نمایه نویسندگان

آ

 • آب چر، بهجت تأثیر حرفه‌ای‌گرایی و سبک‌های تصمیم‌گیری بر سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]

ا

 • ابراهیمی، دکتر سید کاظم تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 141-165]
 • اسدی دوبانی، ناهید بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر حق الزحمه حسابرسی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 141-159]
 • افلاطونی، دکتر عباس بیش‌سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 203-225]
 • افیونی، علیرضا بررسی نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با در نظرگرفتن محدودیت تأمین مالی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 29-49]
 • امجدیان، فتانه بررسی رابطۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-105]
 • امیری، دکتر هادی بررسی نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با در نظرگرفتن محدودیت تأمین مالی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 29-49]

ب

 • بیات، دکتر علی تأثیر حرفه‌ای‌گرایی و سبک‌های تصمیم‌گیری بر سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 133-157]
 • بادآور نهندی، دکتر یونس ارتباط بین نوسان‌پذیری بازدۀ سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش: رویکرد سرمایه‌گذاری اختیار واقعی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 93-118]
 • باقری مسعودزاده، راسخ مدیریت برداشت استفاده‌کنندگان اطلاعات از طریق میزان افشاء در گزارش‌های سالانه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 51-74]
 • بهرامی نسب، علی تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 141-165]

پ

 • پروائی، اکبر دورۀ تصدّی حسابرس، توانایی غلبه بر پیش‌بینی سود صاحب‌کار و سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 7-180]

ت

 • تارفی، ستاره تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تأمین مالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-180]
 • تائبی نقندری، دکتر امیرحسین تأثیر تعدیل‌گری اندازۀ شرکت بر رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 155-182]
 • تائبی نقندری، علی تأثیر تعدیل‌گری اندازۀ شرکت بر رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 155-182]
 • تلخابی، فاطمه بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و تاثیر ریسک مالیاتی بر آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 167-201]

ح

 • حاجیها، دکتر زهره بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 63-83]
 • حسینی، دکتر سید علی بررسی رابطۀ مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی و خطر سقوط آتی قیمت سهام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-105]
 • حسنی القار، مسعود بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 107-134]
 • حشمت، نسا بررسی ارتباط مراحل چرخۀ عمر شرکت با هزینۀ سرمایۀ ضمنی بر اساس تئوریِ منابع- محورِ پویا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 105-131]
 • حقیقت، دکتر حمید دورۀ تصدّی حسابرس، توانایی غلبه بر پیش‌بینی سود صاحب‌کار و سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 7-180]

خ

 • خدادادی، دکتر ولی بیش‌سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 203-225]
 • خدامی پور، دکتر احمد مدیریت برداشت استفاده‌کنندگان اطلاعات از طریق میزان افشاء در گزارش‌های سالانه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 51-74]

د

 • دستگیر، دکتر محسن علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای و نرخ بازده داراییها در شرکتهای با محدودیت مالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 113-140]

ذ

 • ذوالفقارآرانی، محمدحسین نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-35]

ر

 • رجب بیکی، محمد علی بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 119-139]
 • رجب دری، حسین بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی بر سطح نگهداری وجه نقد [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 63-83]
 • رحیم پور، محمد تفاوت در پایداری سود صنعت و سود خاص شرکت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]
 • رضائی پیته نوئی، یاسر تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 81-112]
 • رویایی، دکتر رمضانعلی بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و تاثیر ریسک مالیاتی بر آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 167-201]

س

 • سرچمی، محمد توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب در گزارشگری مالی و مقایسۀ کارایی آنها [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 161-190]
 • سروستانی، امیر نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری در ویژگی‌های روان‌شناختی حسابرسان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 65-92]
 • سعیدی گراغانی، مسلم بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر حق الزحمه حسابرسی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 141-159]

ش

ص

ط

 • طالب نیا، دکتر قدرت اله بررسی ارتباط مراحل چرخۀ عمر شرکت با هزینۀ سرمایۀ ضمنی بر اساس تئوریِ منابع- محورِ پویا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 105-131]

ع

 • عباس زاده، دکتر محمدرضا بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه‌های تحقیق و توسعه و حق‌الزحمۀ خدمات حسابرسی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-104]
 • عباس زاده، مهری تأثیر تعدیل‌گری اندازۀ شرکت بر رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 155-182]
 • عرب مازار یزدی، دکتر محمد ترکیب شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تجمع ذرات در پیش‌بینی سود هر سهم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 7-34]
 • علی احمدی، دکتر سعید تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 135-154]
 • علی نژاد ساروکلائی، دکتر مهدی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تأمین مالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 159-180]

غ

 • غلامی مقدم، فائزه بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه‌های تحقیق و توسعه و حق‌الزحمۀ خدمات حسابرسی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-104]
 • غیور، فرزاد اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش‌بینی درماندگی مالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 35-62]

ف

 • فخاری، دکتر حسین تأثیر تخصص مالی کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 81-112]

ق

 • قربانی، رامین تفاوت در پایداری سود صنعت و سود خاص شرکت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]
 • قناد، مصطفی بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه‌های تحقیق و توسعه و حق‌الزحمۀ خدمات حسابرسی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 85-104]

ک

 • کاردان، دکتر بهزاد نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-35]
 • کامیابی، دکتر یحیی اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش‌بینی درماندگی مالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 35-62]
 • کردستانی، دکتر غلامرضا تفاوت در پایداری سود صنعت و سود خاص شرکت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 35-51]
 • کمالی منفرد، شیما تأثیر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 135-154]

م

 • محب خواه، محمد بیش‌سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 203-225]
 • محرومی، رامین ارتباط بین نوسان‌پذیری بازدۀ سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش: رویکرد سرمایه‌گذاری اختیار واقعی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 93-118]
 • محمدی، منصور بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 119-139]
 • مسیح آبادی، دکتر ابوالقاسم توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب در گزارشگری مالی و مقایسۀ کارایی آنها [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 161-190]
 • ممشلی، رضا تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 141-165]
 • منصوری، دکتر فردین بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر حق الزحمه حسابرسی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 141-159]
 • مهدوی، دکتر غلامحسین نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری در ویژگی‌های روان‌شناختی حسابرسان [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 65-92]
 • مهرانی، دکتر ساسان اثر چرخۀ بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش‌بینی درماندگی مالی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 35-62]
 • مهرانی، دکتر کاوه بررسی اثر ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-27]
 • مهربان پور، دکتر محمدرضا بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 119-139]
 • مهرنسب، میلاد دورۀ تصدّی حسابرس، توانایی غلبه بر پیش‌بینی سود صاحب‌کار و سطح اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 7-180]
 • موسوی گوکی، سیدعلی بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 53-80]

ن

 • نصیرزاده، دکتر فرزانه بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 53-80]
 • نصیری فروزی، علیرضا بررسی اثر ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-27]
 • نقدی، سجاد ترکیب شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تجمع ذرات در پیش‌بینی سود هر سهم [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 7-34]
 • نیکو مرام، دکتر هاشم بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و تاثیر ریسک مالیاتی بر آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 167-201]
 • نوروزی، محمد بیش‌سرمایه‌گذاری، نوع مدیریت سود متعاقب آن و دورۀ تصدی مدیرعامل: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 203-225]

و

 • واحدیان، رضا بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 37-64]
 • واحدپور، موسی علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در داراییهای سرمایه ای و نرخ بازده داراییها در شرکتهای با محدودیت مالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 113-140]
 • ودیعی، دکتر محمدحسین نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-35]
 • وکیلی فرد، دکتر حمیدرضا بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی و تاثیر ریسک مالیاتی بر آن [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 167-201]

ه

 • هاشمی، دکتر سید عباس بررسی نوسانات جریان‌های نقدی عملیاتی بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها با در نظرگرفتن محدودیت تأمین مالی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 29-49]