نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، نوشین بررسی سودمندی افزاینده پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت بر بازده مازاد غیرعادی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 99-130]
 • ایزدی نیا، ناصر تأثیر احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر اختلاف و پرهیز مالیاتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]
 • اسماعیل‌پور، حسن تأثیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-33]
 • افتخاری، وحید بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش میانجی تأمین مالی داخلی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 171-186]
 • افلاطونی، دکتر عباس عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری: رویکردهای ایستا و پویا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 35-59]
 • اله‌یاری ابهری، حمید الگویی برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 25-45]
 • امیری، هادی بررسی سودمندی افزاینده پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت بر بازده مازاد غیرعادی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 99-130]
 • اولی، دکتر محمدرضا بررسی تأثیر نااطمینانی سیاسی بر نگهداشت وجه نقد [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 113-134]

ب

 • باباجانی، جعفر الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • بادآور نهندی، یونس ارتباط بین بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 209-238]
 • بحری ثالث، جمال تأثیر سوگیری در پیش‌بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 139-167]
 • برزیده، فرخ الگویی برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 25-45]
 • برزگری خانقاه، دکتر جمال بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 159-189]
 • بنی‌مهد، بهمن بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب،با توجه به اثر مداخله‌کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 71-105]
 • بهمنش، سعید تبیین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود با استفاده از الگو‌های پیشرفته ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 211-233]
 • بولو، قاسم الگویی برای ارزیابی خطر تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 25-45]

پ

 • پاک مرام، عسگر تأثیر سوگیری در پیش‌بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 139-167]
 • پورحیدری، امید بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 187-210]

ت

 • تحریری، آرش ویژگی‌های رئیس کمیتة حسابرسی و گزارشگری مالی به‌موقع [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 131-165]
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید ارتباط بین بیش‌اطمینانی مدیریت، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 209-238]

ج

 • جرجرزاده، علیرضا انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 107-137]
 • جعفری، سیده محبوبه تبیین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود با استفاده از الگو‌های پیشرفته ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 211-233]
 • جعفری، محبوبه ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ریسک سیستمی نظام بانکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]

ح

 • حجازی، رضوان تبیین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود با استفاده از الگو‌های پیشرفته ساختاری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 211-233]
 • حسینی، سید حسین بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب،با توجه به اثر مداخله‌کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 71-105]
 • حسینی، سیدعلی دیدگاه حسابرسان در خصوص ضرورت و وضعیت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • حقیقت، حمید ارائۀ الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 31-69]

خ

 • خانی، عبدالله کاهش سوگیری‌های قضاوتی حسابرسان در هنگام ارزیابی انگیزه‌های رفتاری مثلث تقلب براساس استاندارد حسابرسی 240 ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 167-194]
 • خدامی پور، احمد بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 187-210]
 • خسروی پور، نگار ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ریسک سیستمی نظام بانکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]

د

 • داداشی، دکتر ایمان بررسی اثر میانجی خوانایی گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سود و هزینه سرمایه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 135-157]
 • دانشیار، فاطمه بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش میانجی تأمین مالی داخلی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 171-186]
 • دریائی، عباسعلی ارائۀ الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 31-69]

ر

 • رحیمی، علیرضا بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 239-264]
 • رستگاری، نجمه تخصص حسابرس در صنعت و ساختار بازار حسابرسی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 97-128]
 • رشیدی باغی، دکتر محسن هموارسازی سودهای تقسیمی بر مبنای انعطاف پذیری مالی و اصلاح ساختار سرمایه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-112]
 • رضازاده، حامد تأثیر سوگیری در پیش‌بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 139-167]
 • رضایی نماور، حسین تطبیق‌پذیری توزیع ارقام صورت‌های مالی با قاعدۀ بنفورد و تأثیر آن بر حق‌الزحمۀ حسابرسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-83]
 • رمضان احمدی، محمد انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 107-137]

س

 • ساکنی، محمد کاهش سوگیری‌های قضاوتی حسابرسان در هنگام ارزیابی انگیزه‌های رفتاری مثلث تقلب براساس استاندارد حسابرسی 240 ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 167-194]
 • سالاری کیسکانی، فاطمه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جمع‌آوری مالیات [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 187-210]
 • ستایش، محمدحسین بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی مدیریت و خط‌مشی تقسیم سود [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 149-170]
 • سلیمانی، غلامرضا بررسی رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت و کارایی سرمایه‌گذاری با تأکید بر نقش میانجی تأمین مالی داخلی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 171-186]
 • سهیلی‌فر، فاطمه انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 107-137]
 • سوخکیان، ایمان ویژگی‌های رئیس کمیتة حسابرسی و گزارشگری مالی به‌موقع [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 131-165]

ش

 • شاکری، عبدالرضا ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و ریسک سیستمی نظام بانکی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 195-225]
 • شیخی گرجان، مینا جایگاه راهبرد تجاری در ارتقای کیفیت حسابرسی با تأکید بر عواملی محیطی ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 35-66]
 • شهسواری، معصومه بررسی عملکرد پیش‌‌بینی‌‌های مبتنی بر چرخه عمر و تعیین مؤلفه‌‌های مؤثر بر آن [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 65-96]

ص

 • صبوری، مصطفی تأثیر احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر اختلاف و پرهیز مالیاتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]
 • صفری، زهرا بررسی تأثیر دیدگاه‌های تردید حرفه‌ای حسابرس بر ارزیابی ریسک تقلب،با توجه به اثر مداخله‌کنندگی مهارت ارتباطی و تضعیف اجتماعی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 71-105]
 • صفرزاده، دکتر محمدحسین تطبیق‌پذیری توزیع ارقام صورت‌های مالی با قاعدۀ بنفورد و تأثیر آن بر حق‌الزحمۀ حسابرسی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-83]
 • صمدی، سعید تأثیر احیای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر اختلاف و پرهیز مالیاتی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 129-147]

ع

 • عباسی، دکتر ابراهیم بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 159-189]
 • عبدی، رسول تأثیر سوگیری در پیش‌بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 139-167]

ف

 • فروغی، داریوش تحلیل تأثیر ریسک برآورد خطر ورشکستگی بر محافظه‌کاری حسابرس [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 67-97]
 • فروغی، عارف بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 239-264]
 • فروغی ابری، میثم تحلیل تأثیر ریسک برآورد خطر ورشکستگی بر محافظه‌کاری حسابرس [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 67-97]

ق

 • قاسمی، مژده ارائۀ الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 31-69]
 • قائمی، محمدحسین افزایش سرمایه و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-34]
 • قدک فروشان، مریم بررسی اثر تعاملی ریسک مالیاتی و مسئولیت اجتماعی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 159-189]

ک

 • کاردان، بهزاد بررسی عملکرد پیش‌‌بینی‌‌های مبتنی بر چرخه عمر و تعیین مؤلفه‌‌های مؤثر بر آن [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 65-96]
 • کاظمی، ایرج تحلیل تأثیر ریسک برآورد خطر ورشکستگی بر محافظه‌کاری حسابرس [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 67-97]
 • کردستانی، غلامرضا ارائۀ الگویی برای تدوین طرح پاداش مدیران اجرایی ارشد بر مبنای چارچوب ارزیابی متوازن [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 31-69]
 • کریمی‌پور، عیسی بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی مدیریت و خط‌مشی تقسیم سود [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 149-170]

گ

م

 • متین‌فرد، دکتر مهران بررسی تأثیر نااطمینانی سیاسی بر نگهداشت وجه نقد [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 113-134]
 • محمدی ملقرنی، عطاالله جایگاه راهبرد تجاری در ارتقای کیفیت حسابرسی با تأکید بر عواملی محیطی ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 35-66]
 • مرفوع، محمد الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • معصومی بیلندی، زهرا دیدگاه حسابرسان در خصوص ضرورت و وضعیت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • مقصودپور، صلاح‌الدین تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 169-207]
 • ملانظری، مهناز دیدگاه حسابرسان در خصوص ضرورت و وضعیت استفاده از خدمات کارشناسی در حسابرسی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-23]
 • میناب، مریم بررسی تأثیر نااطمینانی سیاسی بر نگهداشت وجه نقد [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 113-134]
 • مهدوی، غلامحسین تخصص حسابرس در صنعت و ساختار بازار حسابرسی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 97-128]

ن

 • نصیری، سعید انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه‌گذاری‌های واحد تجاری [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 107-137]
 • نصیری، محمود افزایش سرمایه و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-34]
 • نظری، هیراد ویژگی‌های رئیس کمیتة حسابرسی و گزارشگری مالی به‌موقع [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 131-165]
 • نظری‌پور، محمد تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 169-207]
 • نعیمی، ابوطالب الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک‌های ایران [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-29]
 • نمازی، دکتر محمد تأثیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-33]
 • نوروزی، دکتر محمد بررسی اثر میانجی خوانایی گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سود و هزینه سرمایه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 135-157]
 • نوروزی، محمد عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری: رویکردهای ایستا و پویا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 35-59]
 • نوروش، ایرج جایگاه راهبرد تجاری در ارتقای کیفیت حسابرسی با تأکید بر عواملی محیطی ایران [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 35-66]

و

 • ودیعی، محمدحسین بررسی عملکرد پیش‌‌بینی‌‌های مبتنی بر چرخه عمر و تعیین مؤلفه‌‌های مؤثر بر آن [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 65-96]

ه

 • هاشمی، سید عباس بررسی سودمندی افزاینده پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت بر بازده مازاد غیرعادی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 99-130]