نمایه نویسندگان

ا

 • احمدپور، احمد بررسی نحوة اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 27-50]
 • ایزدی‌نیا، ناصر تأثیر رشد سرمایه‌گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم در سطوح متفاوت سودآوری [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 101-118]
 • اسکندر، هدی بررسی کیفیت سود طی چرخة عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 121-139]
 • اعظمی، زینب بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطة افشا و هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 91-111]

ب

 • بیات، علی محیط اطلاعاتی بدون ساختار، سبک‌های شناختی سرمایه گذاران، و ظرفیت پردازش اطلاعات انسانی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 77-95]
 • بادآور نهندی، یونس ارتباط بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه‌گذاری در مراحل چرخة عمر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 113-140]
 • باغومیان، رافیک تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارش‌گری سالانۀ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 119-136]
 • بزرگ اصل، موسی توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 119-139]
 • بولو، قاسم ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 49-75]

پ

 • پیری، پرویز بررسی اثر بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 75-94]
 • پورحیدری، امید بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطة افشا و هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 91-111]
 • پورزمانی، زهرا محیط اطلاعاتی بدون ساختار، سبک‌های شناختی سرمایه گذاران، و ظرفیت پردازش اطلاعات انسانی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 77-95]

ت

 • تحریری، آرش چرخة عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 163-180]
 • تقی‌زاده خانقاه، وحید ارتباط بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه‌گذاری در مراحل چرخة عمر [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 113-140]

ث

 • ثقفی، علی رابطة بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 7-27]

ح

 • حاجی‌زاد، سعید تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری شرطی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 81-99]
 • حسینی، علیرضا رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه‌ای حسابرسی ایران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 95-120]
 • حسنی القار، مسعود ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 49-75]
 • حسین‌پور، وحید بررسی اثر بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 75-94]
 • حقیقت، حمید بررسی تأثیر رفتار هزینه‌های عملیاتی بر سودآوری آینده [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 7-24]

خ

 • خواجوی، شکرالله بررسی رابطة بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 67-89]

ر

 • رامشه، منیژه بیش‌اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 55-79]
 • رفیعی، افسانه تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 25-48]

ز

 • زکی‌زاده، زهرا بررسی نقش مدیریت اخلاقی، عملکرد حسابرسی داخلی و گرایش‌های اخلاقی بر عملکرد حسابداری و گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 141-163]

س

 • سجادی، سیدحسین تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری شرطی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 81-99]
 • سلیمانی، حمید رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه‌ای حسابرسی ایران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 95-120]
 • سهرابی، حسینعلی رابطة بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 7-27]

ش

 • شهبازی، مجید بررسی رابطۀ نسبت بدهی، اندازه و هزینۀ سرمایۀ شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 33-54]
 • شهرتی، علی بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 141-162]
 • شهسواری، معصومه بررسی نحوة اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 27-50]

ص

 • صالحی، مهدی رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه‌ای حسابرسی ایران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 95-120]
 • صالح‌زاده، بیستون توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 119-139]
 • صفی پورافشار، مجتبی بررسی رابطه میان محافظه‌کاری و قیمت¬گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه¬های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-65]
 • صفرزاده، محمدحسین تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 25-48]

ط

 • طالب‌نیا، قدرت‌الله محیط اطلاعاتی بدون ساختار، سبک‌های شناختی سرمایه گذاران، و ظرفیت پردازش اطلاعات انسانی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 77-95]

ع

 • عبّاسی، ابراهیم بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 141-162]
 • عرب‌صالحی، مهدی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان‌های نقدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 97-118]
 • عظیمی دستگردی، پروانه تأثیر رشد سرمایه‌گذاری بر ارتباط بین سود و ارزش جاری هر سهم در سطوح متفاوت سودآوری [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 101-118]

غ

 • غلامی، رضا تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 29-48]

ف

 • فتحه، محمد حسین بررسی رابطة بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 67-89]
 • فرهادی، سوران چرخة عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 163-180]
 • فروغی، داریوش بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 141-162]

ق

 • قائمی، محمدحسین بررسی آثار مدیریت درآمد بر رشد شرکت‌ها [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-161]
 • قدک فروشان، مریم بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 141-162]

ک

 • کاظمی نوری، سپیده تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر حساسیت سرمایه‌گذاری – جریان‌های نقدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 97-118]
 • کرمی، غلامرضا ناهنجاری ناشی از عایدات، ناهنجاری ناشی از اقلام تعهدی و رابطة میان آن دو [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 7-26]
 • کریمی، زهره بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 7-31]
 • کریمی، فرزاد بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 141-162]
 • کریمی، محمّدباقر بررسی آثار مدیریت درآمد بر رشد شرکت‌ها [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-161]

م

 • محسنی، سیداحمد بررسی آثار مدیریت درآمد بر رشد شرکت‌ها [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 137-161]
 • مدینه، سیّد محسن بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 141-162]
 • مرادی، جواد بررسی نقش مدیریت اخلاقی، عملکرد حسابرسی داخلی و گرایش‌های اخلاقی بر عملکرد حسابداری و گزارشگری مالی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 141-163]
 • مرادی، محمد بررسی کیفیت سود طی چرخة عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 121-139]
 • مرادی، مهدی بررسی حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی‌های نقد [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 51-73]
 • مرادی جز، محسن رابطة بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 7-27]
 • مرتضوی، سیدمرتضی بررسی تأثیر رفتار هزینه‌های عملیاتی بر سودآوری آینده [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 7-24]
 • مرشد زاده بافقی، مهناز ناهنجاری ناشی از عایدات، ناهنجاری ناشی از اقلام تعهدی و رابطة میان آن دو [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 7-26]
 • مشایخی، بیتا بررسی رابطۀ نسبت بدهی، اندازه و هزینۀ سرمایۀ شرکت با محافظه کاری مشروط و غیر مشروط [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 33-54]
 • ملانظری، مهناز بیش‌اطمینانی مدیریت و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 55-79]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی عوامل مؤثر بر تمایل حسابرسان در استفاده از دستاوردهای فنآوری اطلاعات: دیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 7-31]
 • مهرانی، ساسان بررسی رابطه میان محافظه‌کاری و قیمت¬گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه¬های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-65]
 • مهرانی، کاوه چرخة عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 163-180]
 • موسوی شیری، سید محمود رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه‌ای حسابرسی ایران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 95-120]

ن

 • نجفی، زهرا بررسی رابطة بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 67-89]
 • نقدی، سجاد تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارش‌گری سالانۀ شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 119-136]
 • نیک‌کار، جواد تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری شرطی [دوره 5، شماره 16، 1393، صفحه 81-99]
 • نمازی، محمد تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 29-48]
 • نوروزی، محمّد بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 141-162]

ه

 • هاتفی مجومرد، حجت بررسی حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی‌های نقد [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 51-73]

ی

 • یوسف‌زاده، نسرین بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطة افشا و هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 91-111]