارزش‌های‌اخلاقی) در مؤسسات حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-138]
 • ولیان، حسن قابلیت‌های رقابتی پویا و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 133-157]

ه

 • هاشمی تیله نوئی، مصطفی تأثیر شاخص‌های کیفیت حسابرسی، محیط رقابتی و راهبری شرکتی بر رفتارهای غیراخلاقی مدیران: با تأکید بر دو بعد افق تصمیم‌گیری و نوع پیش‌بینی در رفتار مدیران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 147-168]
 • همایون، سعید رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت: با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]

ی

 • یعقوب‌نژاد، احمد تأثیر تعهد نسبت به منافع‌عموم و الزام به استقلال بر ارزش‌های حرفه‌ای (ارزش‌های‌اخلاقی) در مؤسسات حسابرسی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 123-138]